มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน พ.ศ. 2565

9668

รหัสมาตรฐาน EE 022011-22

มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน ฉบับปี พ.ศ. 2557 ได้เผยแพร่และใช้งานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการใช้งานอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงาน วสท. จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงมาตรฐานฯ ฉบับนี้ โดยได้ปรับปรุงจากฉบับเดิมเป็นครั้งที่ 1 ให้มีเนื้อหาทันสมัยสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม มาตรฐานฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปี พ.ศ. 2565

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ ที่ได้ร่วมกันจัดทำมาตรฐานฯ ฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของสาธารณะชน หากมีข้อเสนอแนะประการใดเกี่ยวกับมาตรฐานฉบับนี้ โปรดแจ้งให้ วสท. ทราบด้วยเพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงในโอกาสต่อไป

   ฉบับนี้เป็นปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน พ.ศ. 2565 ได้ปรับปรุงจากมาตรฐานเดิม (ฉบับปี พ.ศ. 2557)  ให้มีเนื้อหาทันสมัยสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม

มีจำหน่ายแบบออนไลน์และเล่ม

แผนการปรับปรุงมาตรฐาน

อย่างน้อย 5 ปี หลังการจัดพิมพ์มาตรฐานจึงจะมีการปรับปรุง

รายนามคณะผู้จัดทำ
มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน
พ.ศ. 2565
 คณะกรรมการประจำมาตรฐาน
1. นายลือชัย ทองนิล ประธาน
2. นายบุญถิ่น เอมย่านยาว กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ธนาภรณ์ กรรมการ
4. ดร.สมชาย ทรงศิริ กรรมการ
5. นายสิทธิพงศ์ เกิดมณี กรรมการ
6. น.ส.วัลลภา ถิรพร กรรมการ
 

คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า
ในสถานที่ทำงาน ปี พ.ศ. 2563-2565

ที่ปรึกษา
1. นายลือชัย ทองนิล
2. นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร
3. ดร.ประดิษฐ์ เฟื่องฟู
4. นายวันชัย จงวิริยะเจริญชัย
5. ดร.สุรสิทธิ์ ณ นครพนม
6. นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ
7. ดร.สุรินทร์ เจริญจิตร์
คณะกรรมการ
1. นายบุญถิ่น เอมย่านยาว ประธาน
2. ดร.สมชาย ทรงศิริ กรรมการ
3. นายกิตติ เลียงเครือ กรรมการ
4. น.ส.วัลลภา ถิรพร กรรมการ
5. นายคมสัน อินกัน กรรมการ
6. นายศรชัย บัวแก้ว กรรมการ
7. นายสิทธิพงศ์ เกิดมณี กรรมการ
8. นายวิศิษย์ศักดิ์ กฤษณพันธ์ กรรมการ
9. นายวิชาญ สมบัติภิญโญ กรรมการ
10. นายกฤษณ สุจริตพงศ์ กรรมการและเลขานุการ
11. นายณรัฐ ราชกรม ผู้ช่วยเลขานุการ
และเจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ
 

คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า
ในสถานที่ทำงาน
ปี พ.ศ. 25542556

ที่ปรึกษา
1. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย
2. นายดำรง เปรมสวัสดิ์
คณะอนุกรรมการ
1. นายลือชัย ทองนิล ประธาน
2. นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร อนุกรรมการ
3. นายบุญถิ่น เอมย่านยาว อนุกรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ พลพันธ์ อนุกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ อนุกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ ปิยะภาณี อนุกรรมการ
7. นายณรงค์ฤทธิ์ ไล้ฉิม อนุกรรมการ
8. นายศุภกิจ บุญศิริ อนุกรรมการ
9. ผศ.ศักรินทร์ โสนันทะ อนุกรรมการ
10. รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกุล อนุกรรมการ
11. ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล อนุกรรมการ
12. นายชัยรัตน์ ฉันทแสนย์ อนุกรรมการ
13. นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล อนุกรรมการ
14. นายสมศักดิ์ วัฒนศรีมงคล อนุกรรมการ
15. นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ อนุกรรมการ
16. นายอรรถ พยอมหอม อนุกรรมการและเลขานุการ

มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในที่สถานที่ทำงาน พ.ศ. 2557
ฉบับปรับปรุงได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2564
(หมายเหตุ ฉบับที่จำหน่ายนี้เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565)

โดยมีวงรอบการรับรองมาตรฐานปฏิบัติวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 – 12 กันยายน พ.ศ. 2569
“Recognized by Council of Engineers, Thailand from year AD 2021 to AD 2026”

ขอบเขตงาน ครอบคลุม
-ข้อปฏิบัติในการทำงานด้วยความปลอดภัยทางไฟฟ้า
-ข้อกำหนดการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไฟฟ้า
-ข้อกำหนดความต้องการความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์พิเศษ

ประเภทงานที่สามารถนำมาตรฐานนี้ไปใช้
วิศวกร สถาปนิก ช่างไฟฟ้า ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้องกับการทำงานทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน
-ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน  หน่วยงานการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานผู้กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
-นักวิชาการ นักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์-สาขาไฟฟ้า สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอื่นๆ ที่เปิดสอนด้านวิชาไฟฟ้า
-สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้า
-ผู้ตรวจสอบอาคาร
-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
-สถานประกอบการ ผู้ให้บริการ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานต้องสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้มาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ พ.ศ. 2565
บทความถัดไปมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย: บริเวณอันตราย พ.ศ. 2564