มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ

4731

รหัสมาตรฐาน ME 032005-19 มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ

คณะผู้จัดทำ

มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ

 คณะกรรมการประจำมาตรฐาน

 1. รศ.วิชัย         พฤกษ์ธาราธิกูล                       ประธาน
 2. ผศ.ธวัชชัย     นาคพิพัฒน์                            กรรมการ
 3. นายชูชัย        เจริญงาม                             กรรมการ
 4. นายบุญพงษ์   กิจวัฒนาชัย                           กรรมการ
 5. นายวิชาญ      สมบัติภิญโญ                          กรรมการ
 6. นายศุภวัฒน์   ธาดาจารุมงคล                       กรรมการ

คณะกรรมการร่างมาตรฐาน

 1. รศ.ดร.จารุวัตร     เจริญสุข                              ประธาน
 2. ผศ.ดร.สุรชัย      สนิทใจ                                อนุกรรมการ
 3. ดร.ประทีป         วงศ์บัณฑิต                            อนุกรรมการ
 4. นายกรณเสฏฐ์     ปิติอริยะนันท์                         อนุกรรมการ
 5. นายณัฐพล         รุ่นประแสง                           อนุกรรมการ
 6. นายตรีชัย           เลาหตีรานนท์                        อนุกรรมการ
 7. นายดาวิษ          วังบุญคง                              อนุกรรมการ
 8. นายมนัส            เปียวนิช                               อนุกรรมการ
 9. นายวิชัย            สถาปิตานนท์                         อนุกรรมการ
 10. นายวิสรัส           เอี่ยมประชา                           อนุกรรมการ
 11. นายสุเมธ           เตชาชัยนิรันดร์                        อนุกรรมการ
 12. นายสายัณห์        ปานซัง                                 อนุกรรมการ
 13. นายอรรถพร        ฆารสมบูรณ์                            อนุกรรมการ
 14. ผศ.ดร.ปัญญา     ขันธ์สุวรรณ                            อนุกรรมการและเลขานุการ

เนื่องด้วยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีมติให้คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำ

มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ (Standard for Fire Tube Boiler Inspection) ปี พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับ  วัตถุประสงค์ในการจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ (Standard for Fire Tube Boiler Inspection) เพื่อให้วิศวกรและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง และเป็นแนวทางในการตรวจทดสอบหม้อน้ำ  รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านหม้อน้ำของประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย  ซึ่งมีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ให้ข้อเสนอแนะ ช่วยเพิ่มเติม ปรับปรุง เนื้อหาให้ถูกต้องทั้งหลักการด้านวิศวกรรม และสอดคล้องกับการนำไปปฏิบัติงานได้จริง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2560 จากสภาวิศวกร ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพจัดทำมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทั้งการร่างขึ้นใหม่หรือปรับปรุงมาตรฐานให้มีความทันสมัยขึ้น