มาตรฐานที่มีจำหน่าย

มาตรฐานที่มีจำหน่าย

available-for-sale

มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม

รหัสมาตรฐาน วสท.012035-19มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม เป็นมาตรฐานใหม่ที่ยังไม่เคยจัดพิมพ์มาก่อน เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยในการบริหารโครงการงานก่อสร้าง ถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม เป็นมาตรฐานกำหนดรหัสเพื่อใช้ในการจัดเก็บต้นทุนก่อสร้าง และบริหารงาน และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างให้สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดทำมาตรฐานนี้ร่วมกับกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องด้านราคาและการควบคุมต้นทุน รวมถึงผู้คุ้นเคยกับเรื่องรหัสต้นทุนก่อสร้าง    ...

มาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม

รหัสมาตรฐาน IE 042003-63มาตรฐานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบโรงงานตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เป็นมาตรฐานการดำเนินงานในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ  มาตรฐานนี้เพื่อรองรับการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม  ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มประกอบกิจการ หรือกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยจากการประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งต้องมีการตรวจสอบอุบัติเหตุและอุบัติภัยดังกล่าว  มาตรฐานฉบับนี้มีเพื่อเสริมคู่มือการตรวจสอบโรงงานที่ออกโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมาย หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมได้ใช้อ้างอิงในการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งคณะกรรมการร่างมาตรฐานได้รวบรวมจากกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ทั้งนี้การใช้มาตรฐานต้องศึกษาทำความเข้าใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงในสาระของกฎหมาย และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามการปรับปรุงมาตรฐานฉบับนี้ด้วย เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้      ฉบับนี้เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่...

LIMIT STATE DESIGN FOR STRUCTURAL CONCRETE

รหัสมาตรฐาน CE 011028-19 LIMIT STATE DESIGN FOR STRUCTURAL CONCRETE          The structural analysis and design based on “Limit State Design” was developed...

มาตรฐานการคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีต โดยวิธีภาวะสุดขีด

รหัสมาตรฐาน CE 011027-19 มาตรฐานการคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีต โดยวิธีภาวะสุดขีด           การคำนวณออกแบบโดยวิธี “ภาวะสุดขีด” นี้ เป็นวิวัฒนาการสืบต่อจากการออกแบบวิธีดั้งเดิม คือวิธี “อีลาสติก” เพื่อที่จะหาทางคำนวณโครงสร้างให้ได้สัดส่วนที่เล็กลง แต่ยังสามารถที่จะรับน้ำหนักใช้งานได้เท่า ๆ กับโครงสร้างแบบเดียวกับที่คำนวณโดยวิธีดั้งเดิม วิธี “ภาวะสุดขีด” เดิมเป็นมาตรฐานที่ วสท. เคยจัดพิมพ์...

มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ

รหัสมาตรฐาน ME 032005-19 มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ คณะผู้จัดทำ มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ  คณะกรรมการประจำมาตรฐาน รศ.วิชัย         พฤกษ์ธาราธิกูล                       ประธาน ผศ.ธวัชชัย     นาคพิพัฒน์                            กรรมการ นายชูชัย        เจริญงาม                             กรรมการ นายบุญพงษ์   กิจวัฒนาชัย       ...

มาตรฐานระบบลิฟต์

รหัสมาตรฐาน ME 032012-19 มาตรฐานระบบลิฟต์วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแจ้งให้สมาชิกและผู้สนใจทราบ ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป วสท. จะพิมพ์จำหน่าย มาตรฐานระบบลิฟต์ ตามรหัส  มาตรฐาน วสท. 032012-19 (EIT Standard 032012-19) ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานลิฟต์จำนวน 3 ฉบับ รวมอยู่ในเล่มเดียวกัน ดังต่อไปนี้ มาตรฐานลิฟต์โดยสารและลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ(Passenger...

มาตรฐานการควบคุมควันไฟ

รหัสมาตรฐาน ME 032009-19 มาตรฐานการควบคุมควันไฟมาตรฐานการควบคุมควันไฟ ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 มีการปรับเนื้อหาจากเดิมของฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2545 ดังนี้ แยกระบบอัดอากาศกับระบบระบายอากาศออกจากกันอย่างชัดเจน ตัดเรื่องการปิดช่องเพื่อป้องกันไฟลามออก  ปรับเนื้อหาให้ทันสมัย และสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนด กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพิ่มรูปประกอบเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น เพิ่มข้อกำหนดการติดตั้งของการควบคุมควันไฟทั้งสองระบบ และ คุณลักษณะที่ต้องการของระบบและอุปกรณ์  เนื้อหาในส่วนการตรวจสอบและทดสอบระบบเพิ่มเรื่องการตรวจสอบส่วนประกอบอาคารเบื้องต้น และเพิ่มการทดสอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบทั้งสองแบบ เพิ่มลำดับขั้นการตรวจสอบ...

มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร

รหัสมาตรฐาน 3007-49 มาตรฐาานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคารมาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร : ลิฟต์ ฉบับนี้เป็นมาตรฐานที่คณะกรรมการมาตรฐานระบบเครื่องกลในอาคารในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (พ.ศ. 2545-48) โดยนายชัชวาลย์ คุณค้ำชู ประธานอนุกรรมการร่างมาตรฐานระบบลิฟต์ ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบลิฟต์ พร้อมได้ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม มาตรฐานขนสางในอาคาร มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคารนี้ เป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นโดยผู้ร่วมจัดทำมาตรฐานประกอบด้วย กรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้ผลิตลิฟต์ ผู้แทนจำหน่ายลิฟต์ และผู้ใช้ โดยมีเจตจำนงค์ที่แน่วแน่ที่จะผลักดันให้เป็นมาตรฐานที่สามารถใช้อ้างอิงในทางปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพที่เป็นอยู่ในประเทศไทย และก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้สอยโดยตรง คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานระบบลิฟต์...

มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม

รหัสมาตรฐาน IE 041001-19 มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำมาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรมขึ้น เพื่อรองรับภารกิจในการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม โดยรวบรวมจากกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รวมถึงหลักการและมาตรฐานต่าง ๆ แล้วปรับปรุงให้เหมาะสม มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานที่รวบรวมหลักการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใช้อ้างอิง   ซึ่งผู้ใช้มาตรฐานต้องศึกษาทำความเข้าใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงในสาระของกฎหมายและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงติดตามการปรับปรุงมาตรฐานเหล่านี้   เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานนี้จะเป็นประโยชน์แก่วิศวกร ผู้รับผิดชอบ และประชาชนทั่วไป...

มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรม

รหัสมาตรฐาน GN 002001-18  มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรมในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการวิชาชีพวิศวกรรม ที่ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายควบคุม ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ประกอบกับในปัจจุบันวิทยาการด้านวิศวกรรมมีความเจริญก้าวหน้าไปมาก และมีรายละเอียดลึกซึ้งมากขึ้น อีกทั้งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทั้งที่ควบคุมและยังไม่ควบคุม อาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนได้มาก จึงต้องมีพระราชบัญญัติวิศวกรเพื่อกลั่นกรองความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพและเพื่อติดตามดูแลการประกอบวิชาชีพอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมให้มีมาตรฐาน จึงสมควรจัดทำเอกสารมาตรฐานนี้เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมต่อไป โดยมาตรฐานนี้  วสท.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อสังคม หมายถึงผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่จะได้รับผลของการบริการจากวิศวกร  และจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ให้บริการคือวิศวกร  โดยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการต่างก็จะได้รู้ว่า จะมีบริการอะไรบ้างตามกรอบของมาตรฐาน และผู้ให้บริการจะได้รับผลตอบแทนอย่างไร...