มาตรฐานที่มีจำหน่าย

มาตรฐานที่มีจำหน่าย

available-for-sale

มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนเพื่องานวิศวกรรม

รหัสมาตรฐาน CE 012033-22 มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนเพื่องานวิศวกรรม มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนเพื่องานวิศวกรรม มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนเพื่องานวิศวกรรมนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง วสท. กับสภาวิศวกร เพื่อให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพด้านการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คน ซึ่งปัจจุบันมีการนำมาใช้งานแพร่หลาย จากการที่เทคโนโลยีการสำรวจด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนมีลักษณะเป็นระบบอัตโนมัติจึงทำให้บุคคลทั่วไปนำไปใช้ในการสำรวจโดยขาดความรู้ความเข้าใจถึงปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามที่ต้องการโดยจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานหลายด้าน จึงเป็นที่มาของการกำหนดมาตรฐานขึ้น มาตรฐานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดทำมาตรฐานประจำปี 2561 จากสภาวิศวกร ซึ่งสภาวิศวกรมีนโยบายส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพจัดทำมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทั้งการร่างขึ้นใหม่หรือปรับปรุงมาตรฐานให้มีความทันสมัยขึ้น วสท.คาดหวังว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยผลักดันให้วิศวกรและผู้เกี่ยวข้องมีการนำมาตรฐานไปใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการทำงานสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนเพื่องานวิศวกรรมต่อไป วสท. ขอขอบพระคุณคณะทำงานทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ สำหรับความร่วมมือที่ทุกท่านได้เสียสละเวลาในการจัดทำมาตรฐานจนแล้วเสร็จ จนสามารถพิมพ์เผยแพร่ได้ และหากผู้ใช้มาตรฐานนี้มีข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำประการใด กรุณาแจ้งให้ วสท. ทราบด้วยเพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานในโอกาสต่อไป มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนเพื่องานวิศวกรรม ฉบับพิมพ์ครั้งที่...

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564

รหัสมาตรฐาน EE 022001-22 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ได้ใช้งานมาแล้วระยะหนึ่งนั้น ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านวัสดุ อุปกรณ์ การติดตั้ง และมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะมาตรฐานการผลิตสายไฟฟ้าที่จัดทำโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.11-2553 และ มอก.11 เล่ม 101-2559 ประกอบกับมีข้อบกพร่องบางประการที่ตรวจพบ ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฯ นี้ขึ้น มาตรฐานฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ บทที่...

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พ.ศ.2565

รหัสมาตรฐาน EE 022013-22 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พ.ศ. 2565ระบบผลิตพลังไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ที่สภาวะปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความสะดวกและความปลอดภัย ทางสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุง มาตรฐานการติดตั้งระบบผลิตพลังไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ฉบับพิมพ์เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 แม้ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีของระบบผลิตพลังไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ที่แตกต่างไปจากดั้งเดิม ในการออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาของมาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ ยังคงไว้ในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ดำเนินการติดตั้ง ผู้ใช้งาน...

มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง

รหัสมาตรฐาน CE 011008-21 มาตรฐาานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยวิธีกำลัง (มาตรฐาน วสท.1008-38) ฉบับเดิม ได้มีการใช้อย่างแพร่หลายมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยไม่มีการแก้ไขปรับปรุง คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานนี้เห็นควรให้มีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าของวิทยาการ โดยยึดแนวมาตรฐาน ACI 318-11...

มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแวดล้อมพิเศษต่างๆ

รหัสมาตรฐาน CE 012032-21  มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแวดล้อมพิเศษต่างๆ มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแวดล้อมพิเศษต่างๆ นับเป็นมาตรฐานปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  โดยปรับปรุงจาก “มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างอาคาร” ฉบับ พ.ศ. 2518  ซึ่งเดิมมีเพียงเล่มเดียว แต่ฉบับปรับปรุงแยกเป็น 4 เล่ม  โดยแก้ไขชื่อใหม่เป็น...

มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

รหัสมาตรฐาน ME 10302-64 มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศในปี พ.ศ. 2564 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำการปรับปรุงเกณฑ์กำหนดการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและทันสมัย และสอดรับกับข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2561 โดยเปลี่ยนชื่อเป็น เกณฑ์กำหนดการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อให้สาขาวิศวกรรมที่มีการจัดทำมาตรฐานได้ใช้อ้างอิง และเพื่อความเป็นเอกภาพของมาตรฐาน วสท....

ศัพท์วิทยาการพลังงาน

รหัสมาตรฐาน 031016-21           พลังงานเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกสีเขียวใบนี้ และ พลังงานยังเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศ ด้วยความสำคัญดังกล่าวมานั้นส่งผลให้ทุกประเทศได้มีการ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นมาอย่างมากมายในศตวรรษที่ 21 นี้ ดังนั้นเพื่อให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านพลังงานระหว่างประเทศเป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ยุค 4.0 คณะอนุกรรมการพลังงาน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย...

แนวปฏิบัติเพื่อการออกแบบอาคารเหล็กสำเร็จรูปสำหรับอาคารโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า

รหัสมาตรฐาน B 011001-21         การก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ได้มีการนำระบบโครงสร้างเหล็กเข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุที่ระบบโครงสร้างเหล็กเหมาะกับการก่อสร้างอาคารช่วงยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประกอบติดตั้งที่หน้างานได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อต้นทุนในการก่อสร้าง และระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างที่ลดลง         ดังนั้นแล้ว คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วสท. จึงได้จัดทำการแนวปฏิบัติเพื่อการออกแบบอาคารเหล็กสำเร็จรูปสำหรับอาคารโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าฉบับนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบได้เกิดความรู้ความเข้าใจ หลักการพิจารณาการออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบโครงข้อแข็ง เนื่องจากอาคารลักษณะนี้ การออกแบบให้เกิดความประหยัดได้นั้น ต้องมีความเข้าใจถึงพื้นฐานในการออกแบบโครงสร้างเหล็กอย่างรอบด้าน ทั้งพฤติกรรมและข้อกำหนดในการออกแบบองค์อาคารรับแรงอัด...

มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – ส่วนเพิ่ม (Addendum)

รหัสมาตรฐาน SE 1112002-21 คณะกรรมการผู้จัดทำ มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พ.ศ. 2564 คณะกรรมการประจำมาตรฐาน 1. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย ประธาน 2. ผศ.ดร.สำเริง ฮินท่าไม้ กรรมการ 3. นางสาวบุษกร แสนสุข กรรมการ 4. นายปานชนก เตมียเสน กรรมการ 5. นายศิริเดช พูลเรือง กรรมการ ที่ปรึกษา 1. ร.อ.สุขเกษม เนืองวัง 2. ร.ท.ภาสกร สุระพิพิธ 3. รศ.ถาวร อมตกิตติ์ 4. ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร 5. ผศ.ชายชาญ โพธิสาร 6. นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ 7. นายวรสิทธิ์ พันธุ์เกษร 8. นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล 9. นาย ณ พงษ์ สุขสงวน 10. นายดนัย ลี้ทรงศักดิ์ 11. นายบุญเหนือ พึ่งศิริ 12. นายประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ 13. นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ 14. นายลือชัย ทองนิล 15. นายวินัย อนันต์ณัฎฐพงศ์ 16. นายวิทยา รักษ์พงษ์ 17. นายสมบูรณ์ ธนาภรณ์ 18. นายสุพัฒน์ เพ็งมาก 19. นายอภิเชษฐ บันลือนุชรี 20. นายอารักษ์ บุญมา คณะกรรมการร่างมาตรฐาน 1. นายธวัช มีชัย ประธาน 2. นายเกษม นิลเจริญ กรรมการ 3. นายชุมพล ตั้งสุขสบายดี กรรมการ 4. นายธรรมนูญ เรียมอมตกุล กรรมการ 5. นายนราธิป ศิริมาศ กรรมการ 6. นายปรเมศวร์ เรืองหนู กรรมการ 7. นายพรชัย บรรจงใหม่ กรรมการ 8. นายพิชิต ลำยอง กรรมการ 9. นายวิเชียร บุษยบัณฑูร กรรมการ 10. นายสุชาติ จงควินิต กรรมการ 11. นายสุวิทย์ ศรีสุข กรรมการ 12. นายอภิวัฒน์ บัญชาจารุรัตน์ กรรมการ 13. นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี กรรมการ แผนการปรับปรุงมาตรฐาน อย่างน้อย 5 ปี หลังการจัดพิมพ์มาตรฐานจึงจะมีการปรับปรุงมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าส่วนเพิ่มนี้เป็นส่วนที่เพิ่มจากมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วสท. 112002-59 เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางดิจิทัล  เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มาตรฐานในส่วนเพิ่มเติมนี้ครอบคลุมการประยุกต์ใช้งานหลัก 3 แบบ คือ ดาตาเซนเตอร์ สถานพยาบาล และสนามบิน คณะกรรมการผู้จัดทำมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จึงได้จัดทำมาตรฐานหมวดที่ 2...

มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมเหมืองแร่ งานขุด ตัก ขนด้วยเครื่องจักรกลหนักในพื้นที่หน้าเหมืองผิวดิน

รหัสมาตรฐาน MN 062002-20  มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานความปลอดภัยโดยทั่วไป แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในงานเหมือง ในแต่ละลักษณะงานที่มีการใช้เครื่องจักรกลหนักหลากหลายชนิด ในเรื่องของการบริหารจัดการความปลอดภัย การบำรุงรักษาและตรวจสภาพด้านความปลอดภัยของเครื่องจักรกลหนัก การใช้งานเครื่องจักรกลหนักที่ถูกต้อง การใช้กฎจราจรและป้ายต่างๆ การออกแบบถนน ที่จอดรถ พื้นที่ปฏิบัติงานขุด ตัก ขน ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการสื่อสารและการเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อชี้แจงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ การอบรมพนักงานใหม่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และเป็นความรู้ด้านความปลอดภัยแก่ผู้สนใจโดยทั่วไป การทำงานของวิศวกรวิชาชีพวิศวกรรมเหมืองแร่ ที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองผิวดิน หรือเหมืองเปิด ซึ่งใช้เครื่องจักรหลากหลายชนิดในการทำงาน...