วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาอุตสาหการ มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
ลดราคา!

มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

฿ 90.00

ขื่อหนังสือ มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้แต่ง คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ISBN 978-616-396-030-6
ปีที่พิมพ์ พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่
ขนาด 2 MB
การรับรองมาตรฐาน วงรอบรับรองจากสภาวิศวกร (8 สิงหาคม 2565 – 7 สิงหาคม 2570)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้จัดทำมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมขึ้น เพื่อรองรับภารกิจในการปฏิบัติงานด้านการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม โดยรวบรวมจากกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รวมถึงหลักการ และมาตรฐานต่าง ๆ แล้วปรับปรุงให้เหมาะสม

มาตรฐานนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางอ้างอิงในการดำเนินงานด้านการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งผู้ใช้มาตรฐานต้องศึกษาทำความเข้าใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงในสาระของกฎหมายและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงติดตามการปรับปรุงมาตรฐานเหล่านี้ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานคาดหวังว่าผู้ใช้งานจะได้ศึกษาจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติม รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้สามารถประยุกต์ใช้งานได้กับหน่วยงานของตนต่อไป

มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565

โดยมีวงรอบการรับรองมาตรฐานปฏิบัติวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 – 7 สิงหาคม 2570
“Recognized by Council of Engineers, Thailand from year AD 2022 to AD 2027”

ขอบเขตงาน ครอบคลุม
-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน พระราชบัญญัติโรงงาน หลักการและมาตรฐานต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกับกฎหมายและเทคโนโลยีทางวิศวกรรมที่ทันสมัย
-การบริหารความปลอดภัยระดับนโยบาย
-อาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
-ระบบบริการและอำนวยความสะดวก
-เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การทำงาน
-ระบบไฟฟ้า และการป้องกันและระงับอัคคีภัย
-สารเคมีและสารอันตรายที่เป็นพิษ
-ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
-การประเมินความเสี่ยง

ประเภทงานที่สามารถนำมาตรฐานนี้ไปใช้
วิศวกร หัวหน้างาน และผู้จัดการโรงงาน
-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม และผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
-กรมโรงงานอุตสาหกรรม และส่วนราชการที่กำกับ ควบคุม ดูแลการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
-นักวิชาการ นักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์-สาขาอุตสาหการ สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอื่นๆ ที่เปิดสอนวิชาการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
-สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
-ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานต้องสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม”