มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 2 การบริหารความเสี่ยง

9161

รหัสมาตรฐาน EE 2008-53  มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 2 การบริหารความเสี่ยง

มาตรฐานภาคนี้ให้หลักการทั่วไปที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงสิ่งติดตั้ง และสิ่งที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างซึ่งรวมถึงบุคคลด้วย เนื้อหามาตรฐานจะกล่าวถึงค่าพารามิเตอร์ของกระแสฟ้าผ่า ความเสียหายจากฟ้าผ่า ความจำเป็นและความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของการป้องกันฟ้าผ่า มาตรการป้องกัน และเกณฑ์พื้นฐานสำหรับการป้องกันสิ่งปลูกสร้าง

มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป พิมพ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้จัดหา ผู้เรียน ผู้สอน ตลอดจนผู้สนใจงานวิศกรรมป้องกันฟ้าผ่าได้นำไปใช้งานอย่างถูกต้อง และให้มีความปลอดภัยต่อไป

มาตรฐานฉบับปรับปรุงอยู่ระหว่างการพิจารณาจะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2561

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป

1. รศ.ดร.สำรวย สังข์สะอาด ประธานที่ปรึกษา
2. นายสมศักดิ์ นิติศฤงคาริน ที่ปรึกษา
3. นายเกียรติ อัชรพงศ์ ที่ปรึกษา
4. ดร.นาตยา คล้ายเรือง อนุกรรมการ
5. ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน อนุกรรมการ
6. นายวิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์ ประธานอนุกรรมการ
7. นายสุกิจ เกียรติบุญศรี อนุกรรมการ
8. นายบุญมาก สมิทธิลีลา อนุกรรมการ
9. นายกิตติศักดิ์ วรรณแก้ว อนุกรรมการ
10. ดร.วินัย พฤกษะวัน
11. นางสาวเทพกัญญา วรรณแก้ว
12. ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา อนุกรรมการ
13. นายโสภณ ศิลาพันธ์
14. นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ อนุกรรมการ
15. นายชายชาญ โพธิสาร อนุกรรมการ
16. นางสาวพุทธพร ศรียะพันธ์ อนุกรรมการ
17. นางสาวนพดา ธีรอัจฉริยกุล อนุกรรมการและเลขานุการ
18. นางสาวเมตตา หมอนเขื่อน เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ
  • ระยะเวลาดำเนินการ
  • มาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่จะพิมพ์เผยแพร่ราวต้นปี 2562
บทความก่อนหน้านี้มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป
บทความถัดไปมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน (พ.ศ. 2557)