มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับศูนย์ข้อมูล (Data Center) พ.ศ. 2565

9982

ME 031014-22  มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับศูนย์ข้อมูล (Data Center) พ.ศ.2565

           มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับศูนย์ข้อมูล (Data Center) พ.ศ. 2565 (วสท. 031014-22) มีเนื้อหาเรียบเรียงใหม่ทั้งฉบับมีจำนวนทั้งสิ้น 8 บท โดยพิจารณาบทที่สำคัญในงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ตามแนวทางมาตรฐานหลายเล่ม เช่น ANSI/BICSI 002-2014 Data Center Design and Implementation Best Practice, ASHRAE 90.4-2016: Energy Standard for Data Centers (related chapters) และ ANSI/TIA-942: 2017 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers Standard รวมถึงมาตรฐานอื่น ๆ ที่เป็นสากล เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีอยู่หลายสาขาและหลายระดับได้ใช้ศึกษา และทำความเข้าใจมาตรฐานการติดตั้ง และความปลอดภัย ในฉบับยังได้มีการเพิ่มเติมรูป ตัวอย่าง คำนิยามและคำศัพท์ รวมถึงกฎหมายที่บังคับใช้แล้ว

คณะผู้จัดทำมาตรฐาน ขอขอบคุณ คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย ภายใต้สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. ที่ได้ให้การอนุเคราะห์ให้นำบทที่ 10 ข้อกำหนดงานระบบวิศวกรรมเครื่องกล ของมาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2565 ส่วนเพิ่ม 1 (Addendum 1) และบทที่ 8 การดำเนินงานและการบำรุงรักษาดาตาเซนเตอร์ ของมาตรฐานการบริหารจัดการ การทำงานและการบำรุงรักษาในดาตาเซนเตอร์ เฉพาะในส่วนของระบบปรับอากาศให้นำไปพิจารณาปรับปรุงให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ไว้ในมาตรฐานฉบับนี้

มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับศูนย์ข้อมูล (Data Center) พ.ศ. 2565 (วสท. 031014-22) ฉบับนี้ จึงมีเนื้อหา ตัวอย่าง รูปภาพ และรายละเอียด ครบถ้วน อย่างไรก็ดีอาจจะมีข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันบ้าง รวมถึงในอนาคตยังจำเป็นต้องปรับรายละเอียดให้เหมาะกับการใช้ประโยชน์ในประเทศไทยและอาเซียน เพื่อให้เป็นมาตรฐานมีข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คณะผู้จัดทำมาตรฐานพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น และเพิ่มเติม เพื่อให้มาตรฐานมีความถูกต้องและความสมบูรณ์ที่สุดต่อไป

 

 ฉบับนี้เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

มีจำหน่ายแบบออนไลน์และเล่ม

แผนการปรับปรุงมาตรฐาน

อย่างน้อย 5 ปี หลังการจัดพิมพ์มาตรฐานจึงจะมีการปรับปรุง

คณะกรรมการผู้จัดทำมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับศูนย์ข้อมูล (Data Center)

พ.ศ.2563-2564

คณะกรรมการประจำมาตรฐาน
1. รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ ประธาน
2. นายชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์ กรรมการ
3. นายธวัช มีชัย  กรรมการ
4. รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ  กรรมการ
5. นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์  กรรมการ
คณะกรรมการร่างมาตรฐาน
1. นายสมจินต์ ดิสวัสดิ์ ประธาน
2. นายวรเสน ลีวัฒนกิจ กรรมการ
3. นายธวัชชัย เสถียรรัตนกุล  กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ พัวภัทรกุล  กรรมการ
5. นายรัตนชัย รัศมีเวสารัช  กรรมการ
6. นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย  กรรมการและเลขานุการ
บทความก่อนหน้านี้มาตรฐานปฏิบัติระบบโทรทัศน์วงจรปิด พ.ศ. 2565
บทความถัดไปมาตรฐานความปลอดภัยในงานเจาะระเบิดอุโมงค์ในหินแข็ง