มาตรฐานระบบลิฟต์

9719

รหัสมาตรฐาน ME 032012-19 มาตรฐานระบบลิฟต์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแจ้งให้สมาชิกและผู้สนใจทราบ ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป วสท. จะพิมพ์จำหน่าย

มาตรฐานระบบลิฟต์ ตามรหัส  มาตรฐาน วสท. 032012-19 (EIT Standard 032012-19)

ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานลิฟต์จำนวน 3 ฉบับ รวมอยู่ในเล่มเดียวกัน ดังต่อไปนี้

 1. มาตรฐานลิฟต์โดยสารและลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ(Passenger and Goods Passenger Lifts Standard)

รหัส  มาตรฐาน วสท. 032012-19

EIT Standard   032012-19

 1. มาตรฐานลิฟต์พนักงานดับเพลิง (Firefighters Lifts Standard)

รหัส  มาตรฐาน วสท. 032012/F-19

EIT Standard   032012/F-19

 1. มาตรฐานการทำงานของลิฟต์ในสถานการณ์เพลิงไหม้ (Behavior of Lifts in the Event of Fire)

รหัส  มาตรฐาน วสท. 032012/B-19

EIT Standard   032012/B-19

มาตรฐานลิฟต์ทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวจะใช้แทนมาตรฐานระบบลิฟต์เล่มเดิมตามรหัส 3012-49 ซึ่ง วสท. ไม่พิมพ์จำหน่ายแล้ว

คณะผู้จัดทำ

มาตรฐานระบบลิฟต์โดยสาร และลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ

วสท. 032012-60

 พ.ศ. 2560

 คณะกรรมการประจำมาตรฐาน

 1. นายสุพัตถ์        จารุศร               ประธาน
 2. นายชัชวาลย์     คุณค้ำชู              กรรมการ
 3. นายศักดิ์ชัย      ยวงตระกูล           กรรมการ
 4. นายสินิทธิ์        บุญสิทธิ์             กรรมการ
 5. นายจักรพันธ์     ภวังค์คะรัตน์         กรรมการ
 6. นายวุฒินันทน์    ปัทมวิสุทธิ์          กรรมการ

คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐาน

 1. นายบุญพงษ์     กิจวัฒนาชัย                ประธาน
 2. นายธงชัย        จันทราทิพย์                อนุกรรมการ และบรรณาธิการ
 3. นายสันติพงษ์    บูรณกฤตยากรณ์           อนุกรรมการ
 4. นายพิสิฐ         ไล่สัตรูไกล                  อนุกรรมการ
 5. นายตระการ      ด่านกุล                      อนุกรรมการ
 6. นายศักดิ์สิทธิ์    โคบาล                       อนุกรรมการ
 7. ผศ.ดร.วิชัย      ศิวะโกศิษฐ                  อนุกรรมการ
 8. นายปกพงศ์      อัจฉราพรเพ็ญ               ผู้แทนจากสมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย
 9. นายอดิศัย        แท่งทอง                     ผู้แทนจากสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
 10. นายสุเทพ        พิทักษ์พรมงคล              ผู้แทนจากกรมโยธาธิการ และผังเมืองกระทรวงมหาดไทย
 11. นายเสรี          ใจซื่อ                        ผู้แทนจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณะสุข

เนื่องด้วยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เสนอให้ทำการทบทวนมาตรฐานระบบลิฟต์ฉบับเดิมที่ร่างตามมาตรฐาน EN 81-1:1998 มาจัดทำให้ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน EN 81-20 : 2014 ที่จะประกาศใช้ในเดือนกันยายน 2017 ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงวิธีการใหม่ทั้งฉบับ ดังนั้นเพื่อให้มาตรฐานระบบลิฟต์ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการสาขาเครื่องกลจึงมีมติให้นำมาตรฐานระบบลิฟต์ฉบับเดิมมาทำการปรับปรุงแก้ไข รวมถึงแก้ไขรหัสหนังสือ พร้อมทั้งได้แบ่งมาตรฐานเป็น 3 เล่ม ดังต่อไปนี้

เล่ม 1 มาตรฐานระบบลิฟต์โดยสาร และลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ วสท. 032012-19 มีเนื้อหาจำนวน 8 บท เป็นการเรียบเรียงใหม่ทั้งฉบับโดยใช้เนื้อหาตามมาตรฐาน EN 81-20:2014 Safety rules for the construction and installation of Lifts- Lifts for the transport of persons and goods part 20: Passenger and goods passenger Lifts เป็นแนวทาง

เล่ม 2 มาตรฐานลิฟต์พนักงานดับเพลิง มีเนื้อหาจำนวน 8 บท เป็นการเรียบเรียงใหม่ทั้งฉบับโดยใช้เนื้อหาตามมาตรฐาน EN 81-72: 2015 Safety rules for the construction and installation of lifts- Lifts for the transport of persons and goods part 72: Firefighters lifts เป็นแนวทาง

เล่ม 3 มาตรฐานการทำงานของลิฟต์ในสถานการณ์เพลิงไหม้ มีเนื้อหาจำนวน 8 บท เป็นการเรียบเรียงใหม่ทั้งฉบับโดยใช้เนื้อหาตามมาตรฐาน EN 81-73: 2015 Safety rules for the construction and installation of lifts- Lifts for the transport of persons and goods part 73: Behavior of lifts in the Event of Fire เป็นแนวทาง

เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีอยู่หลายสาขาและหลายระดับได้ใช้ศึกษา และทำความเข้าใจมาตรฐานการติดตั้ง และความปลอดภัย ในเล่มยังได้มีการเพิ่มเติมรูป ตัวอย่าง คำนิยามและคำศัพท์ รวมถึงกฎหมายที่บังคับใช้แล้ว

มาตรฐานระบบลิฟต์รหัส  มาตรฐาน วสท. 032012-19 (EIT Standard 032012-19) ได้รวมมาตรฐานทั้ง 3 เล่มดังกล่าวข้างต้นเป็นเล่มเดียวและจะใช้แทนมาตรฐานระบบลิฟต์เล่มเดิมของวสท.รหัส EIT Standard 3012-49 ซึ่งปัจจุบันนี้ วสท. ไม่พิมพ์จำหน่ายแล้ว


Warning: A non-numeric value encountered in /home/admin/domains/eitstandard.com/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

4 ความคิดเห็น

  • คำสั่งซื้อ #9817 details
   ชำระผ่าน Direct Bank Transfer on มีนาคม 7, 2020 @ 4:18 pm. Customer IP: 203.185.131.129

   รายละเอียดทั่วไป
   วันที่สั่งซื้อ:
   2020-03-06
   @‎
   17
   :
   21

   สถานะการสั่งซื้อ

   ลูกค้าView other orders →

   Billing detailsแก้ไข
   Address:
   Anugool Bunpikam
   NSTDA
   115/91 ม.12 ต.บางแก้ว
   อ.บางพลี
   สมุทรปราการ
   10540

   อีเมลแอดเดรส:
   anugoolbunpikam@gmail.com

   โทรศัพท์:
   0868530895

   Shipping detailsแก้ไข
   Address:
   ยังไม่ได้ใส่ที่อยู่ในการจัดส่ง

   Proof of payment

   Click here to view detail
   หน้าควบคุมการสลับ: PDF Invoice data
   Invoice
   Invoice Number: 3678

   Invoice Date: มีนาคม 7, 2020 @ 9:17 am

   มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร
   รหัสสินค้า: 10304-51
   ฿ 190.00
   × 1
   ฿ 190.00
   ส่วนลด ฿ 0.00
   การจัดส่ง ฿ 0.00
   Order total: ฿ 190.00

 1. มาตรฐาน ME 032012-19 มาตรฐานระบบลิฟต์ กับลิ้งค์คำสั่งซื้อเป็นมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2 ครับผม Admin ตรวจสอบระบบด้วยครับ