มาตรฐานร่างใหม่

มาตรฐานร่างใหม่

มาตรฐานร่างใหม่

มาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ พ.ศ. 2565

รหัสมาตรฐาน ME 032013-22 มาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติมาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติเป็นมาตรฐานจัดทำใหม่ เป็นมาตรฐานประเภทที่ให้ปฏิบัติตาม เพื่อให้การใช้งาน การติดตั้ง การบำรุงรักษา มีความปลอดภัย มีคุณภาพ ยกระดับมาตรฐาน และประการสำคัญจะต้องลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ปลอดภัย ติดไฟได้ง่าย และเป็นอันตราย ขอบเขตของมาตรฐานเล่มนี้ครอบคลุมถึงบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ และอันตรายที่สำคัญ สถานการณ์ และเหตุการณ์อันตรายของบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติรวมถึงระบบควบคุมที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวกับบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติมีข้อขัดแย้งกับข้อกำหนดของมาตรฐานเล่มนี้ ให้ยึดถือข้อกำหนดของมาตรฐานเล่มนี้เป็นแนวทางและให้ใช้มาตรฐานเล่มนี้เป็นหลักในการออกแบบ สร้าง และอุปกรณ์การติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ วัตถุประสงค์ของมาตรฐานเพื่อกำหนดกฎด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติในการป้องกันบุคคล และสิ่งของจากความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานปกติ การบำรุงรักษา...

มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย พ.ศ.2565 ส่วนเพิ่ม 1 (Addendum 1)

รหัสมาตรฐาน EE 022012-22มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย พ.ศ.2565 ส่วนเพิ่ม 1 (Addendum 1) ฉบับนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากมาตรฐานดาตาเซนเตอร์ฉบับ มีนาคม พ.ศ. 2559 ซี่งมีบางบทที่ยังเว้นว่างอยู่ คือบทที่ 12, 13 และ 15 เพื่อให้ครอบคลุมวิศวกรรมงานระบบที่เกี่ยวข้องรวมถึงการจัดประเภทงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย กับเพิ่มเนื้อหาบทที่ 5 เกี่ยวกับการเลือกทำเลที่ตั้ง และบทที่ 10...

มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกับโลหะเหลว

รหัสมาตรฐาน MN 062004-22การถลุงแร่เป็นปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างแร่และสารลดออกซิเจน (Reducing Agent) โดยมีความร้อนเป็นตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา ทำให้โลหะแยกตัวออกเป็นของเหลว นอกจากได้โลหะจะได้ผลิตภัณฑ์อื่น เช่น สแลก ก๊าซต่าง ๆ และผงฝุ่น เป็นผลพลอยได้ จากโลหะดิบที่เราได้จากเตาถลุงนั้นขั้นตอนถัดไปคือการทำให้โลหะมีความบริสุทธิ์มากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กรรมวิธีออกซิเดชันและรีดักชัน เพื่อไล่สารมลทินออกจากน้ำโลหะเมื่อได้โลหะที่ค่อนข้างบริสุทธิ์หรือบริสุทธิ์แล้วโลหะจึงนำไปใช้งานได้ ขณะหลอมโลหะนั้นอันตรายเบื้องต้นจะมาจากความร้อน เนื่องจากอุณหภูมิที่ใช้หลอมโลหะจะสูงในระดับที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายบาดเจ็บที่รุนแรง จนอาจถึงแก่ชีวิตได้  นอกจากนี้แล้วปฏิกิริยาของการเผาไหม้ การเกิดออกซิเดชันของเศษโลหะและส่วนผสมอื่น ๆ จะเกิดฝุ่นควัน สารพิษและก๊าซพิษ ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการหลอมหรือการถลุงโลหะจากแร่ลดลง และโรงงานบางแห่งได้ปิดตัวลง...

มาตรฐานปฏิบัติการทำเหมืองหิน

รหัสมาตรฐาน MN 062003-21เหมืองหินเป็นประเภทเหมืองแร่ส่วนใหญ่ที่มีในประเทศไทย เป็นงานที่ต้องมีทั้งการระเบิด และการย่อยหิน ดังนั้น การจัดทำมาตรฐานปฏิบัติการทำเหมืองหินไว้ จะช่วยให้วิศวกรเหมืองแร่และผู้ประกอบการเหมืองหินมีแนวทางที่ดีที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเหมืองที่ดีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของชุมชน มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และคุ้มทุน การทำงานของวิศวกรเหมืองแร่แบบมืออาชีพ จำเป็นต้องมีจิตสำนึกต่อสาธารณะเรื่องความปลอดภัย การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมูลค่าที่เกี่ยวกับการทำเหมือง ตลอดจนคำนึงถึงการส่งมอบคุณค่าประโยชน์หลังจากสิ้นสุดการทำเหมืองอีกด้วย ส่งผลให้การประกอบการเหมืองมีประสิทธิภาพ ประหยัด มีต้นทุนต่ำ ที่เป็นไปตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างแพร่หลาย และเป็นบันไดสู่การประกอบอาชีพข้ามชาติ และพัฒนาตัวเองด้านวิชาชีพวิศวกรรม ผ่านผลงานไปที่เหมือง...

มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนเพื่องานวิศวกรรม

รหัสมาตรฐาน CE 012033-22 มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนเพื่องานวิศวกรรม มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนเพื่องานวิศวกรรม มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนเพื่องานวิศวกรรมนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง วสท. กับสภาวิศวกร เพื่อให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพด้านการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คน ซึ่งปัจจุบันมีการนำมาใช้งานแพร่หลาย จากการที่เทคโนโลยีการสำรวจด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนมีลักษณะเป็นระบบอัตโนมัติจึงทำให้บุคคลทั่วไปนำไปใช้ในการสำรวจโดยขาดความรู้ความเข้าใจถึงปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามที่ต้องการโดยจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานหลายด้าน จึงเป็นที่มาของการกำหนดมาตรฐานขึ้น มาตรฐานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดทำมาตรฐานประจำปี 2561 จากสภาวิศวกร ซึ่งสภาวิศวกรมีนโยบายส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพจัดทำมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทั้งการร่างขึ้นใหม่หรือปรับปรุงมาตรฐานให้มีความทันสมัยขึ้น วสท.คาดหวังว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยผลักดันให้วิศวกรและผู้เกี่ยวข้องมีการนำมาตรฐานไปใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการทำงานสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนเพื่องานวิศวกรรมต่อไป วสท. ขอขอบพระคุณคณะทำงานทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ สำหรับความร่วมมือที่ทุกท่านได้เสียสละเวลาในการจัดทำมาตรฐานจนแล้วเสร็จ จนสามารถพิมพ์เผยแพร่ได้ และหากผู้ใช้มาตรฐานนี้มีข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำประการใด กรุณาแจ้งให้ วสท. ทราบด้วยเพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานในโอกาสต่อไป มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนเพื่องานวิศวกรรม ฉบับพิมพ์ครั้งที่...

แนวปฏิบัติเพื่อการออกแบบอาคารเหล็กสำเร็จรูปสำหรับอาคารโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า

รหัสมาตรฐาน B 011001-21         การก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ได้มีการนำระบบโครงสร้างเหล็กเข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุที่ระบบโครงสร้างเหล็กเหมาะกับการก่อสร้างอาคารช่วงยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประกอบติดตั้งที่หน้างานได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อต้นทุนในการก่อสร้าง และระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างที่ลดลง         ดังนั้นแล้ว คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วสท. จึงได้จัดทำการแนวปฏิบัติเพื่อการออกแบบอาคารเหล็กสำเร็จรูปสำหรับอาคารโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าฉบับนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบได้เกิดความรู้ความเข้าใจ หลักการพิจารณาการออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบโครงข้อแข็ง เนื่องจากอาคารลักษณะนี้ การออกแบบให้เกิดความประหยัดได้นั้น ต้องมีความเข้าใจถึงพื้นฐานในการออกแบบโครงสร้างเหล็กอย่างรอบด้าน ทั้งพฤติกรรมและข้อกำหนดในการออกแบบองค์อาคารรับแรงอัด...

มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – ส่วนเพิ่ม (Addendum)

รหัสมาตรฐาน SE 1112002-21 คณะกรรมการผู้จัดทำ มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พ.ศ. 2564 คณะกรรมการประจำมาตรฐาน 1. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย ประธาน 2. ผศ.ดร.สำเริง ฮินท่าไม้ กรรมการ 3. นางสาวบุษกร แสนสุข กรรมการ 4. นายปานชนก เตมียเสน กรรมการ 5. นายศิริเดช พูลเรือง กรรมการ ที่ปรึกษา 1. ร.อ.สุขเกษม เนืองวัง 2. ร.ท.ภาสกร สุระพิพิธ 3. รศ.ถาวร อมตกิตติ์ 4. ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร 5. ผศ.ชายชาญ โพธิสาร 6. นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ 7. นายวรสิทธิ์ พันธุ์เกษร 8. นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล 9. นาย ณ พงษ์ สุขสงวน 10. นายดนัย ลี้ทรงศักดิ์ 11. นายบุญเหนือ พึ่งศิริ 12. นายประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ 13. นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ 14. นายลือชัย ทองนิล 15. นายวินัย อนันต์ณัฎฐพงศ์ 16. นายวิทยา รักษ์พงษ์ 17. นายสมบูรณ์ ธนาภรณ์ 18. นายสุพัฒน์ เพ็งมาก 19. นายอภิเชษฐ บันลือนุชรี 20. นายอารักษ์ บุญมา คณะกรรมการร่างมาตรฐาน 1. นายธวัช มีชัย ประธาน 2. นายเกษม นิลเจริญ กรรมการ 3. นายชุมพล ตั้งสุขสบายดี กรรมการ 4. นายธรรมนูญ เรียมอมตกุล กรรมการ 5. นายนราธิป ศิริมาศ กรรมการ 6. นายปรเมศวร์ เรืองหนู กรรมการ 7. นายพรชัย บรรจงใหม่ กรรมการ 8. นายพิชิต ลำยอง กรรมการ 9. นายวิเชียร บุษยบัณฑูร กรรมการ 10. นายสุชาติ จงควินิต กรรมการ 11. นายสุวิทย์ ศรีสุข กรรมการ 12. นายอภิวัฒน์ บัญชาจารุรัตน์ กรรมการ 13. นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี กรรมการ แผนการปรับปรุงมาตรฐาน อย่างน้อย 5 ปี หลังการจัดพิมพ์มาตรฐานจึงจะมีการปรับปรุงมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าส่วนเพิ่มนี้เป็นส่วนที่เพิ่มจากมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วสท. 112002-59 เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางดิจิทัล  เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มาตรฐานในส่วนเพิ่มเติมนี้ครอบคลุมการประยุกต์ใช้งานหลัก 3 แบบ คือ ดาตาเซนเตอร์ สถานพยาบาล และสนามบิน คณะกรรมการผู้จัดทำมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จึงได้จัดทำมาตรฐานหมวดที่ 2...

มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมเหมืองแร่ งานขุด ตัก ขนด้วยเครื่องจักรกลหนักในพื้นที่หน้าเหมืองผิวดิน

รหัสมาตรฐาน MN 062002-20  มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานความปลอดภัยโดยทั่วไป แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในงานเหมือง ในแต่ละลักษณะงานที่มีการใช้เครื่องจักรกลหนักหลากหลายชนิด ในเรื่องของการบริหารจัดการความปลอดภัย การบำรุงรักษาและตรวจสภาพด้านความปลอดภัยของเครื่องจักรกลหนัก การใช้งานเครื่องจักรกลหนักที่ถูกต้อง การใช้กฎจราจรและป้ายต่างๆ การออกแบบถนน ที่จอดรถ พื้นที่ปฏิบัติงานขุด ตัก ขน ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการสื่อสารและการเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อชี้แจงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ การอบรมพนักงานใหม่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และเป็นความรู้ด้านความปลอดภัยแก่ผู้สนใจโดยทั่วไป การทำงานของวิศวกรวิชาชีพวิศวกรรมเหมืองแร่ ที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองผิวดิน หรือเหมืองเปิด ซึ่งใช้เครื่องจักรหลากหลายชนิดในการทำงาน...

มาตรฐานตู้รถไฟ/ตู้รถไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ส่วนที่ 1 : ตู้รถโดยสาร

รหัสมาตรฐาน CE 012036-20สืบเนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศ ตั้งแต่โครงการพื้นฐาน การผลิตรถไฟทั้งขบวน รวมถึงวัสดุและชิ้นส่วนต่างๆ ของรถไฟและรถไฟฟ้า ดังจะเห็นได้จากความร่วมมือในหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ระบบรางให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบรางของประเทศและมาตรฐานสากล ให้สามารถแข่งขันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง  ซึ่งการนำเทคโนโลยีจากผู้ผลิตที่แตกต่างกันมาใช้บนโครงข่ายร่วมกัน จำเป็นต้องมีมาตรฐาน กฎระเบียบ และข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานระบบการขนส่งทางรางเกิดความปลอดภัย มีประสิทธิภาพและสามารถเข้ากันได้ตลอดโคร่งข่ายภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต โครงการรถไฟฟ้ามีผู้ได้รับสัมปทานหลากหลายราย และมีการใช้รถไฟฟ้าจากหลายค่าย หากไทยไม่มีมาตรฐานกลางของประเทศจะผลิตชิ้นส่วนป้อนบริษัทเหล่านี้ได้ยาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ในฐานะสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรมซึ่งมีสาขาวิศวกรรมหลากหลาย...

มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม

รหัสมาตรฐาน วสท. CE 012035-19         มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม เป็นมาตรฐานใหม่ที่ยังไม่เคยจัดพิมพ์มาก่อน เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยในการบริหารโครงการงานก่อสร้าง ถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม เป็นมาตรฐานกำหนดรหัสเพื่อใช้ในการจัดเก็บต้นทุนก่อสร้าง และบริหารงาน และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างให้สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดทำมาตรฐานนี้ร่วมกับกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท...