คู่มือการตรวจรับงานก่อสร้างห้องชุด

11715

รหัสหนังสือ วสท. น 012003-23  คู่มือการตรวจรับงานก่อสร้างห้องชุด พ.ศ.2566

คู่มือการตรวจรับงานก่อสร้างห้องชุด พ.ศ.2566

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจรับงานก่อสร้างห้องชุด เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นคู่มือสำหรับการตรวจรับงานก่อสร้างห้องชุดก่อนการโอนรับมอบกรรมสิทธิ์ คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นคณะที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำ คู่มือการตรวจรับงานก่อสร้างห้องชุด” โดยคู่มือเล่มนี้จะแนะนำการตรวจสอบเบื้องต้นที่จำเป็นและถูกต้องตามหลักวิศวกรรมพื้นฐาน เพื่อสามารถตรวจสอบจุดบกพร่องต่างๆ ที่ผู้ซื้อห้องชุดในอาคารชุดพักอาศัยควรทราบ

เนื้อหาของคู่มือเล่มนี้ครอบคลุมขั้นตอนการจดทะเบียนอาคารชุด การตรวจสอบภายในห้องชุดพักอาศัย งานสถาปัตยกรรม งานตกแต่ง งานระบบประกอบอาคาร ได้แก่ ระบบไฟฟ้าหลักของอาคาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบประปา สุขาภิบาล งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบรักษาความปลอดภัย ป้ายบอกทางหนีไฟ ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ โคมไฟฉุกเฉิน และอื่นๆ

วสท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการตรวจรับงานก่อสร้างห้องชุด” ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่าน  หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ โปรดส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมายัง วสท. เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

คู่มือการตรวจรับงานก่อสร้างห้องชุด พ.ศ.2566

 พิมพ์ครั้งที่ 1

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หนังสือ/มาตรฐาน วสท. จะมีวาระการทบทวน/ปรับปรุง 5 ปี หรือเมื่อกฎหมาย หรือเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง

คณะทำงานจัดทำ

คณะทำงานคู่มือการตรวจรับงานก่อสร้างห้องชุด พ.ศ.2566


คณะทำงาน

1.  นายจรง เจียมอนุกูลกิจ ประธานคณะทำงาน
2.  นายไพรัช เล้าประเสริฐ หัวหน้าคณะทำงาน
3.  นายณัฐนนท์ รัตนไชย คณะทำงาน
4.  ดร.นวลทิพย์ เงาวิศิษฐ์กุล คณะทำงาน
5.  ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ คณะทำงาน
6.  ผศ.ดร.ไพจิตร ผาวรรณ คณะทำงาน
7.  นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ คณะทำงาน
8. ดร.เฉลิมพล เตชะกำธร คณะทำงาน
9. นายสุรสิทธิ์ รุจอมรชัย คณะทำงาน
10. นายสิงห์ มิตรตระกูลกิจ คณะทำงาน
11. นายเมธี สุขศิริ คณะทำงาน
12. นายเมธี ตันสุขชัย คณะทำงาน
บทความก่อนหน้านี้คู่มือการก่อสร้างอาคาร ด้วยผนังระบบเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ชนิดไม่รับน้ำหนัก
บทความถัดไปคู่มือการทำงานคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษ