มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม

8231

รหัสมาตรฐาน วสท. CE 012035-19

         มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม เป็นมาตรฐานใหม่ที่ยังไม่เคยจัดพิมพ์มาก่อน เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยในการบริหารโครงการงานก่อสร้าง ถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม เป็นมาตรฐานกำหนดรหัสเพื่อใช้ในการจัดเก็บต้นทุนก่อสร้าง และบริหารงาน และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างให้สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดทำมาตรฐานนี้ร่วมกับกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องด้านราคาและการควบคุมต้นทุน รวมถึงผู้คุ้นเคยกับเรื่องรหัสต้นทุนก่อสร้าง

     ฉบับนี้เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563

คณะอนุกรรมการร่าง

มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2562

 ที่ปรึกษา   
1 รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
2 รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ
3 นายสุชิน สุขพันธ์
4 ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม
คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐาน
1 นายธีระพจน์ วราชิต ประธาน
2 นายอภิชาติ จันทรทรัพย์ รองประธาน
3 นายอนุชา เหมบุตร อนุกรรมการ
4 นายปภพ ภานุพรประพงศ์ อนุกรรมการ
5 นายพงษธร ตันดิลกตระกูล อนุกรรมการ
6 นายกานต์ ชัยเจริญไมตรี อนุกรรมการ
7 นายพิศาล ขยันสำรวจ อนุกรรมการ
8 นายกนกเทพ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อนุกรรมการ
9 นายวทัญญู ฐิตานุวงศ์ อนุกรรมการ
10 นายสมชาย พฤฒิพรกิจ อนุกรรมการ
11 นายชัยรัตน์ สีด้วง อนุกรรมการ
12 นายพรชัย แสงอังศุมาลี อนุกรรมการ
13 นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล อนุกรรมการ
14 นายวิฑูร เหลืองหิรัญ อนุกรรมการ
15 นายพรพรต สุริยนต์ อนุกรรมการและเลขานุการ
16 นายชัยนรินทร์ ไวทยะติกานต์ ผู้ช่วยเลขานุการ

แผนการปรับปรุงมาตรฐาน

อย่างน้อย 5 ปี หลังการจัดพิมพ์มาตรฐานจึงจะมีการปรับปรุง

บทความก่อนหน้านี้มาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม
บทความถัดไปมาตรฐานตู้รถไฟ/ตู้รถไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ส่วนที่ 1 : ตู้รถโดยสาร