วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาโยธา ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต พ.ศ. 2565
ลดราคา!

ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต พ.ศ. 2565

฿ 225.00

ชื่อหนังสือ ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต พ.ศ.2565
ผู้แต่ง คณะทำงานข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต
รหัสมาตรฐาน  011014-22
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2565
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ  คลิ๊กที่นี่
ขนาด 9.18 MB

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีตฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน เจ้าของงาน ผู้ประกอบการก่อสร้าง นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีต ได้ใช้อ้างอิงในการศึกษาและทำงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานคอนกรีตได้อย่างถูกต้อง และให้ได้โครงสร้างคอนกรีตที่มีความแข็งแรง ปลอดภัย และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานตามต้องการ

การจะได้คอนกรีตที่ดี จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์และออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและเหมาะสมกับสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อมขณะใช้งานของโครงสร้าง ตลอดจนมีการก่อสร้างที่ดี เป็นไปตามการออกแบบและมีการควบคุมการก่อสร้างที่ดี การดำเนินงานเพื่อให้ได้โครงสร้างคอนกรีตที่มีคุณภาพตามต้องการข้างต้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยากนักเพียงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอนกรีตและวัสดุตลอดจนวิธีการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะทำงานร่าง และแก้ไข ภายใต้คณะอนุกรรมการคอนกรีตและวัสดุ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องจัดทำเอกสารวิชาการเรื่องดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่ายได้นำไปใช้เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น

ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีตนี้ ได้รวบรวมข้อมูลจากมาตรฐานของหลาย ๆ ประเทศ ประกอบกับข้อมูลของประเทศไทยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อกำหนดมาตรฐานที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยได้มีการจัดทำเสร็จขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ 2540 โดยได้ปรับปรุงครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2546 ปรับปรุงครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2562 และปรับปรุงครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางวัสดุและการก่อสร้างคอนกรีตในปัจจุบัน ทางคณะทำงานร่างฯ และ คณะทำงานแก้ไขฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อกำหนดมาตรฐานฯ ฉบับแก้ไขครั้งที่สามนี้ จะสามารถช่วยทำให้คุณภาพของโครงสร้างคอนกรีตในประเทศไทยมีมาตรฐานดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เหตุผลการปรับปรุงมาตรฐาน :

มาตรฐาน วสท. 011014 จัดทำขึ้นครั้งแรกในปี พศ. 2540 โดยมีการปรับปรุงครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2546 ปรับปรุงครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2562 และปรับปรุงครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2565

ประเด็นการแก้ไขมาตรฐาน :

  1. ปรับปรุงเนื้อหาในส่วนของปูนซีเมนต์ โดยเพิ่มปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คอม โพสิตตาม มอก. 2594 เข้าไปในเนื้อหา
  2. ปรับปรุงเนื้อหาของมาตรฐานผงหินปูน ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ การใช้งานในประเทศ
  3. ปรับปรุงภาษาและคำศัพท์ให้มีความถูกต้องมากขึ้น
  4. ปรับปรุงโดยพิจารณาความเห็นของผู้ประเมินของสภาวิศวกร

ในการบัญญัติศัพท์ภายในเล่มจะเป็นคำเดียวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับคำศัพท์ในราชบัณฑิต เนื่องจากเอกสารอ้างอิงส่วนใหญ่ใช้ตามมาตรฐาน สมอ.

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใด ๆ ที่ท่านผู้อ่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาข้อกำหนดมาตรฐานฯ ฉบับนี้ ขอได้โปรดแจ้งให้คณะทำงานฯ ทราบจักเป็นพระคุณยิ่ง