มาตรฐานการควบคุมควันไฟ

12214

รหัสมาตรฐาน ME 032009-19 มาตรฐานการควบคุมควันไฟ

มาตรฐานการควบคุมควันไฟ ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 มีการปรับเนื้อหาจากเดิมของฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2545 ดังนี้ แยกระบบอัดอากาศกับระบบระบายอากาศออกจากกันอย่างชัดเจน ตัดเรื่องการปิดช่องเพื่อป้องกันไฟลามออก  ปรับเนื้อหาให้ทันสมัย และสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนด กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพิ่มรูปประกอบเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น เพิ่มข้อกำหนดการติดตั้งของการควบคุมควันไฟทั้งสองระบบ และ คุณลักษณะที่ต้องการของระบบและอุปกรณ์  เนื้อหาในส่วนการตรวจสอบและทดสอบระบบเพิ่มเรื่องการตรวจสอบส่วนประกอบอาคารเบื้องต้น และเพิ่มการทดสอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบทั้งสองแบบ เพิ่มลำดับขั้นการตรวจสอบ และทดสอบ เพิ่มการทดสอบแรงผลักประตู เพิ่มเนื้อหาการบำรุงรักษาระบบ และการจัดเก็บเอกสารระบบ ส่วนภาคผนวกมีการปรับส่วนที่ซ้ำหรือไม่ใช้งานออก และปรับรูปประกอบให้ชัดเจนขึ้น

มาตรฐานฉบับก่อนหน้า เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2550 โดยมีการปรับปรุงใหญ่เมื่อปี 2545 โดย ประธาน รศ.ฤชากร  จิรกาลวสาน นำทีมปรับปรุง โดยการร่างอาศัยกฎหมายและข้อมูลที่มีในยุคนั้น มีการแบ่งมาตรฐานออกเป็น 6 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 ระบบควบคุมควันไฟ

หมวดที่ 2 การทำงานของระบบควบคุมควันไฟกับระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 3 อุปกรณ์ประกอบ และการติดตั้งระบบควบคุมควันไฟ

หมวดที่ 4 การทดสอบระบบควบคุมควันไฟ

หมวดที่ 5 การปิดช่องท่อเพื่อป้องกันไฟลาม

หมวดที่ 6 ภาคผนวก ทฤษฎีการควบคุมควันไฟ

มาตรฐานฉบับปัจจุบัน เป็นฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 เป็นฉบับที่แก้ไขปรับปรุง โดยมี นางสาวบุษกร  แสนสุข เป็นประธานคณะดำเนินการปรับปรุง และมี รศ.ฤชากร  จิรกาลวสาน เป็นประธานคณะกรรมการประจำมาตรฐาน ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจรับรองมาตรฐานก่อนเผยแพร่  มาตรฐานฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2 นี้มีการแบ่งเนื้อหาดังนี้

ภาคที่ 1 นิยาม

ภาคที่ 2 มาตรฐานระบบอัดอากาศ

ภาคที่ 3 มาตรฐานระบบระบายควันไฟ

ภาคผนวก ก ทฤษฎีการควบคุมควันไฟ

  • ระยะเวลาดำเนินการ

  • มาตรฐานฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562  เพิ่งปรับปรุงและพิมพ์จำหน่ายเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ยังไม่มีแผนปรับปรุงใหม่

Next Edition ตามนโยบายจะปรับปรุงมาตรฐานเมื่อครบกำหนดทบทวน 5 ปี หลังพิมพ์จำหน่าย หรือมีการ UP DATE ของกฎหมาย มาตรฐาน หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงและกระทบต่อสาระสำคัญของมาตรฐาน

รายนามคณะผู้จัดทำร่างมาตรฐานการควบคุมควันไฟ

แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2558-2562)

คณะกรรมการประจำมาตรฐาน
1.รศ.ฤชากร จิรกาลวสาน ประธาน
2.นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์ กรรมการ
3.ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ กรรมการ
4.นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย กรรมการ
5.ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี กรรมการ
6.นางสาวบุษกร แสนสุข กรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐาน
1.นางสาวบุษกร แสนสุข ประธาน
2.นายรัตนชัย รัศมีเวสารัช อนุกรรมการ
3.นายประพุธ พงษ์เลาหพันธุ์ อนุกรรมการ
4.นายประชานาถ เนียมนำ อนุกรรมการ
5.นายวุธชิรา แจ้งประจักษ์ อนุกรรมการ
6.นายจิรวัฒน์ วงศ์ข้าหลวง อนุกรรมการ
7.ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี อนุกรรมการ
8.นายปิติ อนนตพันธ์ อนุกรรมการ
9.นายจุลดิษย์ จายนียโยธิน อนุกรรมการและเลขานุการ
10.นางสาวสโรชา มัฌชิโม ผู้ช่วยเลขานุการ