มาตรฐานปฏิบัติระบบโทรทัศน์วงจรปิด พ.ศ. 2565

9375

CP 102005-22  มาตรฐานปฏิบัติระบบโทรทัศน์วงจรปิด พ.ศ.2565

มาตรฐานปฏิบัติระบบโทรทัศน์วงจปิด “The Practice Standard on Closed Circuit Television Systems” เล่มแรกของประเทศไทย

มาตรฐานนี้ มิใช่มาตรฐานสินค้า แต่เป็นมาตรฐานปฏิบัติที่ใช้บังคับต่อวิศวกรที่ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับการออกแบบ และ/หรือติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดตลอดจนการควบคุม การใช้ Data หรือ Graphic ที่ถูกบันทึก หรือ/และนำไปใช้หลังจากกล้อง CCTV ได้บันทึกเป็น Data แล้ว

เป้าหมายหลักของการใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิด คือ “การบริหารจัดการสัญญาณภาพ” ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในยุคสังคมดิจิทัล โดยมีมูลค่าทางธุรกิจ อย่างไรก็ตามการใช้ภาพโทรทัศน์วงจรปิดในประเทศไทย ยังขาดมาตรฐานด้านการปฏิบัติการที่ใช้อ้างอิง หรือประกอบการทำงาน ไม่มีหน่วยงานที่รับรองความถูกต้องในการนำโทรทัศน์วงจรปิดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

มาตรฐานปฏิบัติระบบโทรทัศน์วงจรปิดเล่มนี้ จะเป็นเล่มแรกในเรื่องโทรทัศน์วงจรปิดของประเทศไทยที่ใช้อ้างอิง และเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบโทรทัศน์วงจรปิด

มาตรฐานฉบับนี้เป็นมาตรฐานฉบับที่ 1 ซึ่งจะมีเอกสารแนบ (Addendum) เพิ่มเติมในเรื่องนี้ที่ประกอบด้วยบทที่ใช้บังคับในการใช้ Data ดังกล่าวในด้าน Data Interoperability, Data Export/Exchange, Data บังคับภายใต้กฎหมายใหม่ PDPA และการใช้ Data ในด้าน Smart City ในราชการที่ใช้มากที่สุดขณะนี้

ทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะนำไปใช้เป็นกฎบังคับใช้ในวิชาชีพของวิศวกรในสภาวิศวกรต่อไป

 

 ฉบับนี้เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

มีจำหน่ายแบบออนไลน์และเล่ม

แผนการปรับปรุงมาตรฐาน

อย่างน้อย 5 ปี หลังการจัดพิมพ์มาตรฐานจึงจะมีการปรับปรุง

คณะกรรมการผู้จัดทำมาตรฐานปฏิบัตระบบโทรทัศนวงจรปิด พ.ศ. 2565
คณะกรรมการประจำมาตรฐาน
1. นายปราการ กาญจนวตี ประธาน
2. ผศ.ดร.มงคล กลิ่นกระจาย กรรมการ
3. ดร.วิทยา สุหฤทดำรงค์  กรรมการ
4. นายปฐมพงศ์ วาระนุช  กรรมการ
5. นายสมชาย ประจักษ์สูตร์  กรรมการ
 

คณะกรรมการร่างมาตรฐานปฏิบัติระบบโทรทัศน์วงจรปิด

ปี พ.ศ. 25632565

ที่ปรึกษา
1. น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ
2. พล.อ.ต.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
3. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน
4. ร.อ.พีรพงษ์ วสิษฐ์ธำรงค์
5. ดร.พิศาล จอโภชาอุดม
6. ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร
7. ดร.ภาสกร ประถมบุตร
8. ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม
9. นายเกรียงไกร ภูวณิชย์
10. นายไชยเจริญ อติแพทย์
11. นายฒณัฐ โชควาณิชยา
12. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย
13. นายยิ่งศักดิ์ ศรีสุขสวัสดิ์
14. นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล
15. นางสาวราณี สิทธิแก้ว
16. นายสุรัตน์ สุวชิตวงศ์
17. ดร.อนันต์ วรธิติพงศ์
คณะกรรมการร่างมาตรฐาน
1. ดร.ชัยพร ทบแป ประธาน
2. ดร.สุรเชษฐ์ สุชัยยะ กรรมการ
3. ดร.สมรักษ์ เพชรชาตรี  กรรมการ
4. ดร.เอกฉัตร บ่ายคล้อย  กรรมการ
5. นายเตชิต ทิวาเรืองรอง  กรรมการ
6. นางสาวทัชนันท์ กังวานตระกูล  กรรมการ
7. นายนคร เตชไพฑูรย์  กรรมการ
8. นายนนทวัตต์ สาระมาน  กรรมการ
9. นายนิติ เมฆหมอก  กรรมการ
10. นายนันทศักดิ์ ศิริภาสกร  กรรมการ
11. นายปฐมพงศ์ วาระนุช  กรรมการ
12. นายศรายุทธ ฉายสุริยะ  กรรมการ
13. นายสมชาย ประจักษ์สูตร์  กรรมการ
14. นายปัญจะ คล้ายโพธิ์ทอง  กรรมการและเลขานุการ
บทความก่อนหน้านี้มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า พ.ศ. 2565
บทความถัดไปมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับศูนย์ข้อมูล (Data Center) พ.ศ. 2565