มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พ.ศ.2565

33940

รหัสมาตรฐาน EE 022013-22 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พ.ศ. 2565

ระบบผลิตพลังไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ที่สภาวะปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความสะดวกและความปลอดภัย ทางสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุง มาตรฐานการติดตั้งระบบผลิตพลังไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ฉบับพิมพ์เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

แม้ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีของระบบผลิตพลังไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ที่แตกต่างไปจากดั้งเดิม ในการออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาของมาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ ยังคงไว้ในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ดำเนินการติดตั้ง ผู้ใช้งาน รวมถึงความปลอดภัยของจ้าหน้าที่ดับเพลิง ในขณะเข้าปฏิบัติงานกรณีที่เกิดเพลิงไหม้

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ยังคงรายละเอียด ของการออกแบบและติดตั้งของอุปกรณ์ไฟฟ้าในส่วนของระบบไฟฟ้าที่เป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้านกระแสตรง สำหรับระบบไฟฟ้าด้านกระแสสลับจะต้องออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยของ วสท.

มาตรฐานฉบับ พ.ศ.2565 นี้บังคับใช้เฉพาะผู้ใช้ไฟเท่านั้น มิได้บังคับครอบคลุมการออกแบบหรือติดตั้งของการไฟฟ้าฯ  มาตรฐานฉบับนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับการอบรม หรือผู้ที่มีความรู้ทางด้านการออกแบบหรือติดตั้งระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดีเท่านั้น ผู้ใช้มาตรฐานฯ ควรใช้อย่างระมัดระวังและมีวิจารณญาณ กรณีที่ไม่มั่นใจควรขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินใจ โดย วสท. ไม่รับผิดชอบใด ๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากการเผยแพร่การใช้หรือการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ และไม่ได้รับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ ในมาตรฐานฯ ฉบับนี้

ฉบับก่อนหน้า ฉบับพิมพ์ครั้งแรกแ โดยตีพิมพ์เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ฉบับปัจจุบัน  เป็นฉบับที่ปรับปรุงครั้งที่ 2 โดยเป็นฉบับพิมพ์เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2565

ประเด็นสำคัญของการปรับปรุงมาตรฐาน ฉบับ พ.ศ.2565 มีดังนี้

1.  ขยายขอบเขตการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ที่รวมถึงระบบจัดกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ไฟฟ้า (battery energy storage system, BESS) อุปกรณ์แปลงไฟฟ้าเพื่อประจุและคายประจุไฟฟ้าสำหรับแบตเตอรี่

2.  ขยายขอบเขต PV array ที่ติดตั้งใช้งานบนอาคารต้องมีค่า VOC ARRAY  สูงสุด ดังนี้

  • แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงไม่เกิน 1,000 โวลต์ สำหรับอาคารที่พักอาศัย
  • แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงไม่เกิน 1,500 โวลต์ สำหรับอาคารอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย

3.  เพิ่มข้อบังคับการติดตั้งอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่หยุดทำงานฉุกเฉิน (rapid shutdown)

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ยังคงรายละเอียดของการออกแบบและติดตั้งของอุปกรณ์ไฟฟ้าในส่วนของระบบไฟฟ้าที่เป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้านกระแสตรง สำหรับระบบไฟฟ้าด้านกระแสสลับจะต้องออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ของ วสท.

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ฉบับก่อนหน้า ตีพิมพ์เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 ฉบับปัจจุบัน ตีพิมพ์เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2565

คณะอนุกรรมการปรับปรุงมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า :

ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2565

1. นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ที่ปรึกษา
2. ดร.เกรียงไกร สุขแสนไกรศร ที่ปรึกษา
3. ดร.ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์ ที่ปรึกษา
4. นายชาญชัย ยุทธณรงค์ ที่ปรึกษา
5. นายชาติชาย โสบุญ ที่ปรึกษา
6. ดร.เตชทัต บูรณะอัศวกุล ที่ปรึกษา
7. รศ.ถาวร อมตกิตติ์ ที่ปรึกษา
8. นายทิวา เพ็ชรรัตน์ ที่ปรึกษา
9. นายธนัชชัย ไชยฤทธิ์ ที่ปรึกษา
10. นายประกิต อัครเสรีนนท์ ที่ปรึกษา
11. ดร.ประดิษฐ์ เฟื่องฟู ที่ปรึกษา
12. นายพโยมสฤษฏ์ ศรีพัฒนานนท์ ที่ปรึกษา
13. ดร.ไพโรจน์ ภานุกาญจน์ ที่ปรึกษา
14. นายโยชัย ศศิวรรณ ที่ปรึกษา
15. นายรพีพล ชาญพานิชย์ ที่ปรึกษา
16. ดร.สมบัติ วนิชประภา ที่ปรึกษา
17. นายสุธี ปิ่นไพสิฐ ที่ปรึกษา
18. นายสุวิทย์ ศรีสุข ที่ปรึกษา
19. นายเสนอ เกษมพรหม ที่ปรึกษา
20. นายอนุวัตร อภิวัฒนานนท์ ที่ปรึกษา
21. นายอรรณพ โรมา ที่ปรึกษา
22. ผศ.ดร.อุทัย ไชยวงค์วิลาน ที่ปรึกษา
23. นายสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ ประธาน
24. นายกิตติศักดิ์ วรรณแก้ว อนุกรรมการ
25. นายเกษียร สุขีโมกข์ อนุกรรมการ
26. นายโชติ ชูสุวรรณ อนุกรรมการ
27. นายณัฐพล ช่วงสุวนิช อนุกรรมการ
28. นายดิษฐพงศ์ ประพันธ์วัฒนะ อนุกรรมการ
29. นางนพดา ธีรอัจฉริยกุล อนุกรรมการ
30. ผศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย อนุกรรมการ
31. นายพงศ์สันติ์ จุลวงศ์ อนุกรรมการ
32. นายมนัส อรุณวัฒนาพร อนุกรรมการ
33. ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง อนุกรรมการ
34. รศ.ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล อนุกรรมการ
35. ดร.สุรชัย ชัยทัศนีย์ อนุกรรมการ
36. ผศ.ดร.อนวัช แสงสว่าง อนุกรรมการ
37. นายวุฒิกร กิตติวัฒน์ศิริกุล อนุกรรมการและเลขานุการ
38. นายณรัฐ ราชกรม ผู้ช่วยเลขานุการและผู้ประสานงานวิชาการ
  • วสท.มีรอบเวลาการปรับปรุงปรุงมาตรฐานทุก 5 ปี หรือเมื่อกฎหมาย /มาตรฐานอ้างอิงหลักมีการเปลี่ยนแปลง

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ฉบับพิมพ์ พ.ศ. 2561
ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2564
(หมายเหตุ ฉบับที่จำหน่ายนี้เป็นฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565)

โดยมีวงรอบการรับรองมาตรฐานปฏิบัติวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 – 12 กันยายน พ.ศ. 2569
“Recognized by Council of Engineers, Thailand from year AD 2021 to AD 2026”

ขอบเขตงาน ครอบคลุม
-ข้อกำหนดการติดตั้งและความปลอดภัยด้านกระแสตรงของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โดยรวมถึงการต่อเคเบิลของ PV array PV string อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า อุปกรณ์ตัดต่อ การต่อลงดิน อุปกรณ์เปลี่ยนรูปแบบพลังงานสำหรับระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ อุปกรณ์แปลงไฟฟ้าเพื่อประจุและคายประจุไฟฟ้าสำหรับแบตเตอรี่ แต่ไม่รวมอุปกรณ์ด้านโหลด
-สำหรับข้อกำหนดการติดตั้งอุปกรณ์กระแสสลับ นอกจากที่ระบุในมาตรฐานนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

ประเภทงานที่สามารถนำมาตรฐานนี้ไปใช้
-วิศวกร สถาปนิก ช่างไฟฟ้า ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้องกับการออกแบบและติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
-ส่วนราชการที่มีอำนาจควบคุม กำกับ ดูแล และเกี่ยวข้องกับระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา รวมถึงหน่วยงานผู้ออกมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
-นักวิชาการ นักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์-สาขาไฟฟ้า สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอื่นๆ ที่เปิดสอนด้านวิชาไฟฟ้า
-สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้า
-ผู้ตรวจสอบอาคาร
-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
-ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานต้องสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง
บทความถัดไปมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564