มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน พ.ศ. 2565

7695

รหัสมาตรฐาน EE 022011-22

มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน ฉบับปี พ.ศ. 2557 ได้เผยแพร่และใช้งานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการใช้งานอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงาน วสท. จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงมาตรฐานฯ ฉบับนี้ โดยได้ปรับปรุงจากฉบับเดิมเป็นครั้งที่ 1 ให้มีเนื้อหาทันสมัยสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม มาตรฐานฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปี พ.ศ. 2565

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ ที่ได้ร่วมกันจัดทำมาตรฐานฯ ฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของสาธารณะชน หากมีข้อเสนอแนะประการใดเกี่ยวกับมาตรฐานฉบับนี้ โปรดแจ้งให้ วสท. ทราบด้วยเพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงในโอกาสต่อไป

   ฉบับนี้เป็นปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน พ.ศ. 2565 ได้ปรับปรุงจากมาตรฐานเดิม (ฉบับปี พ.ศ. 2557)  ให้มีเนื้อหาทันสมัยสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม

มีจำหน่ายแบบออนไลน์และเล่ม

แผนการปรับปรุงมาตรฐาน

อย่างน้อย 5 ปี หลังการจัดพิมพ์มาตรฐานจึงจะมีการปรับปรุง

รายนามคณะผู้จัดทำ
มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน
พ.ศ. 2565
 คณะกรรมการประจำมาตรฐาน
1. นายลือชัย ทองนิล ประธาน
2. นายบุญถิ่น เอมย่านยาว กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ธนาภรณ์ กรรมการ
4. ดร.สมชาย ทรงศิริ กรรมการ
5. นายสิทธิพงศ์ เกิดมณี กรรมการ
6. น.ส.วัลลภา ถิรพร กรรมการ
 

คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า
ในสถานที่ทำงาน ปี พ.ศ. 2563-2565

ที่ปรึกษา
1. นายลือชัย ทองนิล
2. นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร
3. ดร.ประดิษฐ์ เฟื่องฟู
4. นายวันชัย จงวิริยะเจริญชัย
5. ดร.สุรสิทธิ์ ณ นครพนม
6. นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ
7. ดร.สุรินทร์ เจริญจิตร์
คณะกรรมการ
1. นายบุญถิ่น เอมย่านยาว ประธาน
2. ดร.สมชาย ทรงศิริ กรรมการ
3. นายกิตติ เลียงเครือ กรรมการ
4. น.ส.วัลลภา ถิรพร กรรมการ
5. นายคมสัน อินกัน กรรมการ
6. นายศรชัย บัวแก้ว กรรมการ
7. นายสิทธิพงศ์ เกิดมณี กรรมการ
8. นายวิศิษย์ศักดิ์ กฤษณพันธ์ กรรมการ
9. นายวิชาญ สมบัติภิญโญ กรรมการ
10. นายกฤษณ สุจริตพงศ์ กรรมการและเลขานุการ
11. นายณรัฐ ราชกรม ผู้ช่วยเลขานุการ
และเจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ
 

คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า
ในสถานที่ทำงาน
ปี พ.ศ. 25542556

ที่ปรึกษา
1. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย
2. นายดำรง เปรมสวัสดิ์
คณะอนุกรรมการ
1. นายลือชัย ทองนิล ประธาน
2. นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร อนุกรรมการ
3. นายบุญถิ่น เอมย่านยาว อนุกรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ พลพันธ์ อนุกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ อนุกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ ปิยะภาณี อนุกรรมการ
7. นายณรงค์ฤทธิ์ ไล้ฉิม อนุกรรมการ
8. นายศุภกิจ บุญศิริ อนุกรรมการ
9. ผศ.ศักรินทร์ โสนันทะ อนุกรรมการ
10. รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกุล อนุกรรมการ
11. ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล อนุกรรมการ
12. นายชัยรัตน์ ฉันทแสนย์ อนุกรรมการ
13. นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล อนุกรรมการ
14. นายสมศักดิ์ วัฒนศรีมงคล อนุกรรมการ
15. นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ อนุกรรมการ
16. นายอรรถ พยอมหอม อนุกรรมการและเลขานุการ

Warning: A non-numeric value encountered in /home/admin/domains/eitstandard.com/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352