วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาเครื่องกล มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ
ลดราคา!

มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ

฿ 190.00

ชื่อหนังสือ มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ
ผู้แต่ง คณะอนุกรรมการมาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ
รหัสมาตรฐาน 032005-19
ISBN 978-616-396-032-0
ปีที่พิมพ์ 2562 (2019)
ตัวอย่าง   ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่
ขนาด 9 MB
การรับรองมาตรฐาน วงรอบการรับรองจากสภาวิศวกร (9 ต.ค. 66 – 8 ต.ค. 71)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ (Standard for Fire Tube Boiler Inspection) ปี พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับ วัตถุประสงค์ในการจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ (Standard for Fire Tube Boiler Inspection) เพื่อให้วิศวกรและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง และเป็นแนวทางในการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านหม้อน้ำของประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย ซึ่งมีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ให้ข้อเสนอแนะ ช่วยเพิ่มเติม ปรับปรุง เนื้อหาให้ถูกต้องทั้งหลักการด้านวิศวกรรม และสอดคล้องกับการนำไปปฏิบัติงานได้จริง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2560 จากสภาวิศวกร ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพจัดทำมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทั้งการร่างขึ้นใหม่หรือปรับปรุงมาตรฐานให้มีความทันสมัยขึ้น

มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ พ.ศ. 2562

ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566
โดยมีวงรอบการรับรองมาตรฐานปฏิบัติวิชาชีพที่ปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566- 8 ตุลาคม พ.ศ. 2571 “Recognized by Council of Engineers, Thailand from year AD 2023 to AD 2028”

 ขอบเขตงาน ครอบคลุม
– การตรวจทดสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ  รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความถูกต้องตามหลัก
วิศวกรรม
-กรณีเกิดข้อขัดแย้งในการตีความตามแนวทางที่ให้ไว้ในมาตรฐานนี้กับแนวทางตามที่กฎหมายกำหนด ให้ยึดถือแนวทางการตรวจสอบตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย
-กรณีที่กฎหมายได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบไว้นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในมาตรฐานนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน
-กรณีที่กฎหมายระบุแนวทางการตรวจสอบหรือเกณฑ์การยอมรับไว้น้อยกว่าแนวทางการตรวจสอบหรือเกณฑ์การยอมรับที่ให้ไว้ในมาตรฐานนี้ ให้ยึดถือมาตรฐานนี้เป็นแนวทางที่พึงปฏิบัติในการตรวจสอบ

ประเภทงานที่สามารถนำมาตรฐานนี้ไปใช้
-วิศวกร  ผู้ผลิต  ผู้จำหน่าย  สมาคมวิชาชีพ  หน่วยงานราชการ  สถาบันการศึกษา  และผู้ใช้หรือเจ้าของกิจการ
-สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
-ผู้ตรวจสอบหม้อน้ำโรงงาน

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานต้องสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง