มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว

11751

มาตรฐาน วสท. 032003-23 มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว พ.ศ.2566

มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว พ.ศ.2566

จากการที่ประเทศไทยได้พัฒนาสู่ยุค 4.0 ในทุกด้านทั้งภาคสังคม วิชาการ เทคโนโลยี และด้านวิศวกรรม  คณะกรรมการอำนวยการของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ประจำปี พ.ศ. 2566-2568 จึงมอบนโยบายให้คณะกรรมการวิชาการสาขาต่าง ๆ ของ วสท. จัดทำมาตรฐานของสาขาทั้งที่ต้องออกใหม่และปรับปรุงมาตรฐานที่มีอยู่เดิมให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย เพื่อให้ไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งเพื่อเป็นมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพของวิศวกรให้กับวงการวิชาชีพและสังคมไทย ทั้งนี้การจัดทำมาตรฐานฉบับใหม่นี้ให้ทุกสาขาวิชาการนำ “เกณฑ์กำหนดการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้มาตรฐาน วสท. มีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้นำนโยบายดังกล่าวและมีมติให้จัดทำ มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว พ.ศ. 2566 (วสท. 03200323) โดยใช้แนวทางจากมาตรฐานสากล เพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพ น่าเชื่อถือ กับ อุตสาหกรรม และอาคารพาณิชยกรรม เชน โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้ประเทศไทยมี มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว ที่ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับได้ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดทำ มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว ไว้สำหรับการอ้างอิงต่อไป

อนึ่งในการจัดทำมาตรฐานฉบับนี้ ขอขอบคุณผู้แทนจากสมาคมวิชาชีพ หน่วยงานราชการ องค์กร สถาบันการศึกษา หน่วยงาน บริษัทผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำมอบข้อมูลและรูปภาพ ประกอบการดำเนินงานเพื่อให้มาตรฐานฉบับนี้จนสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ในการใช้งาน จึงใคร่ขอขอบคุณทุกหน่วยงานดังกล่าวไว้ ณ ที่นี้

วสท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว พ.ศ. 2566 (วสท. 032003-23) จะเป็นประโยชน์แก่วิศวกรและผู้เกี่ยวข้องทุกสาขาในการประกอบวิชาชีพ ในการอ้างอิงและการพัฒนาความรู้และความสามารถให้กับวงการวิชาชีพและสังคมไทยต่อไป

มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว พ.ศ.2566

 พิมพ์ครั้งที่ 1

เดือน พฤศจิกายน 2566

หนังสือ/มาตรฐาน วสท. จะมีวาระการทบทวน/ปรับปรุง 5 ปี หรือเมื่อกฎหมาย หรือเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง

คณะผู้จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว

พ.ศ.2564-2566


คณะกรรมการประจำมาตรฐาน

1. รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล ประธาน
2. ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ กรรมการ
3. นายศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล กรรมการ
4. นายสมนึก ธัมพิพิธ กรรมการ
5. นายสายัณห์ ปานซัง กรรมการ

 

คณะกรรมการร่างมาตรฐาน

1.  ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน์ ประธาน
2.  ผศ.ดร.ปัญญา ขันธ์สุวรรณ กรรมการ
3.  ผศ.ดร.อาวุธ ลภิรัตนากูล กรรมการ
4.  นายชำนิ โมสกุล กรรมการ
5.  นายชัชวาล บุญชู กรรมการ
6.  นายตรีชัย เลาหตีรานนท์ กรรมการ
7.  นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการ
8.  นายสหเทพ จ้อยประดิษฐ์ กรรมการ
9.  นายนัฐพล ยิกุสังข์ กรรมการ
10. นายพัชระ ทุมนัส กรรมการ
11. รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวกรกช บุญกล่อม ผู้ช่วยเลขานุการ
บทความก่อนหน้านี้คู่มือการทำงานคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษ
บทความถัดไปคู่มือการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมด้วยแท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใย