มาตรฐานการออกแบบสำหรับอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ พ.ศ. 2565

11420

รหัสมาตรฐาน CE 011038-22 มาตรฐานการออกแบบสำหรับอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ พ.ศ.2565

มาตรฐานการออกแบบสำหรับอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ พ.ศ.2565

มาตรฐานการออกแบบสำหรับอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ฉบับนี้ เป็นมาตรฐานที่รวมวิธีการคำนวณออกแบบองค์อาคารเหล็กรูปพรรณด้วยวิธีกำลังที่ยอมให้ (Allowable Strength Design, ASD) และวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก (Load and Resistance Factor Design, LRFD)  เข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว  รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการก่อสร้าง การติดตั้ง การควบคุมคุณภาพ และการประกันคุณภาพ  ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย American Institute of Steel Construction (AISC)  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา  การนำมาตรฐานนี้ไปใช้ในงานอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ นอกจากจะเป็นการยกระดับความสามารถของวิศวกรแล้ว  ยังจะทำให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพทัดเทียมระดับสากลด้วย มาตรฐานฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดีจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของหลายฝ่าย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคณะทำงานร่างฯ ที่ได้สละเวลา  ทุ่มเทความรู้ความสามารถในการจัดทำมาตรฐานฯ  จากกรรมการประจำมาตรฐานอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ รวมทั้งการสนับสนุนจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสภาวิศวกร

ฉบับก่อนหน้ามี 2 ฉบับ คือ : 1.มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ (วสท. 1015-40)

2.มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณโดยวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก (วสท. 1020-51)


ฉบับปัจจุบันยุบรวมเหลือ 1 เล่ม คือ : มาตรฐานการออกแบบสำหรับอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ พ.ศ.2565 (วสท.011038-22)

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

รายนามคณะผู้จัดทำมาตรฐาน

มาตรฐานอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

พ.ศ. 2563-2564


คณะกรรมการประจำมาตรฐาน

1. ศ.ดร.ทักษิณ​​ เทพชาตรี​​ ประธาน
2. ศ.ดร.ต่อกุล กาญจนาลัย กรรมการ
3. ศ.ดร.ธีรพงศ์​​ เสนจันทร์ฒิไชย​​ กรรมการ
4. ศ.ดร.ธัญวัฒน์​​ โพธิศิริ​​ กรรมการ
5. รศ.ดร.ตระกูล อร่ามรักษ์​ กรรมการ
6. รศ.ดร.ทวีป ชัยสมภพ กรรมการ
7. รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ กรรมการ
8. รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์​​ กรรมการ
9. ดร.ธนิต ใจสะอาด​​ กรรมการ
คณะทำงานร่างมาตรฐาน
1. รศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ ประธาน
2. พันเอก ผศ.ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล คณะทำงาน
3. ศ.ดร.จรูญ รุ่งอมรรัตน์ คณะทำงาน
4. รศ.ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ คณะทำงาน
5.  รศ.ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์ คณะทำงาน
6. รศ.ดร.อัครวัชร เล่นวารี คณะทำงาน
7. ศ.ดร.ปิยะ โชติกไกร คณะทำงาน
8. ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล คณะทำงาน
9. ผศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์จีรภัทร คณะทำงาน
10. นายสยมภู เฮนะเกษตร คณะทำงาน
11. นายสุพัฒน์ บ่อสมบัติ คณะทำงาน
12. นายณัฐพล สุทธิธรรม คณะทำงาน
13. นายธีรพงษ์ โชติวรรณพฤกษ์ คณะทำงาน
14. นายพีรกิตติ์ นภารักษาวงศ์ คณะทำงาน
15. รศ.ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงค์ คณะทำงานและเลขานุการ
16. นางสาวกรกช บุญกล่อม ผู้ช่วยเลขานุการ
บทความก่อนหน้านี้มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ.2565
บทความถัดไปมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า พ.ศ. 2565