มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบการไหลผสม (พญานาค) พ.ศ.2565

11827

รหัสมาตรฐาน 032015-22 มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบการไหลผสม (พญานาค) พ.ศ.2565

มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบการไหลผสม (พญานาค) พ.ศ.2565

มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบการไหลผสม (พญานาค) วสท.032015-22
มีเนื้อหาจำนวน 4 บท และภาคผนวก ได้เรียบเรียงใหม่ทั้งฉบับโดยใช้เนื้อหาตามแนวทางมาตรฐาน JIS B 8301 : 2018 และมาตรฐานอื่นที่เป็นสากล เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีอยู่หลายสาขาและหลายระดับได้ใช้ศึกษาและทำความเข้าใจมาตรฐานการทดสอบ ในเล่มยังได้มีการเพิ่มเติมรูป ตัวอย่าง คำนิยามและคำศัพท์ ที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินการจัดทำมาตรฐานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบการไหลผสม (พญานาค) วสท. 032015-22 ได้จัดทำตามเกณฑ์กำหนดการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม วสท. 002001-21 พ.ศ. 2564 ของ วสท. เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกับทุกสาขา ในการทำมาตรฐานจึงกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการประจำมาตรฐาน (Standing committee) ทำหน้าที่ตรวจสอบการร่างมาตรฐานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐาน (Draft Committee) ทำหน้าที่ร่างมาตรฐาน รายละเอียดต่าง ๆ และการทำเทคนิคพิจารณ์จากทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง ในจำนวนและสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งจะประกอบด้วย วิศวกรที่ปรึกษา ผู้รับเหมา ผู้จำหน่ายสินค้า สมาคมวิชาชีพ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาและเจ้าของโครงการ เพื่อให้มาตรฐานเล่มนี้เป็นที่ยอมรับและสามารถใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ตามมาตรฐานสากล

มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบการไหลผสม (พญานาค) วสท. 032015-22 เล่มนี้ มีเนื้อหา ตัวอย่าง รูปภาพและรายละเอียดเป็นจำนวนมาก จึงอาจมีข้อมูลตกหล่น ผิดพลาด และบกพร่องบ้าง รวมถึงในอนาคตยังจำเป็นต้องปรับรายละเอียดให้เหมาะกับการใช้ประโยชน์ในประเทศไทยและอาเซียน เพื่อให้เป็นมาตรฐานมีขัอมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คณะกรรมการร่างมาตรฐานจึงพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น คำติชม การแก้ไข และเพิ่มเติม เพื่อให้มาตรฐานมีความถูกต้องและความสมบูรณ์ที่สุดต่อไป

ท้ายสุดนี้คณะผู้จัดทำมาตรฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบการไหลผสม (พญานาค) วสท. 032015-22  จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพ การอ้างอิงและการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อสังคมไทยต่อไป

มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบการไหลผสม (พญานาค) พ.ศ.2565

พิมพ์ครั้งที่ 1

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

คณะกรรมการผู้จัดทำ

มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบการไหลผสม (พญานาค) พ.ศ. 2565


คณะกรรมการประจำมาตรฐาน

1. รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ ประธาน
2. ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน์ กรรมการ
3. ดร.เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์ กรรมการ
4. นายชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์ กรรมการ
5. นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย กรรมการ
คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐาน
1. รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข ประธาน
2. ผศ.ดร.เทียบ เอื้อกิจ อนุกรรมการ
3. ผศ.ดร.มานพ พิพัฒหัตถกุล อนุกรรมการ
4. นายพินิจ ศิริพฤกษ์พงษ์ อนุกรรมการ
5. นายสุรชัย จึงจตุพรชัย อนุกรรมการ
6. นายวิทวัฒน์ แสงหิรัญ อนุกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกรกช บุญกล่อม ผู้ช่วยเลขานุการ
บทความก่อนหน้านี้มาตรฐานการบริหารโครงการในระดับองค์กร พ.ศ. 2565
บทความถัดไปคู่มือการก่อสร้างอาคาร ด้วยผนังระบบเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ชนิดไม่รับน้ำหนัก