มาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ พ.ศ. 2565

8309

รหัสมาตรฐาน ME 032013-22 มาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ

มาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติเป็นมาตรฐานจัดทำใหม่ เป็นมาตรฐานประเภทที่ให้ปฏิบัติตาม เพื่อให้การใช้งาน การติดตั้ง การบำรุงรักษา มีความปลอดภัย มีคุณภาพ ยกระดับมาตรฐาน และประการสำคัญจะต้องลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ปลอดภัย ติดไฟได้ง่าย และเป็นอันตราย

ขอบเขตของมาตรฐานเล่มนี้ครอบคลุมถึงบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ และอันตรายที่สำคัญ สถานการณ์ และเหตุการณ์อันตรายของบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติรวมถึงระบบควบคุมที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่มีข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวกับบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติมีข้อขัดแย้งกับข้อกำหนดของมาตรฐานเล่มนี้ ให้ยึดถือข้อกำหนดของมาตรฐานเล่มนี้เป็นแนวทางและให้ใช้มาตรฐานเล่มนี้เป็นหลักในการออกแบบ สร้าง และอุปกรณ์การติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ

วัตถุประสงค์ของมาตรฐานเพื่อกำหนดกฎด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติในการป้องกันบุคคล และสิ่งของจากความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานปกติ การบำรุงรักษา การตรวจสอบและการทำงานของบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ

มาตรฐานฉบับนี้เป็นมาตรฐานใหม่ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

มีจำหน่ายแบบเล่ม และแบบออนไลน์

มาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ เป็นมาตรฐานใหม่ ซึ่งพิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 จึงยังไม่มีแผนการปรับปรุงฉบับดังกล่าว

คณะผู้จัดทำมาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ
พ.ศ. 2563-2565

คณะกรรมการประจำมาตรฐาน
1. นายสุพัตถ์ จารุศร ประธาน
2. นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ กรรมการ
3. นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย กรรมการ
4. รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ กรรมการ
5. ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี กรรมการ
อนุกรรมการร่างมาตรฐาน
1. ดร.เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์ ประธาน
2. ผศ.ชายชาญ โพธิสาร กรรมการ
3. นายตระการ ด่านกุล กรรมการ
4. นายยงยุทธ ลิมปรัตนากร กรรมการ
5. นายพงศ์ศักดิ์ ปรีชาธนะศักดิ์ กรรมการ
6. นายพิทยา มีผล กรรมการ
7. นายศักดิ์สิทธิ์ โคบาล กรรมการ
8. นายศุภประดิษฐ์ มาสงค์ กรรมการ
9. นายสันติพงษ์ บูรณกฤตยากร กรรมการ
10. นายสุนทร น้ำเพชร กรรมการ
11 นายอดิศัย แท่งทอง กรรมการ
12 นายอลงกรณ์ ไชยพรรค กรรมการ
13 นายธงชัย จันทราทิพย์ กรรมการและเลขานุการ
14 นางสาวเมตตา หมอนเขื่อน ผู้ช่วยเลขานุการ
บทความก่อนหน้านี้มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน พ.ศ. 2565
บทความถัดไปมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน พ.ศ. 2565