มาตรฐานที่มีจำหน่าย

มาตรฐานที่มีจำหน่าย

available-for-sale

มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2

รหัสมาตรฐาน CE 011007-19 มาตรฐาานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน มาตรฐานฉบับนี้เริ่มพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน 2515 และจัดพิมพ์อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในการจัดพิมพ์แต่ละครั้งได้มีการแก้ไขคำผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ควบคู่กันไปด้วย ในขณะเดียวกันก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่เกี่ยวข้องกับคอนกรีตอัดแรง การออกแบบโดยวิธีกำลังประลัย และข้อกำหนดในการคำนวณออกแบบ องค์อาคารรับแรงบิด แต่เนื่องด้วยวิวัฒนาการของการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กได้เจริญก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคำนวณออกแบบโดยวิธีกำลัง (Strength Design) และการคำนวณออกแบบอาคารคอนกรีตอัดแรง คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา จึงได้ยกร่างมาตรฐานคอนกรีต เสริมเหล็กใหม่โดยแบ่งออกเป็น...

มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 4

รหัสมาตรฐาน EE 021004-18 มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 4วสท. มีเป้าหมายจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน เพื่อเป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระทางด้านการออกแบบ การติดตั้ง การตรวจสอบ และการใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ที่สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นมาตรฐานระดับประเทศ มาตรฐานฉบับนี้เป็นมาตรฐานที่ได้ปรับปรุงจากฉบับเดิมเป็นครั้งที่ 4 โดยได้ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) รวมทั้งมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องและเหมาะกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยเหมาะสม ซึ่งมาตรฐานนี้เป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงประจำปี 2558 จากสภาวิศวกร ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพจัดทำมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทั้งการร่างขึ้นใหม่หรือปรับปรุงมาตรฐานให้มีความทันสมัยขึ้น วสท. ขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินทุกท่านไว้ ณ ที่นี้...

มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน (พ.ศ. 2557)

รหัสมาตรฐาน EE 10205-57  มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงานมาตรฐานฉบับนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าอย่างแท้จริงเท่านั้น ผู็ใช้มาตรฐานควรใช้อย่างระมัดระวังและวิจารณญาณ กรณีที่ไม่มั่นใจควรขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินใจ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทำมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงานนี้ขึ้นมา โดยมีความตั้งใจให้เกิดความปลอดภัยอย่างแท้จริงมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป พิมพ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้จัดหา ผู้เรียน ผู้สอน ตลอดจนผู้สนใจงานวิศกรรมป้องกันฟ้าผ่าได้นำไปใช้งานอย่างถูกต้อง และให้มีความปลอดภัยต่อไปมาตรฐานฉบับปรับปรุงอยู่ระหว่างการพิจารณาจะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2561 คณะอนุกรรมการมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป 1. รศ.ดร.สำรวย สังข์สะอาด ประธานที่ปรึกษา 2. นายสมศักดิ์ นิติศฤงคาริน ที่ปรึกษา 3. นายเกียรติ อัชรพงศ์ ที่ปรึกษา 4. ดร.นาตยา คล้ายเรือง อนุกรรมการ 5. ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน อนุกรรมการ 6. นายวิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์ ประธานอนุกรรมการ 7. นายสุกิจ เกียรติบุญศรี อนุกรรมการ 8. นายบุญมาก สมิทธิลีลา อนุกรรมการ 9. นายกิตติศักดิ์ วรรณแก้ว อนุกรรมการ 10. ดร.วินัย พฤกษะวัน 11. นางสาวเทพกัญญา วรรณแก้ว 12. ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา อนุกรรมการ 13. นายโสภณ ศิลาพันธ์ 14. นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ อนุกรรมการ 15. นายชายชาญ โพธิสาร อนุกรรมการ 16. นางสาวพุทธพร ศรียะพันธ์ อนุกรรมการ 17. นางสาวนพดา ธีรอัจฉริยกุล อนุกรรมการและเลขานุการ 18. นางสาวเมตตา หมอนเขื่อน เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ ...

มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 2 การบริหารความเสี่ยง

รหัสมาตรฐาน EE 2008-53  มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 2 การบริหารความเสี่ยงมาตรฐานภาคนี้ให้หลักการทั่วไปที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงสิ่งติดตั้ง และสิ่งที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างซึ่งรวมถึงบุคคลด้วย เนื้อหามาตรฐานจะกล่าวถึงค่าพารามิเตอร์ของกระแสฟ้าผ่า ความเสียหายจากฟ้าผ่า ความจำเป็นและความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของการป้องกันฟ้าผ่า มาตรการป้องกัน และเกณฑ์พื้นฐานสำหรับการป้องกันสิ่งปลูกสร้างมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป พิมพ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้จัดหา ผู้เรียน...

มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป

รหัสมาตรฐาน EE 2007-53  มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไปมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าเดิมชื่อ "มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง" แต่ปัจจุบันได้แยกเป็มมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าออกเป็นทั้งหมด 4 ภาค ดังนี้ มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 2 การบริหารความเสี่ยง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 3 ความเสียหายทางกายภาพต่อสิ่งปลูกสร้าง และอันตรายต่อชีวิต 4. มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า...

มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

รหัสมาตรฐาน SE 112002-59 มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นมาตรฐานที่ใช้เพื่อกำหนดแนวทางการออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมทั้งระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองได้ตลอดเวลาขณะที่กระแสไฟฟ้าหลักดับหรือขัดข้อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสถานประกอบการ โรงพยาบาล อาคารสูง สถานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ อาคารสำนักงานชั่วคราว โรงงานอุตสาหกรรมบางชนิดที่ไม่สามารถหยุดเครื่องจักรได้ เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงานมีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง มาตรฐานเล่มนี้กำหนดตามเกณฑ์อย่างต่ำของความปลอดภัย ในกรณีที่มีกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดนอกเหนือจากมาตรฐานนี้ให้ทำตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นที่กำหนดไว้ นอกเหนือจากนั้นให้เป็นไปตามมาตรฐานออกแบบและติดตั้งนี้ มาตรฐานนี้ในส่วนระบบต้นกำลังกล่าวถึงเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลไม่รวมพลังงานอื่น ๆ เนื้อหามาตรฐานครอบคลุมเรื่องห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฐานแท่นเครื่อง ตำแหน่งติดตั้ง...

มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

รหัสมาตรฐาน 3011-48  มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง คณะกรรมการได้เขียนมาตรฐานเล่มนี้ขึ้นเพื่อสำหรับใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงสำหรับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมาตรฐานที่กำหนดไว้ การจัดทำมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯเกิดขึ้นจากความอุตสาหะและวิริยภาพ ตลอดกว่า 4 ปีของกรรมการร่างมาตรฐานทุกคน เพราะมาตรฐานฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่ต้องรวบรวมและศึกษาจากมาตรฐานที่เชื่อถือได้หลายมาตรฐาน การจัดทำมาตรฐานฉบับนี้ก็เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นผู้นำในภาคอุตสาหกรรมของภูมิภาค ด้วยการมีสถานประกอบการและกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยด้านอัคคีภัยต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ข้อกำหนดของมาตรฐานจะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพและวิศวกร สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการทำงาน การออกแบบ การก่อสร้าง การซ่อมบำรุง ได้เหมือนมาตรฐานอื่นๆ ซึ่งเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำที่ต้องปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ จุดเด่นของมาตรฐานฉบับนี้ คือข้อกำหนดที่สำคัญไม่ได้จงเจาะสำหรับโรงงานใดโรงงานหนึ่ง แต่ได้เขียนข้อกำหนดตามแนวทางมาตรฐานสากลโดยเน้นไปยังกระบวนการผลิต หรือเครื่องจักรกล...

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556

รหัสมาตรฐาน EE 2001-56  มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้นำกฎการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า พ.ศ.  2538 ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และแนวปฏิบัติในการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ พ.ศ. 2537 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟน.) มาพิจารณารวมเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยความเห็นชอบจากการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 และปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ....

มาตรฐานการจัดลำดับแบบก่อสร้างอาคารและรายละเอียดงานที่ควรมี

รหัสมาตรฐาน CE 1022-51 มาตรฐานการจัดลำดับแบบก่อสร้างอาคารและรายละเอียดงานที่ควรมีมาตรฐานการจัดลำดับแบบก่อสร้างอาคารและรายละเอียดงานที่ควรมีฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยคณะทำงานฯ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสองสมาคม คือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ซึ่งการจัดลำดับแบบก่อสร้างนี้มีผลอย่างมาก ต่อการจัดระบบระเบียบของงานออกแบบและงานเขียนแบบงานอาคารต่าง ๆ อีกทั้งเนื้อหาในฉบับนี้ยังได้กล่าวถึงเลขที่ชุดแบบตามเกณฑ์เบื้องต้นที่งานอาคารหนึ่งพึงมี เพื่อให้งานแบบนั้นมีความสมบูรณ์ ดังนั้นงานอาคารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานที่มีงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมซับซ้อนน้อยหรือซับซ้อนมาก พื้นที่ใช้สอยน้อยหรือพื้นที่ใช้สอยมาก ก็สามารถนำมาตรฐานการจัดลำดับแบบก่อสร้างอาคารฯ ที่กำหนดในฉบับนี้ไปอ้างอิงใช้งานได้ โดยทั่วไปการจัดลำดับแบบก่อสร้างนั้นผู้ออกแบบได้กำหนดใช้กันอยู่แล้วตามแต่องค์กรนั้น...

มาตรฐานการจัดเตรียมแบบสร้างจริง และคู่มือเจ้าของอาคาร

รหัสมาตรฐาน CE 1012-49 มาตรฐานการจัดเตรียมแบบสร้างจริงและคู่มือเจ้าของอาคารมาตรฐานการจัดเตรียมแบบสร้างจริงและคู่มือเจ้าของอาคาร ได้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้รับผิดชอบในการจัดการโครงการก่อสร้างในการจัดทำแบบสร้างจริงและคู่มือผู้ใช้งาน สำหรับเจ้าของอาคารหรือผู้ที่จะซื้อโครงการ ในการตรวจสอบแบบสร้างจริงและคู่มือใช้งานว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอต่อการนำมาใช้เป็นข้อมูลในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือต่อเติมอาคารในภายภาคหน้าหรือไม่ ตลอดจนเป็นเอกสารประกอบการใช้งานและการบำรุงรักษาส่วนประกอบของอาคารเพื่อป้องกันความเสียหายอันเกดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือขาดการบำรุงรักษาที่เหมาะสม ขอบเขตมาตรฐานนี้ครอบคลุมการจัดเตรียมแบบสร้างจริงและคู่มือผู้ใช้งาน สำหรับงานอาคารเท่านั้น มิได้หมายรวมถึงงานก่อสร้างประเภทอื่นคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารเรื่อง "คู่มือการจัดเตรียมแบบสร้างจริงและคู่มือผู้ใช้งานของอาคาร" นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้รับผิดชอบในการจัดการโครงการก่อสร้างในการจัดทำแบบสร้างจริงและคู่มือผู้ใช้งานตลอด จนเป็นคู่มือสำหรับเจ้าของอาคารหรือผู้ที่จะซื้อโครงการ ในการตรวจสอบแบบสร้างจริงและคู่มือผู้ใช้งานว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอหรือไม่ เพียงใดยังไม่มีแผนปรับปรุงมาตรฐานคณะอนุกรรมการบริหารงานก่อสร้าง ประจำปี...