มาตรฐานความปลอดภัยในงานเจาะระเบิดอุโมงค์ในหินแข็ง

7460

รหัสมาตรฐาน MN 062001-23

งานระเบิดในงานก่อสร้างจัดได้ว่าเป็นงานที่ก่อให้เกิดอันตรายที่ต้องมีการควบคุมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในขณะดำเนินการ เพราะอันตรายที่อาจเกิดขึ้นมีผลทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้อาศัยข้างเคียง ผู้ที่สัญจรไปมาหรือชุมชนที่อยู่ในรัศมีบริเวณที่อาจเกิดอันตรายดังกล่าว

จุดมุ่งหมายสำคัญของมาตรฐานนี้คือ คือ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งวิศวกรวิชาชีพเหมืองแร่และงานโยธาในเรื่องการจัดการความปลอดภัยในงานเจาะอุโมงค์ในหินแข็ง เนื้อหามาตรฐานครอบคลุมแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในงานการเจาะอุโมงค์ในหินแข็ง ได้แก่ การกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าไปทำงานในการเจาะอุโมงค์ การฝึกอบรมคนงานให้สามารถระบุ ประเมินความเสี่ยงและจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นในทุกขั้นตอนของการทำงาน การเจาะรูระเบิด การอัดและการจุดระเบิด ระบายอากาศในอุโมงค์และปล่อง การให้แสงสว่างในการทำงาน การขุดตักและการขนส่งหินที่ได้จากการระเบิด การค้ำยันอุโมงค์ การเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

คณะทำงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการอ้างอิงการปฏิบัติงานเจาะระเบิดอุโมงค์ในหินแข็งเพื่อประกอบการดำเนินการจัดการความปลอดภัยปฏิบัติงานเจาะระเบิดอุโมงค์ในหินแข็ง หากผู้ใช้งานมีข้อเสนอแนะสามารถแจ้งกลับมาที่ วสท. โดยคณะทำงานจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงครั้งต่อไป

   ฉบับนี้เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566

                                     มีจำหน่ายแบบออนไลน์เท่านั้น

รายนามคณะทำงาน
มาตรฐานความปลอดภัยในงานเจาะระเบิดอุโมงค์ในหินแข็ง
พ.ศ.2560-2565
ที่ปรึกษา
1. รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง ที่ปรึกษา
 คณะกรรมการประจำมาตรฐาน
1. รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล ประธาน
2. นายเรืองศักดิ์ วัชรพงศ์ กรรมการ
3 ดร.ชวลิต ถนอมถิ่น กรรมการ
4 นายอนุพงศ์ โรจน์สุพจน์ กรรมการ
5 ดร.สมหวัง วิทยาปัญญานนท์ กรรมการ
คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐาน
1. นายไพรัตน์ เจริญกิจ ประธาน
2. นายณัฐ สุขสงวน อนุกรรมการ
3. นายสายัณห์ โพธิ์สูงเนิน อนุกรรมการ
4. นายเกรียงไกร โลหะเจริญ อนุกรรมการ
5. นางสาวสโรชา มัฌชิโม ผู้ช่วยเลขานุการ

แผนการปรับปรุงมาตรฐาน

อย่างน้อย 5 ปี หลังการจัดพิมพ์มาตรฐาน

บทความก่อนหน้านี้มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับศูนย์ข้อมูล (Data Center) พ.ศ. 2565
บทความถัดไปมาตรฐานการบริหารโครงการในระดับองค์กร พ.ศ. 2565