วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาโยธา มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแวดล้อมพิเศษต่างๆ
ลดราคา!

มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแวดล้อมพิเศษต่างๆ

฿ 250.00

ชื่อหนังสือ มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแวดล้อมพิเศษต่างๆ
ผู้แต่ง คณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแวดล้อมพิเศษต่างๆ
รหัสมาตรฐาน วสท.012032-21
ISBN 978-616-396-055-9
ปีที่พิมพ์ พศจิกายน 2564 (November 2021)
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่
ขนาด 22 MB

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแวดล้อมพิเศษต่างๆ นับเป็นมาตรฐานปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  โดยปรับปรุงจาก “มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างอาคาร” ฉบับ พ.ศ. 2518  ซึ่งเดิมมีเพียงเล่มเดียว แต่ฉบับปรับปรุงแยกเป็น 4 เล่ม  โดยแก้ไขชื่อใหม่เป็น “มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง” ซึ่งมีการเพิ่มขอบเขตงานจากงานอาคารเพียงอย่างเดียวเป็นเพิ่มงานอื่นๆ และแยกเป็น 4 เล่ม ดังนี้

เล่ม 1 ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป เพิ่มเนื้อหาใหม่ทั้งเล่ม

เล่ม 2 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร  เพิ่มเรื่อง ลิฟต์ขนส่งชั่วคราว

เล่ม 3 ความปลอดภัยในขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ เพิ่มเรื่อง เครื่องจักรและพื้นที่ผสมคอนกรีต  งานยกหรือเคลื่อนย้ายอาคาร งานจัดจราจรและการจัดการขนส่ง ความปลอดภัยในการติดตั้งลิฟต์ถาวร

เล่ม 4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแวดล้อมพิเศษต่างๆ  เพิ่มเรื่อง การทำงานในที่มีฝุ่นหรือละอองขนาดเล็ก การทำงานในที่เกิดแรงกระแทก การทำงานในที่มีแสงน้อยหรือในที่มืด และการทำงานก่อสร้างในลำน้ำและชายฝั่งทะเล

มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้างนี้จัดทำขึ้น โดยคณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ภายใต้คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง  ซึ่งกำกับดูแลโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยมาตรฐานเล่มนี้นับเป็นมาตรฐานเล่มที่ 4 จากมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้างซึ่งมี 4 เล่ม ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้

มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่มที่ 4 ฉบับนี้จัดทำเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างในสภาวะแวดล้อมพิเศษทราบถึงแนวทางปฏิบัติและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในขณะทำงานก่อสร้างในสภาวะแวดล้อมพิเศษดังกล่าว  โดยมีขอบเขตครอบคลุมในช่วงเวลาการเตรียมการก่อสร้าง และขณะดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้งานดังกล่าวจำเป็นต้องคำนึงหลักทางวิศวกรรมตามสภาพหน้างานที่อาจมีความแตกต่างจากข้อกำหนดที่กล่าวไว้ในมาตรฐาน และการนำมาตรฐานนี้ไปใช้ควรอยู่ในความดูแลและกำกับของวิศวกร

การร่างและเรียบเรียงเนื้อหามาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 4 เป็นเรื่องการทำงานในสภาวะแวดล้อมพิเศษ ที่เป็นการบูรณาการความรู้ในหลายศาสตร์เมาเพื่อประโยชน์ในการทำงานก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย จึงเป็นเรื่องที่มีขอบเขตและความลึกของเนื้อหาที่แตกต่างจากงานวิศวกรรมทั่วไป โดยคณะทำงานหวังว่าเนื้อหาที่นำเสนอจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานทั้งในฐานะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงาน วิศวกรคุมงาน ที่ปรึกษา  เจ้าของกิจการก่อสร้าง ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง  หากมีข้อเสนอแนะท่านสามารถส่งกลับมาที่ วสท. จักขอบคุณยิ่งเพื่อจะได้ประกอบการปรับปรุงมาตรฐานต่อไป ทั้งนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอเรียนให้ผู้ใช้งานตามมาตรฐานนี้ พิจารณาให้เหมาะสมตามบริบทของตนเอง และมีความตระหนักอย่างรอบคอบ ถึงความรับผิดชอบทั้งผลดีและความเสียหายด้วยตนเอง ที่เป็นผลมาจากการใช้งาน หรือการอ้างอิงเนื้อหาจากมาตรฐานฉบับนี้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม