วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาโยธา มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1 ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป
ลดราคา!

มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1 ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป

฿ 190.00

ชื่อหนังสือ มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1 ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป
ผู้แต่ง คณะอนุกรรมการมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1 ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป
รหัสมาตรฐาน วสท. 012029-18
ISBN 978-616-396-021-4
ปีที่พิมพ์ 2561 (2018)
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่https://eitstandard.com/wp-content/uploads/2019/06/10116_61-Content.pdf
ขนาด 4.2 MB
การรับรองมาตรฐาน วงรอบรับรองจากสภาวิศวกร
(11 ต.ค 64 – 10 ต.ค 69)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

     มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้างนี้  ได้จัดทำขึ้นโดยคณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ภายใต้คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง คณะกรรมการวิศวกรรมโยธา ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยมาตรฐานเล่มนี้ เป็นมาตรฐานเล่มที่ 1 ในมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ซึ่งมี 4 เล่ม ดังนี้

     เล่ม 1 ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป

     เล่ม 2 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร

     เล่ม 3 ความปลอดภัยในขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ

     เล่ม 4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแวดล้อมพิเศษต่างๆ

     การปรับปรุงครั้งที่ 1 ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2560 เป็นการปรับปรุง “มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างอาคาร” ฉบับ พ.ศ.2518 โดยแก้ไขชื่อใหม่เป็น “มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง” ซึ่งมีการเพิ่มขอบเขตงานจากงานอาคารเพียงอย่างเดียว เป็นเพิ่มงานอื่นๆ ด้วย เช่น การจัดการทั่วไป (เล่ม 1) ลิฟต์ขนส่งชั่วคราว (เล่ม 2) เครื่องจักรและพื้นที่ผสมคอนกรีต, งานยกหรือเคลื่อนย้ายอาคาร, งานจัดจราจรและขนส่ง, กว้านและลิฟต์ (ลิฟต์ถาวร) (เล่ม 3)  การทำงานในที่มีฝุ่นหรือละอองขนาดเล็ก, การทำงานในที่เกิดแรงกระแทก, การทำงานในที่มีแสงน้อยหรือในที่มืด และการทำงานก่อสร้างในลำน้ำและชายฝั่งทะเล (เล่ม 4)

     มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1 ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป เป็นหนึ่งในมาตรฐาน 4 เรื่อง ที่แยกออกจาก “มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างอาคาร” เดิม เล่ม 1 นี้ ถือเป็นเรื่องที่จัดทำขึ้นใหม่โดยคณะทำงานคาดหวังว่าจะช่วยให้สถานประกอบการขนาดเล็ก หรือสถานประกอบการทั่วไปได้นำไปประยุกต์ในการจัดทำระบบบริหารความปลอดภัยสำหรับสถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานที่ข้างเคียงสถานที่ก่อสร้างด้วย

      อนึ่งเมื่อมาตรฐานประกาศใช้แล้ว หากผู้ใช้มาตรฐานมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะประการใด กรุณาแจ้งให้ วสท. รับทราบด้วยเพื่อการปรับปรุงมาตรฐานในโอกาสต่อไป

สำหรับมาตรฐาน เล่ม 3 อยู่ระหว่างเตรียมพิมพ์ เร็วๆ นี้

มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1 ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป
พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564

โดยมีวงรอบการรับรองมาตรฐานปฏิบัติวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564 – 10 ตุลาคม พ.ศ.2569
“Recognized by Council of Engineers, Thailand from year AD 2021 to AD 2026”

ขอบเขตงาน ครอบคลุม
-ระบบการจัดการความปลอดภัย
-การเคลื่อนย้ายวัสดุและการเก็บวัสดุในสถานที่ก่อสร้าง
-การจัดการสภาพแวดล้อมและสุขาภิบาล
-งานเฝ้าระวังและจัดการเรื่องความปลอดภัย
-ภาคผนวก ครอบคลุม มาตรฐานสี และเครื่องหมายความปลอดภัย

ประเภทงานที่สามารถนำมาตรฐานนี้ไปใช้
-หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน ผู้จัดการโครงการ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในไซต์งานก่อสร้างต่างๆ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัทที่ปรึกษา
-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
-เจ้าของโครงการก่อสร้าง และฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดหาวัสดุเพื่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
-ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความปลอดภัยในงานก่อสร้าง และส่วนที่ควบคุม กำกับ และดูแลความปลอดภัยในไซต์ก่อสร้าง และการคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงาน หน่วยงานที่ควบคุมดูแลเรื่องสภาพแวดล้อมและสุขาภิบาลในไซต์งานก่อสร้าง รวมถึงหน่วยงานผู้กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
-นักวิชาการ นักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์-สาขาโยธา สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอื่นๆ ที่เปิดสอนวิชาด้านการก่อสร้าง
-สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
-ผู้ผลิต ผู้ขายวัสดุเพื่อใช้ในงานก่อสร้างทั้งงานโยธา ไฟฟ้า และงานระบบต่างๆ และวัสดุเพื่อความปลอดภัยของผู้ทำงานก่อสร้าง

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานต้องสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง