วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

นโยบายธุรกิจ ร้าน  EIT StandardEbook 

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

 • เนื่องจากเพื่อรักษาคุณภาพความคมชัดของมาตรฐานที่จำหน่าย กรณีที่ไม่ใช่มาตรฐานใหม่ ขนาดไฟล์อาจมีขนาดใหญ่  ลูกค้าที่สั่งซื้อต้องยินยอมในการดาวโหลดไฟล์ขนาดใหญ่  สำหรับมาตรฐานใหม่ขนาดไฟล์จะมีขนาดที่เล็กลง (ขึ้นกับความหนา และขนาดภาพประกอบในมาตรฐาน)
 • มาตรฐาน/คู่มือที่จำหน่ายในเว๊บไซต์ www.eitstandard.com เป็นสิทธิ์ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) หรือผู้ให้อนุญาตแก่ วสท. ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้ได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของอื่นๆ ตามกฎหมายของประเทศไทย ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม  การนำไปใช้นอกเหนือจากการซื้อแล้วผู้นำไปใช้ต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก วสท.ก่อนดำเนินการ
 • ไม่อนุญาตให้เผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของมาตรฐาน/คู่มือที่ซื้อนี้ต่อไปยังบุคคลที่สาม
 • ร้าน EIT StandardEbook ไม่รับรองว่าการเข้าถึง และการดาวโหลดจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก หรือปราศจากความล่าช้าในระบบอินเทอร์เน็ตของท่าน เนื่องจากข้อมูลมีขนาดใหญ่
 • กรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ ร้าน EIT StandardEbook สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใดๆ แก่ท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • การใช้บริการซื้อมาตรฐาน/คู่มือแบบ e-book ท่านต้องมีรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเอง โดยท่านต้องเก็บรักษารหัสประจำตัว และรหัสผ่านของตนเองไว้เป็นความลับ การเข้าใช้งานและทำรายการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการ login ผ่านรหัสประจำตัว และรหัสผ่านของท่านในเว๊บไซต์นี้ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นการกระทำของท่านเอง หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ท่านจะต้องรับผิดชอบในการะทำดังกล่าวทุกประการ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้ากรอกจะถูกนำไปใช้ภายใต้ความรับผิดชอบของร้าน EIT StandardEbook เพื่อการยืนยันตัวตนของผู้ซื้อเท่านั้น เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใดโดยปราศจากการอนุญาตจากท่าน อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ท่านรับทราบและยินยอมว่าร้านอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับหน่วยงานในเครือ เช่น วสท. เนื่องจากเป็นหน่วยงานเดียวกัน
 • ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน และสามารถแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามความเหมาะสม  กรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน  สามารถรีเซตการตั้งค่าได้ตลอดเวลา โดยระบบจะส่งข้อมูลการรีเซตตั้งค่าไปยังอีเมล์ที่ท่านให้ไว้เท่านั้น

นโยบายการคุ้มครองข้อมูล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/สมาชิก สำหรับการใช้งานในเว๊บไซต์ www.eitstandard.com ข้อมูลลงทะเบียน ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลธุรกรรมต่างๆ ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยร้าน EIT StandardEbook  ได้เลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการรับชำระเงินออนไลน์ที่น่าเชื่อเถือที่มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อป้องกันข้อมูลของท่านในระหว่างการทำธุรกรรม หรือจากการถูกโจรกรรมข้อมูลโดยบุคคลหรือเครือข่ายอื่นทุกระบบที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเชื่อมต่อ และมีการเข้ารหัสแบบ Secured Socket Layer (SSL) โดยเว๊บไซต์รองรับ HTTPS ซึ่งได้ SSL Certificate เป็นต้น 
 • ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ร้าน EIT StandardEbook  จัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ทั้งนี้ “นโยบายการคุ้มครองข้อมูล” อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ได้แจ้งหรือบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า ท่านควรติดตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลที่กำหนดไว้อยู่เสมอ

นโยบายการคืนเงิน

 • สินค้า e-book นี้ เมื่อลูกค้ากดชำระเงินจะไม่สามารถเปลี่ยน/ยกเลิก/คืน สินค้าได้ และไม่สามารถเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดในทุกกรณี
 • กรณีมีปัญหาการดาวน์โหลด  ติดต่อโทร 02-1844600-9   (Admin e-book)  หรือ
  E-mail: eit.[email protected]