03 มาตรฐานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ME)

03 มาตรฐานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ME)

มาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ พ.ศ. 2565

รหัสมาตรฐาน ME 032013-22 มาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติมาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติเป็นมาตรฐานจัดทำใหม่ เป็นมาตรฐานประเภทที่ให้ปฏิบัติตาม เพื่อให้การใช้งาน การติดตั้ง การบำรุงรักษา มีความปลอดภัย มีคุณภาพ ยกระดับมาตรฐาน และประการสำคัญจะต้องลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ปลอดภัย ติดไฟได้ง่าย และเป็นอันตราย ขอบเขตของมาตรฐานเล่มนี้ครอบคลุมถึงบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ และอันตรายที่สำคัญ สถานการณ์ และเหตุการณ์อันตรายของบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติรวมถึงระบบควบคุมที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวกับบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติมีข้อขัดแย้งกับข้อกำหนดของมาตรฐานเล่มนี้ ให้ยึดถือข้อกำหนดของมาตรฐานเล่มนี้เป็นแนวทางและให้ใช้มาตรฐานเล่มนี้เป็นหลักในการออกแบบ สร้าง และอุปกรณ์การติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ วัตถุประสงค์ของมาตรฐานเพื่อกำหนดกฎด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติในการป้องกันบุคคล และสิ่งของจากความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานปกติ การบำรุงรักษา...

มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

รหัสมาตรฐาน ME 10302-64 มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศในปี พ.ศ. 2564 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำการปรับปรุงเกณฑ์กำหนดการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและทันสมัย และสอดรับกับข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2561 โดยเปลี่ยนชื่อเป็น เกณฑ์กำหนดการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อให้สาขาวิศวกรรมที่มีการจัดทำมาตรฐานได้ใช้อ้างอิง และเพื่อความเป็นเอกภาพของมาตรฐาน วสท....

มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ

รหัสมาตรฐาน ME 032005-19 มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ คณะผู้จัดทำ มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ  คณะกรรมการประจำมาตรฐาน รศ.วิชัย         พฤกษ์ธาราธิกูล                       ประธาน ผศ.ธวัชชัย     นาคพิพัฒน์                            กรรมการ นายชูชัย        เจริญงาม                             กรรมการ นายบุญพงษ์   กิจวัฒนาชัย       ...

มาตรฐานระบบลิฟต์

รหัสมาตรฐาน ME 032012-19 มาตรฐานระบบลิฟต์วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแจ้งให้สมาชิกและผู้สนใจทราบ ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป วสท. จะพิมพ์จำหน่าย มาตรฐานระบบลิฟต์ ตามรหัส  มาตรฐาน วสท. 032012-19 (EIT Standard 032012-19) ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานลิฟต์จำนวน 3 ฉบับ รวมอยู่ในเล่มเดียวกัน ดังต่อไปนี้ มาตรฐานลิฟต์โดยสารและลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ(Passenger...

มาตรฐานการควบคุมควันไฟ

รหัสมาตรฐาน ME 032009-19 มาตรฐานการควบคุมควันไฟมาตรฐานการควบคุมควันไฟ ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 มีการปรับเนื้อหาจากเดิมของฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2545 ดังนี้ แยกระบบอัดอากาศกับระบบระบายอากาศออกจากกันอย่างชัดเจน ตัดเรื่องการปิดช่องเพื่อป้องกันไฟลามออก  ปรับเนื้อหาให้ทันสมัย และสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนด กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพิ่มรูปประกอบเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น เพิ่มข้อกำหนดการติดตั้งของการควบคุมควันไฟทั้งสองระบบ และ คุณลักษณะที่ต้องการของระบบและอุปกรณ์  เนื้อหาในส่วนการตรวจสอบและทดสอบระบบเพิ่มเรื่องการตรวจสอบส่วนประกอบอาคารเบื้องต้น และเพิ่มการทดสอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบทั้งสองแบบ เพิ่มลำดับขั้นการตรวจสอบ...

มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร

รหัสมาตรฐาน 3007-49 มาตรฐาานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคารมาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร : ลิฟต์ ฉบับนี้เป็นมาตรฐานที่คณะกรรมการมาตรฐานระบบเครื่องกลในอาคารในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (พ.ศ. 2545-48) โดยนายชัชวาลย์ คุณค้ำชู ประธานอนุกรรมการร่างมาตรฐานระบบลิฟต์ ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบลิฟต์ พร้อมได้ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม มาตรฐานขนสางในอาคาร มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคารนี้ เป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นโดยผู้ร่วมจัดทำมาตรฐานประกอบด้วย กรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้ผลิตลิฟต์ ผู้แทนจำหน่ายลิฟต์ และผู้ใช้ โดยมีเจตจำนงค์ที่แน่วแน่ที่จะผลักดันให้เป็นมาตรฐานที่สามารถใช้อ้างอิงในทางปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพที่เป็นอยู่ในประเทศไทย และก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้สอยโดยตรง คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานระบบลิฟต์...

มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

รหัสมาตรฐาน 3011-48  มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง คณะกรรมการได้เขียนมาตรฐานเล่มนี้ขึ้นเพื่อสำหรับใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงสำหรับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมาตรฐานที่กำหนดไว้ การจัดทำมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯเกิดขึ้นจากความอุตสาหะและวิริยภาพ ตลอดกว่า 4 ปีของกรรมการร่างมาตรฐานทุกคน เพราะมาตรฐานฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่ต้องรวบรวมและศึกษาจากมาตรฐานที่เชื่อถือได้หลายมาตรฐาน การจัดทำมาตรฐานฉบับนี้ก็เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นผู้นำในภาคอุตสาหกรรมของภูมิภาค ด้วยการมีสถานประกอบการและกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยด้านอัคคีภัยต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ข้อกำหนดของมาตรฐานจะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพและวิศวกร สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการทำงาน การออกแบบ การก่อสร้าง การซ่อมบำรุง ได้เหมือนมาตรฐานอื่นๆ ซึ่งเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำที่ต้องปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ จุดเด่นของมาตรฐานฉบับนี้ คือข้อกำหนดที่สำคัญไม่ได้จงเจาะสำหรับโรงงานใดโรงงานหนึ่ง แต่ได้เขียนข้อกำหนดตามแนวทางมาตรฐานสากลโดยเน้นไปยังกระบวนการผลิต หรือเครื่องจักรกล...

มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้

รหัสมาตรฐาน ME 031010-60 มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2560 ได้เรียบเรียงใหม่ทั้งฉบับโดยใช้เนื้อหาตามมาตรฐาน ANSI/ASHRAE 62.1-2013 เป็นแนวทาง เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีอยู่หลายสาขาและหลายระดับได้ใช้ศึกษา และทำความเข้าใจวิธีการการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคาร ในเล่มยังได้มีการเพิ่มเติมรูป ตัวอย่างการคำนวณ ตัวอย่าง รูปภาพ คำนิยามและคำศัพท์ รวมถึงกฎหมายที่บังคับใช้แล้ว วัตถุประสงค์ในการจัดทำมาตรฐานนี้ก็เพื่อให้วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานรวมถึงการออกแบบ การติดตั้ง...

มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

รหัสมาตรฐาน ME 031001-59 มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 (edition 4) มีเนื้อหาจำนวน 10 บท เพิ่มเติมจากฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3  ปีพ.ศ. 2556 อีกหนึ่งบทเรื่อง “การตรวจสอบระบบควบคุมควันไฟและระบบอัดอากาศที่บันไดหนีไฟ” เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ให้กับการตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร ปีพ.ศ. 2522 สำหรับ 9 บทที่พิมพ์ตามฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3...

มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย

รหัสมาตรฐาน ME 3002-51 มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2559 นี้ เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2551 เนื้อหามีการปรับปรุงจากมาตรฐานฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1  พ.ศ.2544  ดังต่อไปนี้ 1.ปรับปรุงมาตรฐานอาคารและการทนไฟทั้งหมดและกำหนดประเภทอาคารตามลักษณะกิจกรรมการใช้ 2.ปรับปรุงมาตรฐานระบบการป้องกันอัคคีภัยให้ทันสมัยขึ้น และเพิ่มมาตรฐานระบบดับเพลิงพิเศษ ภาคผนวก ก. การคำนวณเวลาและวิเคราะห์การอพยพออกจากอาคาร และภาคผนวก ข กรณีศึกษาจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ และภาคผนวก ค...