มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1 ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป

3243

รหัสมาตรฐาน CE 012029-18  มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1 ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป

 มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้างนี้  ได้จัดทำขึ้นโดยคณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ภายใต้คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง คณะกรรมการวิศวกรรมโยธา ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยมาตรฐานเล่มนี้ เป็นมาตรฐานเล่มที่ 1 ในมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ซึ่งมี 4 เล่ม ดังนี้

เล่ม 1 ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป

เล่ม 2 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร

เล่ม 3 ความปลอดภัยในขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ

เล่ม 4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแวดล้อมพิเศษต่างๆ

มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1  ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2561 เป็นการจัดทำใหม่ โดยเพิ่มจากการปรับปรุง “มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างอาคาร” ฉบับพ.ศ.2518 โดยแก้ไขชื่อใหม่เป็น “มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง” ซึ่งมีการเพิ่มขอบเขตงานจากงานอาคารเพียงอย่างเดียว เป็นเพิ่มงานอื่นๆ ด้วย เช่น การจัดการทั่วไป (เล่ม 1) ลิฟต์ขนส่งชั่วคราว (เล่ม 2) เครื่องจักรและพื้นที่ผสมคอนกรีต, งานยกหรือเคลื่อนย้ายอาคาร, งานจัดจราจรและขนส่ง, กว้านและลิฟต์ (ลิฟต์ถาวร) (เล่ม 3)  การทำงานในที่มีฝุ่นหรือละอองขนาดเล็ก, การทำงานในที่เกิดแรงกระแทก, การทำงานในที่มีแสงน้อยหรือในที่มืด และการทำงานก่อสร้างในลำน้ำและชายฝั่งทะเล (เล่ม 4)

มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1 ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป เป็นหนึ่งในมาตรฐาน 4 เรื่อง ที่แยกออกจาก “มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างอาคาร” เดิม เล่ม 1 นี้ ถือเป็นเรื่องที่จัดทำขึ้นใหม่   โดยคณะทำงานคาดหวังว่าจะช่วยให้สถานประกอบการขนาดเล็ก หรือสถานประกอบการทั่วไปได้นำไปประยุกต์ในการจัดทำระบบบริหารความปลอดภัยสำหรับสถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานที่ข้างเคียงสถานที่ก่อสร้างด้วย

อนึ่งเมื่อมาตรฐานประกาศใช้แล้ว หากผู้ใช้มาตรฐานมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะประการใด กรุณาแจ้งให้ วสท. รับทราบด้วยเพื่อการปรับปรุงมาตรฐานในโอกาสต่อไป

สำหรับมาตรฐาน เล่ม 3 และ 4 อยู่ระหว่างเตรียมจัดเทคนิคพิจารณ์ ซึ่งคาดว่าจะจัดในร็วๆ นี้

(ฉบับก่อนหน้า เป็น “มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างอาคาร” ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 พฤศจิกายน 2539 คลิ๊กดูที่นี่) เป็นมาตรฐานฉบับพิมพ์ไม่มีจำหน่ายหน้าร้าน  มีจำหน่ายเฉพาะ E-Book โดยเป็นฉบับที่พิมพ์รวมเล่ม  เนื้อหามาตรฐานเป็นการพิมพ์ซ้ำ ยังไม่มีการปรับปรุงนับแต่การจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2518  ปัจจุบันได้มีการแยกเป็น 4 เล่ม ซึ่งเล่ม 1-2 จัดพิมพ์แล้วเสร็จ เล่ม 3-4 อยู่ระหว่างการปรับปรุง กำหนดแล้วเสร็จปลายปี 2562

(ฉบับปัจจุบัน) เล่ม 1 นี้ นับเป็นการปรับปรุงครั้งที่ 1 ฉบับพิมพ์ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นการปรับปรุง “มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างอาคาร” ฉบับ พ.ศ. 2518 โดยแก้ไขชื่อใหม่เป็น “มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง” ซึ่งมีการเพิ่มขอบเขตงานจากงานอาคารเพียงอย่างเดียวเป็นเพิ่มงานอื่น ๆ และแยกเป็น 4 เล่ม เช่น เล่ม 1 การจัดการทั่วไป เพิ่มเนื้อหาใหม่ทั้งเล่ม, เล่ม 2 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร เพิ่มเรื่องลิฟต์ขนส่งชั่วคราว เล่ม 3 ความปลอดภัยในขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพิ่มเรื่องเครื่องจักรและพื้นผสมคอนกรีต งานยกหรือเคลื่อนย้ายอาคาร งานจัดจราจรและการจัดการขนส่ง เล่ม 4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแวดล้อมพิเศษต่าง ๆ เพิ่มเรื่องการทำงานในที่มีฝุ่นหรือละอองขนาดเล็ก การทำงานในที่เกิดแรงกระแทก การทำงานในที่มีแสงน้อยหรือในที่มืด และการทำงานก่อสร้างในลำน้ำและชายฝั่งทะเล

เล่ม 1 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อแนะนำสำหรับสถานประกอบการก่อสร้าง ซึ่งโครงการก่อสร้างที่ดีต้องมีแผนการจัดการความปลอดภัยในเรื่องต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพงานก่อสร้าง  ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการความปลอดภัย อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ การเคลื่อนย้ายวัสดุและการกองเก็บวัสดุในสถานก่อสร้าง การจัดการสภาพแวดล้อมและสุขาภิบาล งานเฝ้าระวังและจัดการเรื่องความปลอดภัยที่ดีโครงการจึงจะไม่มีอุบัติเหตุ   คณะทำงานหวังว่ามาตรฐานนี้จะช่วยให้สถานประกอบการขนาดเล็ก หรือสถานประกอบการทั่วไปได้นำไปประยุกต์ในการจัดทำระบบบริหารความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงสาธารณชน และสถานที่ข้างเคียงด้วย

แผนการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

เล่ม 1 ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป

เนื่องจากมาตรฐานเล่ม 1 นี้ เพิ่งจัดทำเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  มาตรฐานจึงยังทันสมัยใช้งานได้ โดยมีแผนการปรับปรุงเมื่อมาตรฐานมีการ Up date ในเรื่องวิธีการบริหารจัดการงานก่อสร้าง เครื่องมือและเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎหมาย และมาตรฐานอ้างอิงมีการเปลี่ยนแปลง

คณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 
เล่ม 1 ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป
ประจำปี 2558 – 2561
คณะกรรมการประจำมาตรฐาน
1. นายธานี วัฒนะสุข ประธาน
2. นายณัฐพร พรหมสุทธิ รองประธาน
3. นายธวัชชัย สุทธิประภา กรรมการ
4. ดร.วิทูร เจียกเจิม กรรมการ
5. นายสุพจน์ เจียมจรัสรังษี กรรมการ
6. รศ.ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ กรรมการ
7. ดร.พิชญุตม์ จรัสบำรุงโรจน์ กรรมการ
8. ผศ.ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค กรรมการและเลขานุการ
คณะที่ปรึกษา
1. รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ที่ปรึกษา
2. นายณัฐพร พรหมสุทธิ ที่ปรึกษา
3. ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์ ที่ปรึกษา
คณะทำงานร่างมาตรฐาน
1. ดร.นวลทิพย์ เงาวิศิษฎ์กุล ประธาน
2. รศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร คณะทำงาน
3. อาจารย์ณัฐนนท์ รัตนไชย คณะทำงาน
4. ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์ คณะทำงาน
5. ผศ.ดร.วัชระ เพียรสุภาพ คณะทำงาน
6. นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ คณะทำงาน
7. นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล คณะทำงาน
8. นายสาธิต บูรพรรณ์ คณะทำงาน
9. นายโฆษิต ปลื้มสระไชย คณะทำงาน
10. นายพิคิด วาโยพัด คณะทำงาน
11. นายหฤษฏ์ ศรีนุกูล คณะทำงาน
12. นายญาณวรรธ์ ชุ่มท้วม คณะทำงานและเลขานุการ
13 นางสาวสโรชา มัฌชิโม ผู้ช่วยเลขานุการ

แผนการปรับปรุงมาตรฐาน

อย่างน้อย 5 ปี หลังการจัดพิมพ์มาตรฐานจึงจะมีการปรับปรุง