มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย พ.ศ.2565 ส่วนเพิ่ม 1 (Addendum 1)

รหัสมาตรฐาน EE 022012-22มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย พ.ศ.2565 ส่วนเพิ่ม 1 (Addendum 1) ฉบับนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากมาตรฐานดาตาเซนเตอร์ฉบับ มีนาคม พ.ศ. 2559 ซี่งมีบางบทที่ยังเว้นว่างอยู่ คือบทที่ 12, 13 และ 15 เพื่อให้ครอบคลุมวิศวกรรมงานระบบที่เกี่ยวข้องรวมถึงการจัดประเภทงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย กับเพิ่มเนื้อหาบทที่ 5 เกี่ยวกับการเลือกทำเลที่ตั้ง และบทที่ 10...

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564

รหัสมาตรฐาน EE 022001-22 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ได้ใช้งานมาแล้วระยะหนึ่งนั้น ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านวัสดุ อุปกรณ์ การติดตั้ง และมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะมาตรฐานการผลิตสายไฟฟ้าที่จัดทำโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.11-2553 และ มอก.11 เล่ม 101-2559 ประกอบกับมีข้อบกพร่องบางประการที่ตรวจพบ ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฯ นี้ขึ้น มาตรฐานฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ บทที่...

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พ.ศ.2565

รหัสมาตรฐาน EE 022013-22 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พ.ศ. 2565ระบบผลิตพลังไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ที่สภาวะปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความสะดวกและความปลอดภัย ทางสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุง มาตรฐานการติดตั้งระบบผลิตพลังไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ฉบับพิมพ์เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 แม้ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีของระบบผลิตพลังไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ที่แตกต่างไปจากดั้งเดิม ในการออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาของมาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ ยังคงไว้ในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ดำเนินการติดตั้ง ผู้ใช้งาน...

มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

รหัสมาตรฐาน EE 021002-19 มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระทางด้านการออกแบบ การติดตั้ง และการตรวจสอบ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้สำหรับใช้เตือนอัคคีภัยกับอาคารทั่วไปเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต และลดความสูญเสียต่อทรัพย์สิน ทั้งนี้ไม่รวมส่วนของอาคารที่ใช้เพื่อการผลิต การใช้ การเก็บสาร หรือวัสดุอันตราย เช่น วัตถุระเบิด สารไวไฟ สารเคมี และสารกัมมันตรังสี เป็นต้น ซึ่งต้องใช้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางประกอบการออกแบบด้วย เนื้อหาในมาตรฐานกล่าวถึงนิยามเพื่อให้เข้าใจคำ หรือข้อความที่ใช้ในมาตรฐานนี้...

มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 4

รหัสมาตรฐาน EE 021004-18 มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 4วสท. มีเป้าหมายจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน เพื่อเป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระทางด้านการออกแบบ การติดตั้ง การตรวจสอบ และการใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ที่สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นมาตรฐานระดับประเทศ มาตรฐานฉบับนี้เป็นมาตรฐานที่ได้ปรับปรุงจากฉบับเดิมเป็นครั้งที่ 4 โดยได้ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) รวมทั้งมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องและเหมาะกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยเหมาะสม ซึ่งมาตรฐานนี้เป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงประจำปี 2558 จากสภาวิศวกร ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพจัดทำมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทั้งการร่างขึ้นใหม่หรือปรับปรุงมาตรฐานให้มีความทันสมัยขึ้น วสท. ขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินทุกท่านไว้ ณ ที่นี้...

มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน (พ.ศ. 2557)

รหัสมาตรฐาน EE 10205-57  มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงานมาตรฐานฉบับนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าอย่างแท้จริงเท่านั้น ผู็ใช้มาตรฐานควรใช้อย่างระมัดระวังและวิจารณญาณ กรณีที่ไม่มั่นใจควรขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินใจ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทำมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงานนี้ขึ้นมา โดยมีความตั้งใจให้เกิดความปลอดภัยอย่างแท้จริงมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป พิมพ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้จัดหา ผู้เรียน ผู้สอน ตลอดจนผู้สนใจงานวิศกรรมป้องกันฟ้าผ่าได้นำไปใช้งานอย่างถูกต้อง และให้มีความปลอดภัยต่อไปมาตรฐานฉบับปรับปรุงอยู่ระหว่างการพิจารณาจะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2561 คณะอนุกรรมการมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป 1. รศ.ดร.สำรวย สังข์สะอาด ประธานที่ปรึกษา 2. นายสมศักดิ์ นิติศฤงคาริน ที่ปรึกษา 3. นายเกียรติ อัชรพงศ์ ที่ปรึกษา 4. ดร.นาตยา คล้ายเรือง อนุกรรมการ 5. ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน อนุกรรมการ 6. นายวิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์ ประธานอนุกรรมการ 7. นายสุกิจ เกียรติบุญศรี อนุกรรมการ 8. นายบุญมาก สมิทธิลีลา อนุกรรมการ 9. นายกิตติศักดิ์ วรรณแก้ว อนุกรรมการ 10. ดร.วินัย พฤกษะวัน 11. นางสาวเทพกัญญา วรรณแก้ว 12. ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา อนุกรรมการ 13. นายโสภณ ศิลาพันธ์ 14. นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ อนุกรรมการ 15. นายชายชาญ โพธิสาร อนุกรรมการ 16. นางสาวพุทธพร ศรียะพันธ์ อนุกรรมการ 17. นางสาวนพดา ธีรอัจฉริยกุล อนุกรรมการและเลขานุการ 18. นางสาวเมตตา หมอนเขื่อน เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ ...

มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 2 การบริหารความเสี่ยง

รหัสมาตรฐาน EE 2008-53  มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 2 การบริหารความเสี่ยงมาตรฐานภาคนี้ให้หลักการทั่วไปที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงสิ่งติดตั้ง และสิ่งที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างซึ่งรวมถึงบุคคลด้วย เนื้อหามาตรฐานจะกล่าวถึงค่าพารามิเตอร์ของกระแสฟ้าผ่า ความเสียหายจากฟ้าผ่า ความจำเป็นและความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของการป้องกันฟ้าผ่า มาตรการป้องกัน และเกณฑ์พื้นฐานสำหรับการป้องกันสิ่งปลูกสร้างมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป พิมพ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้จัดหา ผู้เรียน...

มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป

รหัสมาตรฐาน EE 2007-53  มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไปมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าเดิมชื่อ "มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง" แต่ปัจจุบันได้แยกเป็มมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าออกเป็นทั้งหมด 4 ภาค ดังนี้ มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 2 การบริหารความเสี่ยง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 3 ความเสียหายทางกายภาพต่อสิ่งปลูกสร้าง และอันตรายต่อชีวิต 4. มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า...

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556

รหัสมาตรฐาน EE 2001-56  มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้นำกฎการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า พ.ศ.  2538 ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และแนวปฏิบัติในการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ พ.ศ. 2537 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟน.) มาพิจารณารวมเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยความเห็นชอบจากการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 และปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ....

มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 3 ความเสียหายทางกายภาพต่อสิ่งปลูกสร้าง และอันตรายต่อชีวิต

รหัสมาตรฐาน EE 2009-53 มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 3 ความเสียหายทางกายภาพต่อสิ่งปลูกสร้าง และอันตรายต่อชีวิตมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า เล่ม 3 ความเสียหายทางกายภาพต่อสิ่งปลูกสร้าง และอันตรายต่อชีวิต ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 โดยใช้มาตรฐาน IEC 62305-3 Protection against lightning – Part 3 :...