มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน พ.ศ. 2565

9270

รหัสมาตรฐาน EE 021004-22    

มาตรฐานนี้กำหนดตามเกณฑ์อย่างต่ำของความปลอดภัย เพื่อให้มีการออกแบบ การติดตั้ง การตรวจสอบ และการใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ให้ผู้ใช้งานอาคารได้รับความปลอดภัยและสามารถระงับเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว

เนื่องจากมาตรฐานฯ นี้พิมพ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2545 มีการปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 2551, 2554, 2557, 2561  ปัจจุบันเป็นฉบับ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการปรับปรุงครั้งที่ 5 ในการอ้างอิงนั้นให้ยึดถือชื่อ “มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน” เป็นหลักโดยให้ถือว่า พ.ศ. ที่ต่อท้ายมาตรฐานนั้นเป็นเพียงส่วนเสริมที่ใช้แสดงปีที่จัดทำเท่านั้น  ซึ่งในการอ้างอิงให้ถือตามฉบับล่าสุด นอกจากจะระบุไว้เพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น

มาตรฐานฉบับนี้มีเนื้อหาแยกเป็นส่วนของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน, ไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน, การจ่ายไฟฟ้าและแหล่งจ่ายไฟฟ้า, การตรวจสอบและการบำรุงรักษา พร้อมด้วยภาคผนวกที่แสดงตัวอย่างใบรับรองการตรวจสอบและทดสอบ รวมทั้งตัวอย่างการออกแบบและติดตั้ง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำมาตรฐานนี้ไปใช้งานได้จริง นอกจากนี้ยังมีระบบนำทางมาใช้เสริมในระบบหลักเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและรวดเร็วในการหนีภัยได้มากยิ่งขึ้น

มาตรฐานฉบับนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับการอบรม หรือผู้ที่มีความรู้ทางด้านการออกแบบหรือติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินเป็นอย่างดีเท่านั้น  ผู้ใช้มาตรฐานฯ ควรใช้อย่างระมัดระวังและมีวิจารณญาณ  กรณีที่ไม่มั่นใจควรขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินใจ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลใด ๆ รวมทั้งการบาดเจ็บหรือเสียหายอื่น ๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากการเผยแพร่การใช้หรือการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ และไม่ได้รับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ ในมาตรฐานฯ ฉบับนี้

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานฉบับนี้จะเป็นมาตรฐานที่วิศวกร ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาติดตั้ง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้งาน สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

แผนการปรับปรุงมาตรฐาน

อย่างน้อย 5 ปี หลังการจัดพิมพ์มาตรฐานจึงจะมีการปรับปรุง

   ฉบับนี้เป็นปรับปรุงครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565

มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน พ.ศ. 2565 นี้พิมพ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2545 มีการปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 2551, 2554, 2557, 2561  ปัจจุบันเป็นฉบับ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการปรับปรุงครั้งที่ 5 ในการอ้างอิงนั้นให้ยึดถือชื่อ “มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน” เป็นหลักโดยให้ถือว่า พ.ศ. ที่ต่อท้ายมาตรฐานนั้นเป็นเพียงส่วนเสริมที่ใช้แสดงปีที่จัดทำเท่านั้น  ซึ่งในการอ้างอิงให้ถือตามฉบับล่าสุด นอกจากจะระบุไว้เพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น

มีจำหน่ายแบบออนไลน์และเล่ม

รายนามคณะผู้จัดทำ
มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
พ.ศ. 2565
 คณะกรรมการประจำมาตรฐาน
1. รศ.ถาวร อมตกิตติ์ ประธาน
2. ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ กรรมการ
3. นายเกษม นิลเจริญ กรรมการ
4. นายเกียรติ อัชรพงศ์ กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ พัวภัทรกุล กรรมการ
6. นายวิศิษย์ศักดิ์ กฤษณพันธ์ กรรมการ
7. นายสาธิต อัศวาณิชย์ กรรมการ
8. นางสุวิชญาน์ เมธมโนรมย์ กรรมการ
คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน

และไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

ที่ปรึกษา
1. นายลือชัย ทองนิล
2. ผศ.ดร.อุทัย ไชยวงศ์วิลาน
3. นายอุทิศ จันทร์เจนจบ
4. นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์
5. นายเกียรติ อัชรพงศ์
6. นายสถาพร รุ่งรัตนาอุบล
7. นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี
8. นายพิเชษฐ อัศวกิจธนานนท์
คณะกรรมการ
1. รศ.ถาวร อมตกิตติ์ ประธานกรรมการ
2. รศ.ไชยะ แช่มช้อย รองประธานกรรมการ
3. รศ.ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล กรรมการ
4. ผศ.ดร.สำเริง ฮินท่าไม้ กรรมการ
5. นายเกษม นิลเจริญ กรรมการ
6. นายเกษียร สุขีโมกข์ กรรมการ
7. นายธนิศ ธนาภัททวิทย์ กรรมการ
8. นายวิศิษย์ศักดิ์ กฤษณพันธ์ กรรมการ
9. นางสาวศกลวรรณ มาลากาญจน์ กรรมการ
10. นายสิริพงศ์ ธิติธนพงศ์ กรรมการ
11. นายสุธี ปิ่นไพสิฐ กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ บุญศักดิ์สกุล กรรมการ
13. นางสุวิชญาน์ เมธมโนรมย์ กรรมการ
14. นายเอกชัย ประสงค์ กรรมการ
15. นายกิตติ สุขุตมตันติ กรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวณัฐรียา อุ่นรัตนะ ผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสวางฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 4 เดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2561
(หมายเหตุ ฉบับที่จำหน่ายนี้ เป็นฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 5 พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565)

ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565

โดยมีวงรอบการรับรองมาตรฐานปฏิบัติวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 – 10 กรกฎาคม 2570
“Recognized by Council of Engineers from year AD 2022 to year AD 2027”

ขอบเขตงาน
-มาตรฐานนี้มีไว้เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในการออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบสำหรับการใช้งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน -มาตรฐานนี้กำหนดตามเกณฑ์อย่างต่ำของความปลอดภัย ในกรณีที่มีกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดนอกเหนือจากมาตรฐานนี้ให้ทำตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นที่กำหนดไว้ นอกเหนือจากนั้นให้เป็นไปตามมาตรฐานนี้
-มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินนี้ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในการออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบ สำหรับอาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โรงแรม โรงพยาบาล สถานบริการ โรงมหรสพ และอาคารสาธารณะทั่วไป รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้ผู้ใช้สถานที่สามารถหนีภัยออกจากอาคารได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย ในภาวะฉุกเฉิน

ประเภทงานที่สามารถนำมาตรฐานนี้ไปใช้
วิศวกร ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาติดตั้ง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้งาน สถานศึกษา สมาคมวิชาชีพ ผู้ตรวจสอบอาคาร ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรฐานและกำหนดการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน  รวมถึงผู้ใช้งานมาตรฐาน  สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานต้องสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
เนื่องจากมาตรฐานฯ นี้พิมพ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2545 มีการปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 2551, 2554, 2557, 2561 ปัจจุบันเป็นฉบับ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการปรับปรุงครั้งที่ 5 ในการอ้างอิงนั้นให้ยึดถือชื่อ “มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน” เป็นหลักโดยให้ถือว่า พ.ศ. ที่ต่อท้ายมาตรฐานนั้นเป็นเพียงส่วนเสริมที่ใช้แสดงปีที่จัดทำเท่านั้น ซึ่งในการอ้างอิงให้ถือตามฉบับล่าสุด นอกจากจะระบุไว้เพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น

บทความก่อนหน้านี้มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย พ.ศ.2565 ส่วนเพิ่ม 1 (Addendum 1)
บทความถัดไปมาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ พ.ศ. 2565