คู่มือการทำงานคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษ

11770

รหัสหนังสือ วสท. น 012006-23 คู่มือการทำงานคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษ พ.ศ.2566

คู่มือการทำงานคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษ พ.ศ.2566

คู่มือการทำงานคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษ พ.ศ.2566 ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้อ้างอิงในการทำงานคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษในประเทศไทย ในช่วงการจัดทำคู่มือฉบับนี้ คอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษเป็นคอนกรีตที่ยังใหม่มากในประเทศไทย คอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษมีข้อได้เปรียบคอนกรีตธรรมดาในหลายด้าน แต่ก็มีข้อที่ต้องคำนึงถึงโดยเฉพาะ ตั้งแต่วัตถุดิบในการผลิต การออกแบบส่วนผสม วิธีการทดสอบ และวิธีการก่อสร้างที่เกิดจากสมบัติที่แตกต่างกับคอนกรีตธรรมดาอยู่ค่อนข้างมาก ราคาต่อหน่วยของคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษจะสูงกว่าคอนกรีตธรรมดามากพอสมควร ทำให้ควรพิจารณาเลือกใช้งานให้เหมาะสม โดยสามารถพิจารณาราคาตลอดอายุการใช้งานประกอบด้วย ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษ เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และได้มาตรฐาน ทำให้สามารถได้โครงสร้างคอนกรีตที่มั่นคง แข็งแรง และทนทาน ประกอบกับประเทศไทยยังไม่เคยมีคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษเพื่อใช้อ้างอิงในการทำงาน จึงเป็นสาเหตุของการจัดทำคู่มือการทำงานคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษฉบับนี้ขึ้น การจัดทำคู่มือนี้ฉบับได้ใช้ข้อมูลการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการ การทดลองการใช้งาน ประกอบกับการอ้างอิงมาตรฐานต่างประเทศในการจัดทำเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด

คณะผู้จัดทำขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคู่มือฉบับนี้ ขอขอบคุณนักวิจัยทั้งในภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้าง และบำรุงรักษา (Construction and Maintenance Technology Research Center-CONTEC) ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานวิจัยด้านคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษ ขอขอบคุณโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ และโครงการทุนศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวัสดุศาสตร์ การก่อสร้าง และเทคโนโลยีการบำรุงรักษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการสนับสนุนให้สามารถจัดทำคู่มือฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดี และรวดเร็ว

คณะผู้จัดทำหวังว่าคู่มือการทำงานคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษในทุกระดับ รวมถึง นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจศึกษาการทำงานคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะช่วยยกระดับการทำงาน ทำความเข้าใจ และช่วยพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านคอนกรีตของประเทศไทยให้ก้าวไปในอีกระดับหนึ่ง

คู่มือการทำงานคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษ พ.ศ.2566

 พิมพ์ครั้งที่ 1

เดือน ธันวาคม 2566

หนังสือ/มาตรฐาน วสท. จะมีวาระการทบทวน/ปรับปรุง 5 ปี หรือเมื่อกฎหมาย หรือเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง

คณะทำงานจัดทำคู่มือการทำงานคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษ

พ.ศ.2566


คณะทำงาน

1.  ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล ประธานคณะทำงาน
2.  ดร.กฤติยา แก้วมณี คณะทำงาน
3.  รศ.ดร.กันต์ไชย ธนาพรรวีกิตติ์ คณะทำงาน
4.  ดร.กฤษฎา ศรีสมพร คณะทำงาน
5.  รศ.ดร.วรางคณา แสงสร้อย คณะทำงาน
6.  ผศ.ดร.ปานเทพ จุลนิพิฐวงษ์ คณะทำงาน
7.  ผศ.ดร.ภัควัฒน์ แสนเจริญ คณะทำงาน
8.  รศ.ดร.ทวีชัย สำราญวานิช คณะทำงาน
9.  ดร.สนธยา ทองอรุณศรี คณะทำงาน
10. นายบุญรอด คุปติทัฬหิ คณะทำงาน
11. นายศักรินทร์ เหลืองกำจร คณะทำงาน
12. นายนคร สังข์ทอง คณะทำงาน
13. ดร.นิพัทธ์ พุฒิพาษ คณะทำงาน
บทความก่อนหน้านี้คู่มือการตรวจรับงานก่อสร้างห้องชุด
บทความถัดไปมาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว