มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2

รหัสมาตรฐาน CE 011007-19 มาตรฐาานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน มาตรฐานฉบับนี้เริ่มพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน 2515 และจัดพิมพ์อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในการจัดพิมพ์แต่ละครั้งได้มีการแก้ไขคำผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ควบคู่กันไปด้วย ในขณะเดียวกันก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่เกี่ยวข้องกับคอนกรีตอัดแรง การออกแบบโดยวิธีกำลังประลัย และข้อกำหนดในการคำนวณออกแบบ องค์อาคารรับแรงบิด แต่เนื่องด้วยวิวัฒนาการของการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กได้เจริญก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคำนวณออกแบบโดยวิธีกำลัง (Strength Design) และการคำนวณออกแบบอาคารคอนกรีตอัดแรง คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา จึงได้ยกร่างมาตรฐานคอนกรีต เสริมเหล็กใหม่โดยแบ่งออกเป็น...

มาตรฐานการจัดลำดับแบบก่อสร้างอาคารและรายละเอียดงานที่ควรมี

รหัสมาตรฐาน CE 1022-51 มาตรฐานการจัดลำดับแบบก่อสร้างอาคารและรายละเอียดงานที่ควรมีมาตรฐานการจัดลำดับแบบก่อสร้างอาคารและรายละเอียดงานที่ควรมีฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยคณะทำงานฯ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสองสมาคม คือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ซึ่งการจัดลำดับแบบก่อสร้างนี้มีผลอย่างมาก ต่อการจัดระบบระเบียบของงานออกแบบและงานเขียนแบบงานอาคารต่าง ๆ อีกทั้งเนื้อหาในฉบับนี้ยังได้กล่าวถึงเลขที่ชุดแบบตามเกณฑ์เบื้องต้นที่งานอาคารหนึ่งพึงมี เพื่อให้งานแบบนั้นมีความสมบูรณ์ ดังนั้นงานอาคารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานที่มีงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมซับซ้อนน้อยหรือซับซ้อนมาก พื้นที่ใช้สอยน้อยหรือพื้นที่ใช้สอยมาก ก็สามารถนำมาตรฐานการจัดลำดับแบบก่อสร้างอาคารฯ ที่กำหนดในฉบับนี้ไปอ้างอิงใช้งานได้ โดยทั่วไปการจัดลำดับแบบก่อสร้างนั้นผู้ออกแบบได้กำหนดใช้กันอยู่แล้วตามแต่องค์กรนั้น...

มาตรฐานการจัดเตรียมแบบสร้างจริง และคู่มือเจ้าของอาคาร

รหัสมาตรฐาน CE 1012-49 มาตรฐานการจัดเตรียมแบบสร้างจริงและคู่มือเจ้าของอาคารมาตรฐานการจัดเตรียมแบบสร้างจริงและคู่มือเจ้าของอาคาร ได้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้รับผิดชอบในการจัดการโครงการก่อสร้างในการจัดทำแบบสร้างจริงและคู่มือผู้ใช้งาน สำหรับเจ้าของอาคารหรือผู้ที่จะซื้อโครงการ ในการตรวจสอบแบบสร้างจริงและคู่มือใช้งานว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอต่อการนำมาใช้เป็นข้อมูลในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือต่อเติมอาคารในภายภาคหน้าหรือไม่ ตลอดจนเป็นเอกสารประกอบการใช้งานและการบำรุงรักษาส่วนประกอบของอาคารเพื่อป้องกันความเสียหายอันเกดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือขาดการบำรุงรักษาที่เหมาะสม ขอบเขตมาตรฐานนี้ครอบคลุมการจัดเตรียมแบบสร้างจริงและคู่มือผู้ใช้งาน สำหรับงานอาคารเท่านั้น มิได้หมายรวมถึงงานก่อสร้างประเภทอื่นคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารเรื่อง "คู่มือการจัดเตรียมแบบสร้างจริงและคู่มือผู้ใช้งานของอาคาร" นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้รับผิดชอบในการจัดการโครงการก่อสร้างในการจัดทำแบบสร้างจริงและคู่มือผู้ใช้งานตลอด จนเป็นคู่มือสำหรับเจ้าของอาคารหรือผู้ที่จะซื้อโครงการ ในการตรวจสอบแบบสร้างจริงและคู่มือผู้ใช้งานว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอหรือไม่ เพียงใดยังไม่มีแผนปรับปรุงมาตรฐานคณะอนุกรรมการบริหารงานก่อสร้าง ประจำปี...

มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ

รหัสมาตรฐาน CE 1015-40 มาตรฐาานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณฉบับนี้ คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วสท. โดยคณะทำงานจัดทำมาตรฐาน ได้ยกร่างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2537 โดยเรียบเรียงจากมาตรฐาน AISC เป็นหลัก แต่ได้ปรับปรุงสูตรต่าง ๆ ให้มีหน่วยเป็นระบบเมตริก เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงของวิศวกร มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณเล่มนี้ ใช้หลักการออกแบบโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน เช่นเดียวกับมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ พ.ศ. 2518 แต่ได้ปรับปรุงให้มีรายละเอียดทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐาน AISC พ.ศ....

มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน

รหัสมาตรฐาน CE 1007-34 มาตรฐาานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งานมาตรฐานฉบับนี้เริ่มพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน 2515 และมีการปรับปรุงมาตรฐานฉบับนี้ครั้งสำคัญเมื่อ พ.ศ. 2533 และได้จัดพิมพ์อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในการจัดพิมพ์แต่ละครั้งได้มีการแก้ไขคำผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ควบคู่กันไปด้วย ในขณะเดียวกันก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่เกี่ยวข้องกับคอนกรีตอัดแรง การออกแบบโดยวิธีกำลังประลัย และข้อกำหนดในการคำนวณออกแบบ องค์อาคารรับแรงบิด แต่เนื่องด้วยวิวัฒนาการของการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กได้เจริญก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบโดยวิธีกำลัง (Strength Design) การปรับปรุงมาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งานในครั้งนี้ ได้ปรับปรุงข้อความตลอดจนเนื้อหาต่างๆ ให้กระชับและถูกต้องสมบูรณ์ขึ้น...

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณ โดยวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก

รหัสมาตรฐาน CE 1020-51 มาตรฐาานการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณ โดยวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุกมาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณ โดยวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก วสท. 1020-51 ฉบับนี้ ได้ใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งเป็นระบบหน่วยสากลและได้มีการรวบรวมศัพท์ และความหมายในส่วนท้ายของมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใช้มาตรฐานสามารถอ้างอิงได้ หลักการออกแบบในมาตรฐานนี้เป็นวิธีตัวคูณความต้านและน้ำหนักบรรทุก (Load & Resistance Factor Design) โดยเรียบเรียงจากมาตรฐาน AISC พ.ศ. 2543 1015-40...

มาตรฐานความปลอดภัยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอาคารและสิ่งแวดล้อม

รหัสมาตรฐาน CE 012026-57 มาตรฐานความปลอดภัยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอาคารและสิ่งแวดล้อมมาตรฐานความปลอดภัยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอาคารและสิ่งแวดล้อมจัดทำขึ้นมาเพื่อให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ใช้เป็นข้อมูล เป็นเกณฑ์มาตรฐานเพื่อความปลอดภัย และถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาและข้อมูลตาง ๆ ได้อ้างอิงจากมาตรฐานและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม มาตรฐานความปลอดภัยอาคาร มาตรฐานอัคคีภัย เป็นต้น ขอบเขตของมาตรฐานนี้สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ของหน่วยงานต่าง ๆ สถานบริการรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยในโรงเรียนระดับเตรียมอนุบาล อาคารสถานพัฒนาเด็กปฐมวันที่ก่อสร้างใหม่ และอาคารปรับปรุงใหม่มาตรฐานความปลอดภัยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอาคารและสิ่งแวดล้อมพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2557 โดยศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทย์ศาสตร์...

เงื่อนไขทั่วไปสัญญาจ้างก่อสร้าง

เงื่อนไขทั่วไปสัญญาจ้างก่อสร้าง คำนำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นว่า “เงื่อนไขทั่วไปสัญญาจ้างก่อสร้าง (General Conditions)” นับเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างซึ่งมีความสำคัญเป็นอันมากหากภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยมีเงื่อนไขทั่วไปสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีความเป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับโดยแพร่หลาย ย่อมเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมในหลายด้าน เช่น การป้องกันปัญหาคู่สัญญาฝ่ายที่ร่างข้อสัญญาจงใจเขียนข้อสัญญาเอาเปรียบฝ่ายตรงกันข้าม การป้องกันปัญหาสัญญาไม่มีความครอบคลุมอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคู่สัญญาในอนาคต และการป้องกันปัญหาการเกิดค่าใช้จ่ายและเสียเวลาของคู่สัญญาในอนาคต และการป้องกันปัญหาการเกิดค่าใช้จ่ายและเสียเวลาของคู่สัญญาในการศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดรายโครงการเกินจำเป็น เป็นต้น จากเหตุที่กล่าวมาข้างต้นวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา โดยมีคณะผู้จัดทำ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์  ช่อวิเชียร รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์  ลิขิตเรืองศิลป์ ดร.นที  สุริยานนท์ เป็นผู้จัดทำ...

ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต

รหัสมาตรฐาน CE 1014-46 ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับวัสดุและงานก่อสร้างคอนกรีตนี้ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากมาตรฐานของหลาย ๆ ประเทศ ประกอบกับข้อมูลของประเทศไทยเพื่อให้ได้มา ซึ่งข้อกำหนดมาตรฐานที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยได้มีการจัดทำเสร็จขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ 2540 โดยได้ปรับปรุงครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2546  เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางวัสดุและการก่อสร้างคอนกรีตในปัจจุบัน ฉบับนี้ใช้สำหรับงานคอนกรีตธรรมดาทั้งประเภทเสริมเหล็กและไม่เสริมเหล็กเพื่อให้วิศวกรควบคุมงาน เจ้าของงาน ผู้ประกอบการก่อสร้าง...

มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตอัดแรง

รหัสมาตรฐาน CE 1009-34 มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตอัดแรงมาตรฐานคอนกรีตอัดแรงฉบับนี้ มีการปรับปรุงล่าสุดเมื่อปี 2534  โดยมาตรฐานฉบับนี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 3  ซึ่งการปรับปรุงได้มีการเพิ่มบทกำหนดที่สำคัญเพิ่มเติม เช่น บทกำหนดเกี่ยวกับแรงเฉือน การออกแบบสมอยึดปลาย ความต้านทานต่ออัคคีภัย และได้อิงมาตรฐาน ACI เป็นหลัก แต่ก็ได้นำส่วนที่ดีของมาตรฐานอื่น ๆ เช่น CP 110 ของอังกฤษ AS~1481 ของออสเตรเลีย...