วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาโยธา มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ.2565
ลดราคา!

มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ.2565

฿ 260.00

ชื่อหนังสือ มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ.2565
ผู้แต่ง คณะกรรมการมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร
รหัสมาตรฐาน วสท. 012025-22
ISBN 978-676-396-081-8
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2565 (คศ.2022)
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่ 
ขนาด 5.8 MB
การรับรองมาตรฐาน วงรอบรับรองจากสภาวิศวกร
(3 เม.ย. 2566 – 2 เม.ย 2571)

 

รหัสสินค้า: 10002-65 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

    มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ.2565

ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2565  แทนฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2560

            มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ.2565 แบ่งเป็น 9 หมวด (มีหมวดสำรอง 2 หมวด) ในแต่ละหมวดแยกระดับลงไปจนถึงระดับ 3  ซึ่งเป็นระดับที่สามารถสร้างต้นทุนต่อหน่วยพื้นที่ได้  ส่วนระดับที่ 4 หรือระดับที่ละเอียดลงไป จะนำไปกำหนดรหัสกำกับรายการบัญชีต้นทุนด้านงานอาคาร  ซึ่ง วสท. ได้จัดทำตัวอย่างการสร้างบัญชีปริมาณวัสดุและราคา  โดยใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคารตามมาตรฐานฉบับนี้เพื่อเป็นข้อแนะนำไว้ในภาคผนวก ข.

       มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ.2565  มีการปรับปรุงแก้ไขที่สำคัญคือ

    มาตรฐานได้นำเนื้อหาของ International Construction Measurement Standards (ICMS) มาร่วมพิจารณาในการปรับปรุงมาตรฐานครั้งนี้ด้วย โดย

-บทที่ 4 หมวดที่ 1 งานโครงสร้าง มีการปรับปรุงทั้งชื่อเรียกในระดับ 2 และเปลี่ยนแปลงรายการในระดับ 3 โดยแบ่งรายการเพื่อจำแนกต้นทุนออกเป็นตามลักษณะโครงสร้าง เสา คาน พื้น เพิ่มรูปประกอบการจำแนกโครงสร้างของอาคารที่ไม่มีชั้นใต้ดินและที่มีชั้นใต้ดิน รวมถึงการกำหนดส่วนของโครงสร้างใต้ดินและบนดินตามแบบ ICMS เพื่อให้การเก็บข้อมูลต้นทุนได้แม่นยำขึ้น  ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการสร้างต้นทุนต่อหน่วยของค่าก่อสร้างในขั้นตอน Schematic Design และ Design Develop ของงานอาคารลักษณะเดียวกัน และเป็นการสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในหมู่ผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนเจ้าของโครงการ และผู้รับเหมาก่อสร้าง ในการสร้างบัญชีวัสดุต้นทุนและการควบคุมต้นทุนโครงการ รวมถึงนำรหัสต้นทุนก่อสร้างไปใช้ร่วมกับการทำงานแบบจำลองสารสนเทศ (Building Information Modeling-BIM) ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อไป

-บทที่ 4 หมวดที่ 3 งานตกแต่งภายใน มีการจัดหมวดหมู่ใหม่

-บทที่ 4 หมวดที่ 4 งานภูมิสถาปัตยกรรมในอาคาร เป็นหมวดที่เพิ่มใหม่เพื่อรองรับด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่กำหนดให้อาคารต้องมีพื้นที่ว่างที่เป็นสวน หรือปลูกต้นไม้ ซึ่งมีทั้งภายในอาคาร เปลือกอาคาร และบนดาดฟ้า

-บทที่ 4 หมวดที่ 5 งานระบบประกอบอาคาร ในระดับที่ 2 มีการเพิ่มงานระบบดับเพลิงและระบบท่ออื่นๆ ส่วนระบบสื่อสารเพิ่มงานระบบควบคุมอาคารเข้ามาด้วย

-บทที่ 4 หมวดที่ 7 งานบริเวณก่อสร้าง เพิ่มงานภูมิทัศน์นอกอาคารเข้ามาด้วย (มีการเปลี่ยนแปลงระดับในงานภูมิทัศน์นอกอาคาร) เพิ่มงานองค์ประกอบลอยตัวในงานภูมิทัศน์ แยกงานภูมิทัศน์บริเวณภายนอกอาคารของเดิม เป็น งานภูมิทัศน์ดาดแข็งและงานระบบประกอบ งานภูมิทัศน์นุ่มและงานระบบประกอบ

-บทที่ 4 หมวดสำรอง (Reserved) หมวดที่ 8-9 (ลดจำนวนหมวดสำรองจาก 3 เหลือ 2 หมวด)

-เนื้อหาบทที่ 5 เพิ่มเนื้อหาตามรหัสต้นทุนที่ปรับปรุงเพิ่มเติมในบทที่ 4

-ภาคผนวก มีการปรับปรุงภาคผนวก ข โดยยกตัวอย่างการสร้างบัญชีปริมาณวัสดุและราคา (Bill of Quantities -BOQ) ตามหมวดหมู่ที่ปรับปรุงใหม่  พร้อมข้อแนะนำการประยุกต์ใช้งาน โดยตัวอย่างบัญชีปริมาณวัสดุและราคา (BOQ) นี้แสดงถึงระดับที่ 4 และมีรายละเอียดระดับที่ 4 ประกอบเพื่อเป็นตัวอย่าง

     วสท. มีโครงการนำมาตรฐานนี้ไปพัฒนาต่อเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ และสร้างต้นทุนต่อหน่วยของค่าก่อสร้างในขั้นตอน Schematic Design และ Design Develop ของงานอาคารลักษณะเดียวกัน รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในหมู่ผู้ปฏิบัติงานด้านต้นทุน อันจะนำไปสู่การควบคุมต้นทุนก่อสร้างของเจ้าของโครงการ และผู้รับเหมาก่อสร้างต่อไป

มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ.2565  ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2565
ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2566

โดยมีวงรอบการรับรองมาตรฐานปฏิบัติวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2566 – 2 เม.ย 2571
“Recognized by Council of Engineers, Thailand from year AD 2023 to AD 2028”

ขอบเขตงาน ครอบคลุม
-มาตรฐานกำหนดรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคารจนถึง 3 ระดับงานย่อย โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างรหัสต้นทุนเก็บต้นทุนก่อสร้างต่อหน่วย
-มาตรฐานนี้เป็นการจัดทำรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร ที่ใช้ในงานก่อสร้างเพื่อการอ้างอิงและการสร้างเอกสารด้านราคา
-ตัวอย่างการสร้างบัญชีปริมาณวัสดุและราคา

ประเภทงานที่สามารถนำมาตรฐานนี้ไปใช้
-วิศวกร สถาปนิก มัณฑนากร ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้องกับงานประมาณราคาโครงการก่อสร้างอาคาร
-สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรม สมาคมสถาปนิก สมาคมมัณฑนากร สมาคมผู้รับเหมา สมาคมที่ปรึกษา สมาคมภูมิสถาปนิก สมาคมปรับอากาศ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ฯลฯ
-ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง หรืออนุมัติโครงการก่อสร้างอาคาร หน่วยงานผู้กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง
-นักวิชาการ นักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์-สาขาโยธา สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอื่นๆ ที่เปิดสอนด้านการประมาณราคาและการจัดทำบัญชีต้นทุนราคางานก่อสร้างอาคาร
-ผู้ผลิต ผู้ขายโปรแกรมการประมาณราคา

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานต้องสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง