มาตรฐานที่มีจำหน่าย

มาตรฐานที่มีจำหน่าย

available-for-sale

LIMIT STATE DESIGN FOR STRUCTURAL CONCRETE

รหัสมาตรฐาน CE 011028-19 LIMIT STATE DESIGN FOR STRUCTURAL CONCRETE          The structural analysis and design based on “Limit State Design” was developed...

มาตรฐานการคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีต โดยวิธีภาวะสุดขีด

รหัสมาตรฐาน CE 011027-19 มาตรฐานการคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีต โดยวิธีภาวะสุดขีด           การคำนวณออกแบบโดยวิธี “ภาวะสุดขีด” นี้ เป็นวิวัฒนาการสืบต่อจากการออกแบบวิธีดั้งเดิม คือวิธี “อีลาสติก” เพื่อที่จะหาทางคำนวณโครงสร้างให้ได้สัดส่วนที่เล็กลง แต่ยังสามารถที่จะรับน้ำหนักใช้งานได้เท่า ๆ กับโครงสร้างแบบเดียวกับที่คำนวณโดยวิธีดั้งเดิม วิธี “ภาวะสุดขีด” เดิมเป็นมาตรฐานที่ วสท. เคยจัดพิมพ์...

มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ

รหัสมาตรฐาน ME 032005-19 มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ คณะผู้จัดทำ มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ  คณะกรรมการประจำมาตรฐาน รศ.วิชัย         พฤกษ์ธาราธิกูล                       ประธาน ผศ.ธวัชชัย     นาคพิพัฒน์                            กรรมการ นายชูชัย        เจริญงาม                             กรรมการ นายบุญพงษ์   กิจวัฒนาชัย       ...

มาตรฐานระบบลิฟต์

รหัสมาตรฐาน ME 032012-19 มาตรฐานระบบลิฟต์วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแจ้งให้สมาชิกและผู้สนใจทราบ ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป วสท. จะพิมพ์จำหน่าย มาตรฐานระบบลิฟต์ ตามรหัส  มาตรฐาน วสท. 032012-19 (EIT Standard 032012-19) ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานลิฟต์จำนวน 3 ฉบับ รวมอยู่ในเล่มเดียวกัน ดังต่อไปนี้ มาตรฐานลิฟต์โดยสารและลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ(Passenger...

มาตรฐานการควบคุมควันไฟ

รหัสมาตรฐาน ME 032009-19 มาตรฐานการควบคุมควันไฟมาตรฐานการควบคุมควันไฟ ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 มีการปรับเนื้อหาจากเดิมของฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2545 ดังนี้ แยกระบบอัดอากาศกับระบบระบายอากาศออกจากกันอย่างชัดเจน ตัดเรื่องการปิดช่องเพื่อป้องกันไฟลามออก  ปรับเนื้อหาให้ทันสมัย และสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนด กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพิ่มรูปประกอบเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น เพิ่มข้อกำหนดการติดตั้งของการควบคุมควันไฟทั้งสองระบบ และ คุณลักษณะที่ต้องการของระบบและอุปกรณ์  เนื้อหาในส่วนการตรวจสอบและทดสอบระบบเพิ่มเรื่องการตรวจสอบส่วนประกอบอาคารเบื้องต้น และเพิ่มการทดสอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบทั้งสองแบบ เพิ่มลำดับขั้นการตรวจสอบ...

มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร

รหัสมาตรฐาน 3007-49 มาตรฐาานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคารมาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร : ลิฟต์ ฉบับนี้เป็นมาตรฐานที่คณะกรรมการมาตรฐานระบบเครื่องกลในอาคารในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (พ.ศ. 2545-48) โดยนายชัชวาลย์ คุณค้ำชู ประธานอนุกรรมการร่างมาตรฐานระบบลิฟต์ ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบลิฟต์ พร้อมได้ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม มาตรฐานขนสางในอาคาร มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคารนี้ เป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นโดยผู้ร่วมจัดทำมาตรฐานประกอบด้วย กรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้ผลิตลิฟต์ ผู้แทนจำหน่ายลิฟต์ และผู้ใช้ โดยมีเจตจำนงค์ที่แน่วแน่ที่จะผลักดันให้เป็นมาตรฐานที่สามารถใช้อ้างอิงในทางปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพที่เป็นอยู่ในประเทศไทย และก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้สอยโดยตรง คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานระบบลิฟต์...

มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม

รหัสมาตรฐาน IE 041001-19 มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำมาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรมขึ้น เพื่อรองรับภารกิจในการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม โดยรวบรวมจากกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รวมถึงหลักการและมาตรฐานต่าง ๆ แล้วปรับปรุงให้เหมาะสม มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานที่รวบรวมหลักการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใช้อ้างอิง   ซึ่งผู้ใช้มาตรฐานต้องศึกษาทำความเข้าใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงในสาระของกฎหมายและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงติดตามการปรับปรุงมาตรฐานเหล่านี้   เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานนี้จะเป็นประโยชน์แก่วิศวกร ผู้รับผิดชอบ และประชาชนทั่วไป...

มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรม

รหัสมาตรฐาน GN 002001-18  มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรมในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการวิชาชีพวิศวกรรม ที่ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายควบคุม ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ประกอบกับในปัจจุบันวิทยาการด้านวิศวกรรมมีความเจริญก้าวหน้าไปมาก และมีรายละเอียดลึกซึ้งมากขึ้น อีกทั้งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทั้งที่ควบคุมและยังไม่ควบคุม อาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนได้มาก จึงต้องมีพระราชบัญญัติวิศวกรเพื่อกลั่นกรองความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพและเพื่อติดตามดูแลการประกอบวิชาชีพอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมให้มีมาตรฐาน จึงสมควรจัดทำเอกสารมาตรฐานนี้เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมต่อไป โดยมาตรฐานนี้  วสท.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อสังคม หมายถึงผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่จะได้รับผลของการบริการจากวิศวกร  และจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ให้บริการคือวิศวกร  โดยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการต่างก็จะได้รู้ว่า จะมีบริการอะไรบ้างตามกรอบของมาตรฐาน และผู้ให้บริการจะได้รับผลตอบแทนอย่างไร...

มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1 ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป

รหัสมาตรฐาน CE 012029-18  มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1 ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้างนี้  ได้จัดทำขึ้นโดยคณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ภายใต้คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง คณะกรรมการวิศวกรรมโยธา ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยมาตรฐานเล่มนี้ เป็นมาตรฐานเล่มที่ 1 ในมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ซึ่งมี 4 เล่ม ดังนี้ เล่ม 1 ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป เล่ม 2...

มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

รหัสมาตรฐาน IE 043002-19 มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้จัดทำมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมขึ้น เพื่อรองรับภารกิจในการปฏิบัติงานด้านการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม โดยรวบรวมจากกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รวมถึงหลักการ และมาตรฐานต่าง ๆ แล้วปรับปรุงให้เหมาะสม มาตรฐานนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางอ้างอิงในการดำเนินงานด้านการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งผู้ใช้มาตรฐานต้องศึกษาทำความเข้าใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงในสาระของกฎหมายและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงติดตามการปรับปรุงมาตรฐานเหล่านี้ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานคาดหวังว่าผู้ใช้งานจะได้ศึกษาจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติม รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้สามารถประยุกต์ใช้งานได้กับหน่วยงานของตนต่อไป ฉบับนี้เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 (ฉบับปัจจุบัน) มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมเล่มนี้...