มาตรฐานการคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีต โดยวิธีภาวะสุดขีด

6009

รหัสมาตรฐาน CE 011027-19 มาตรฐานการคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีต โดยวิธีภาวะสุดขีด

          การคำนวณออกแบบโดยวิธี “ภาวะสุดขีด” นี้ เป็นวิวัฒนาการสืบต่อจากการออกแบบวิธีดั้งเดิม คือวิธี “อีลาสติก” เพื่อที่จะหาทางคำนวณโครงสร้างให้ได้สัดส่วนที่เล็กลง แต่ยังสามารถที่จะรับน้ำหนักใช้งานได้เท่า ๆ กับโครงสร้างแบบเดียวกับที่คำนวณโดยวิธีดั้งเดิม วิธี “ภาวะสุดขีด” เดิมเป็นมาตรฐานที่ วสท. เคยจัดพิมพ์ ซึ่งครั้งนั้น ผู้เขียน คือ ดร.สิริลักษณ์ จันทรางศุ อดีตนายก วสท. แต่เนื่องจากจัดพิมพ์มานาน ไม่มีการปรับปรุง และไม่มีจำหน่ายในร้านหนังสือของ วสท.  คณะทำงานโดยอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นเป็นโอกาสดีที่จะปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวจึงได้จัดทำอีกครั้ง โดยรวบรวมจากมาตรฐานสากล และมอบลิขสิทธิ์ให้แก่ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นผู้จัดพิมพ์ และเผยแพร่ต่อไป
       การออกแบบตามวิธี “ภาวะสุดขีด” นั้น เป็นการออกแบบสำหรับภาวะที่ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นแก่โครงสร้างนั้นได้เลย มาตรฐานการคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีต โดยวิธีภาวะสุดขีดนี้ได้บรรยายให้ทราบถึงมูลฐานความเข้าใจในการออกแบบตาม รวมทั้งทฤษฎีวิธีออกแบบไว้ด้วยแล้ว โดยให้เป็นดุลยพินิจของวิศวกรในการเลือกใช้วิธีออกแบบคำนวณว่าจะใช้ตามวิธีดั้งเดิม  “อีลาสติก”  หรือ  วิธี   “ภาวะสุดขีด”หากท่านเลือกใช้วิธีใดก็ควรจะทำให้ถูกต้องตามวิธีนั้นนับตั้งแต่ต้นจนตลอดกระบวนการ และขั้นตอนของวิธีนั้น

           มาตรฐานดังกล่าวเป็นมาตรฐานที่ วสท. เคยจัดพิมพ์ ซึ่งครั้งนั้น ผู้เขียน คือ ดร.สิริลักษณ์ จันทรางศุ อดีตนายก วสท. แต่เนื่องจากจัดพิมพ์มานาน ไม่มีการปรับปรุง และไม่มีจำหน่ายในร้านหนังสือของ วสท. คณะทำงานโดยอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นเป็นโอกาสดีที่จะปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวจึงได้จัดทำอีกครั้ง โดยรวบรวมจากมาตรฐานสากล และมอบลิขสิทธิ์ให้แก่ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นผู้จัดพิมพ์ และเผยแพร่ต่อไป

–กำหนดปรับปรุงภายใน 5 ปี–

มาตรฐานการคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีต โดยวิธีภาวะสุดขีด
พ.ศ. 2559

คณะกรรมการประจำมาตรฐาน

1.   ศ.ดร.เอกสิทธิ์           ลิ้มสุวรรณ               ประธานกรรมการ

2.   ศ.ดร.สมนึก             ตั้งเติมสิริกุล             กรรมการ

3.   ศ.ดร.อมร               พิมานมาศ               กรรมการ

4.   รศ.ดร.ตระกูล           อร่ามรักษ์                กรรมการ

5.   รศ.เอนก                ศิริพานิชกร              กรรมการ

6.   นายอนุชิต              เจริญศุภกุล               กรรมการ

7.   รศ.ดร.วิทิต             ปานสุข                   กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐาน

1.   ศ.ดร.เอกสิทธิ์          ลิ้มสุวรรณ                 ที่ปรึกษา        

2.   รศ.ดร.ทศพล          ปิ่นแก้ว                     ประธาน    

2.   ศ.ดร.ทักษิณ          เทพชาตรี                   อนุกรรมการ

3.   รศ.ดร.พูลศักดิ์        เพียรสุสม                  อนุกรรมการ            

4.   รศ.ดร.วิทิต            ปานสุข                    อนุกรรมการ   

6.   ผศ.ดร.พิชชา         จองวิวัฒสกุล               อนุกรรมการ

7.   ผศ.ดร.วัฒนชัย       สมิทธากร                  อนุกรรมการ  

8.   ผศ.ดร.จรูญ          รุ่งอมรรัตน์                  อนุกรรมการและเลขานุการ