มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ

6309

รหัสมาตรฐาน ME 032005-19 มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ

เนื่องด้วยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีมติให้คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำ

มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ (Standard for Fire Tube Boiler Inspection) ปี พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับ  วัตถุประสงค์ในการจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ (Standard for Fire Tube Boiler Inspection) เพื่อให้วิศวกรและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง และเป็นแนวทางในการตรวจทดสอบหม้อน้ำ  รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านหม้อน้ำของประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย  ซึ่งมีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ให้ข้อเสนอแนะ ช่วยเพิ่มเติม ปรับปรุง เนื้อหาให้ถูกต้องทั้งหลักการด้านวิศวกรรม และสอดคล้องกับการนำไปปฏิบัติงานได้จริง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2560 จากสภาวิศวกร ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพจัดทำมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทั้งการร่างขึ้นใหม่หรือปรับปรุงมาตรฐานให้มีความทันสมัยขึ้น

คณะผู้จัดทำ

มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ

 คณะกรรมการประจำมาตรฐาน

 1. รศ.วิชัย         พฤกษ์ธาราธิกูล                       ประธาน
 2. ผศ.ธวัชชัย     นาคพิพัฒน์                            กรรมการ
 3. นายชูชัย        เจริญงาม                             กรรมการ
 4. นายบุญพงษ์   กิจวัฒนาชัย                           กรรมการ
 5. นายวิชาญ      สมบัติภิญโญ                          กรรมการ
 6. นายศุภวัฒน์   ธาดาจารุมงคล                       กรรมการ

คณะกรรมการร่างมาตรฐาน

 1. รศ.ดร.จารุวัตร     เจริญสุข                              ประธาน
 2. ผศ.ดร.สุรชัย      สนิทใจ                                อนุกรรมการ
 3. ดร.ประทีป         วงศ์บัณฑิต                            อนุกรรมการ
 4. นายกรณเสฏฐ์     ปิติอริยะนันท์                         อนุกรรมการ
 5. นายณัฐพล         รุ่นประแสง                           อนุกรรมการ
 6. นายตรีชัย           เลาหตีรานนท์                        อนุกรรมการ
 7. นายดาวิษ          วังบุญคง                              อนุกรรมการ
 8. นายมนัส            เปียวนิช                               อนุกรรมการ
 9. นายวิชัย            สถาปิตานนท์                         อนุกรรมการ
 10. นายวิสรัส           เอี่ยมประชา                           อนุกรรมการ
 11. นายสุเมธ           เตชาชัยนิรันดร์                        อนุกรรมการ
 12. นายสายัณห์        ปานซัง                                 อนุกรรมการ
 13. นายอรรถพร        ฆารสมบูรณ์                            อนุกรรมการ
 14. ผศ.ดร.ปัญญา     ขันธ์สุวรรณ                            อนุกรรมการและเลขานุการ

มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ พ.ศ. 2562

ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566
โดยมีวงรอบการรับรองมาตรฐานปฏิบัติวิชาชีพที่ปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566- 8 ตุลาคม พ.ศ. 2571 “Recognized by Council of Engineers, Thailand from year AD 2023 to AD 2028”

 ขอบเขตงาน ครอบคลุม
– การตรวจทดสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ  รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความถูกต้องตามหลัก
วิศวกรรม
-กรณีเกิดข้อขัดแย้งในการตีความตามแนวทางที่ให้ไว้ในมาตรฐานนี้กับแนวทางตามที่กฎหมายกำหนด ให้ยึดถือแนวทางการตรวจสอบตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย
-กรณีที่กฎหมายได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบไว้นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในมาตรฐานนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน
-กรณีที่กฎหมายระบุแนวทางการตรวจสอบหรือเกณฑ์การยอมรับไว้น้อยกว่าแนวทางการตรวจสอบหรือเกณฑ์การยอมรับที่ให้ไว้ในมาตรฐานนี้ ให้ยึดถือมาตรฐานนี้เป็นแนวทางที่พึงปฏิบัติในการตรวจสอบ

ประเภทงานที่สามารถนำมาตรฐานนี้ไปใช้
-วิศวกร  ผู้ผลิต  ผู้จำหน่าย  สมาคมวิชาชีพ  หน่วยงานราชการ  สถาบันการศึกษา  และผู้ใช้หรือเจ้าของกิจการ
-สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
-ผู้ตรวจสอบหม้อน้ำโรงงาน

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานต้องสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้มาตรฐานระบบลิฟต์
บทความถัดไปเทคนิคพิจารณ์ “มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 3 ความปลอดภัยในขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ”