มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย พ.ศ.2565 ส่วนเพิ่ม 1 (Addendum 1)

7310

รหัสมาตรฐาน EE 022012-22

มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย พ.ศ.2565 ส่วนเพิ่ม 1 (Addendum 1) ฉบับนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากมาตรฐานดาตาเซนเตอร์ฉบับ มีนาคม พ.ศ. 2559 ซี่งมีบางบทที่ยังเว้นว่างอยู่ คือบทที่ 12, 13 และ 15 เพื่อให้ครอบคลุมวิศวกรรมงานระบบที่เกี่ยวข้องรวมถึงการจัดประเภทงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย กับเพิ่มเนื้อหาบทที่ 5 เกี่ยวกับการเลือกทำเลที่ตั้ง และบทที่ 10 ซึ่งจะครอบคลุมทั้งด้านระบบปรับสภาพอากาศ กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขณะเดียวกันได้เพิ่มภาคผนวก ค. เรื่องการทำป้ายและเครื่องหมาย สำหรับการถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สร้างความปลอดภัย ลดความสับสนคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติ ใช้งาน ตรวจสอบ บำรุงรักษา มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย (ส่วนเพิ่ม 1) นี้ได้ผ่านกระบวนการเทคนิคพิจารณ์โดยเห็นชอบร่วมกันแล้ว จึงหวังว่าจะเป็นประโยชน์ เป็นที่เชื่อถือยอมรับต่อดาตาเซนเตอร์ที่ดำเนินการตามมาตรฐานนี้ อนึ่งสำหรับบทที่ 7 นั้นได้ยกเลิกชื่อบท เนื่องจากเนื้อหารวมอยู่ในบทที่ 10 แล้ว ดังนั้น บทที่ 7 นี้จึงคงเว้นว่างไว้สำหรับอนาคต

สำหรับบทที่ 10 ข้อกำหนดงานระบบวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. นำไปร่างเป็นมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับศูนย์ข้อมูล วสท. 031014-22 ซึ่งมีรายละเอียดที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในมาตรฐานสำหรับดาตาเซนเตร์สำหรับประเทศไทย พ.ศ.2565 (ส่วนเพิ่ม 1) หากมีข้อแตกต่างใดให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับศูนย์ข้อมูล วสท. 031014-22 เพื่อความสอดคล้องกันต่อไป

   ฉบับนี้เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย พ.ศ.2565 ส่วนเพิ่ม 1 (Addendum 1) ฉบับนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากมาตรฐานดาตาเซนเตอร์ฉบับ มีนาคม พ.ศ. 2559 ซี่งมีบางบทที่ยังเว้นว่างอยู่ คือบทที่ 12, 13 และ 15

                                     มีจำหน่ายแบบออนไลน์และเล่ม

แผนการปรับปรุงมาตรฐาน

อย่างน้อย 5 ปี หลังการจัดพิมพ์มาตรฐานจึงจะมีการปรับปรุง

รายนามคณะผู้จัดทำ
มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย ส่วนเพิ่ม 1 (Addendum 1)
พ.ศ. 2565
 คณะกรรมการประจำมาตรฐาน
1. นายลือชัย ทองนิล ประธาน
2. รศ.ถาวร อมตกิตติ์ กรรมการ
3 นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ กรรมการ
4 นายเกียรติ อัชรพงศ์ กรรมการ
5 นายทวีป อัศวแสงทอง กรรมการ
6 นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย กรรมการ
7 นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ กรรมการ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
1. รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
2. ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
ที่ปรึกษา
นายลือชัย ทองนิล
นายประสงค์ ธาราไชย
รศ.เอนก ศิริพานิชกร
ผศ.ดร.พสุ แก้วปลั่ง
ผศ.ชายชาญ โพธิสาร
ดร.สุุธี ไตรวิวัฒนา
นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์
นายสันติ นำสินวิเชษฐชัย
นายณัฐนัย อนันตรัมพร
นายนรา นนท์นาภา
นายพัฒน์พงศ์ เพชร์แก้วณา
นายไพศาล ไตรชวโรจน์
นายเมฆ สามัคคี
นายวิเชียร บุษยบัณฑูร
นายสุธิพัฒน์ ลือประเสริฐ
นายสมเกียรติ์ นิยมวัน
นายสุรชัย อินทชื่น
นายสุวิทย์ ศรีสุข
นายธวัช มีชัย
คณะกรรมการร่างมาตรฐาน
นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย ประธาน
นายปราการ กาญจนวตี รองประธาน
รศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ กรรมการ
รศ.ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล กรรมการ
นายเกษม นิลเจริญ กรรมการ
นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล กรรมการ
นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี กรรมการ
นายประภาส ลิ่มกังวาฬมงคล กรรมการ
นายประสบชัย จลาสุภา กรรมการ
นายประสิทธิ์ พัวภัทรกุล กรรมการ
นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ กรรมการ
นายภิญโญ กิตติกูล กรรมการ
นายเมธี อนิวรรตน์ กรรมการ
นายเอกชัย ประสงค์ กรรมการ
ผศ.ดร.สำเริง ฮินท่าไม้ กรรมการและเลขานุการ
นางสาวเมตตา หมอนเขื่อน ผู้ช่วยเลขานุการ

Warning: A non-numeric value encountered in /home/admin/domains/eitstandard.com/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352