มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนเพื่องานวิศวกรรม

12426

รหัสมาตรฐาน CE 012033-22 มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนเพื่องานวิศวกรรม

มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนเพื่องานวิศวกรรม

มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนเพื่องานวิศวกรรมนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง วสท. กับสภาวิศวกร เพื่อให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพด้านการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คน ซึ่งปัจจุบันมีการนำมาใช้งานแพร่หลาย จากการที่เทคโนโลยีการสำรวจด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนมีลักษณะเป็นระบบอัตโนมัติจึงทำให้บุคคลทั่วไปนำไปใช้ในการสำรวจโดยขาดความรู้ความเข้าใจถึงปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามที่ต้องการโดยจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานหลายด้าน จึงเป็นที่มาของการกำหนดมาตรฐานขึ้น มาตรฐานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดทำมาตรฐานประจำปี 2561 จากสภาวิศวกร ซึ่งสภาวิศวกรมีนโยบายส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพจัดทำมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทั้งการร่างขึ้นใหม่หรือปรับปรุงมาตรฐานให้มีความทันสมัยขึ้น วสท.คาดหวังว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยผลักดันให้วิศวกรและผู้เกี่ยวข้องมีการนำมาตรฐานไปใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการทำงานสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนเพื่องานวิศวกรรมต่อไป

วสท. ขอขอบพระคุณคณะทำงานทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ สำหรับความร่วมมือที่ทุกท่านได้เสียสละเวลาในการจัดทำมาตรฐานจนแล้วเสร็จ จนสามารถพิมพ์เผยแพร่ได้ และหากผู้ใช้มาตรฐานนี้มีข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำประการใด กรุณาแจ้งให้ วสท. ทราบด้วยเพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานในโอกาสต่อไป

มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนเพื่องานวิศวกรรม

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565

รายนามคณะผู้จัดทำมาตรฐาน

มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนเพื่องานวิศวกรรม

พ.ศ. 2561-2563


คณะกรรมการประจำมาตรฐาน

1. รศ.สวัสดิ์ชัย เกรียงไกรเพชร ประธาน
2. รศ.วิชัย เยี่ยงวีรชน กรรมการ
3. รศ.ดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ กรรมการ
4. ผศ.ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล กรรมการ
5. นายวัชระชัย ประวัติเลิศอุดม กรรมการ
6. นายสมพัสตร์ สุวพิศ กรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐาน
1. พล.อ.ภุชงค์ วงษ์เกิด ที่ปรึกษา
2. พล.ท.รณชัย บำเพ็ญอยู่ ที่ปรึกษา
3. นายสมพัสตร์ สุวพิศ ประธาน
4. รศ.วิชัย เยี่ยงวีรชน อนุกรรมการ
5. ผศ.ดร.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ อนุกรรมการ
6. นายสมชาย รงค์กรรภิรมย์ อนุกรรมการ
7. พ.อ.ดร.โชคชัย พัวธนาโชคชัย อนุกรรมการ
8. นายสว่าง จอมวุฒิ อนุกรรมการ
9. นางสาวสุปราณี ตติเวชกุล อนุกรรมการ
10. นายจนิษฐ์ ประเสริฐบูรณะกุล อนุกรรมการ
11. น.อ.ดร.ชำนาญ ขุมทรัพย์ อนุกรรมการ
12. นายมณฑล สุริยาประสิทธิ์ อนุกรรมการ
13. นายอาทิตย์ เทอดสุวรรณ อนุกรรมการ
14. นายอำนาจ นามหอม อนุกรรมการ
15. นายณัฐสรณ์ คุปตะวาณิช อนุกรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวสโรชา มัฌชิโม ผู้ช่วยเลขานุการ
บทความก่อนหน้านี้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564
บทความถัดไปแนวปฏิบัติการบริหารโครงการในระดับองค์กร