วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือหมวดทั่วไป ข้อห้าม ข้อจำกัด ตามกฎหมายของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร
ลดราคา!

ข้อห้าม ข้อจำกัด ตามกฎหมายของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร

฿ 225.00

ชื่อหนังสือ ข้อห้าม ข้อจำกัด ตามกฎหมายของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง นายไชยยุทธ  ณ นคร
ISBN
ปีที่พิมพ์ มีนาคม 2539
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิกที่นี่
ขนาด 109 MB

 

รหัสสินค้า: 20001-39 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

     สืบเนื่องมาจากมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 บัญญัติให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมายอื่นแจ้งข้อห้าม ข้อจำกัดฯ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารหรือการดำเนินการอย่างอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ แจ้งข้อห้าม ข้อจำกัดฯ มายังกองควบคุมอาคารหลายหน่วยงานตามที่ได้รวบรวมไว้ ณ ที่นี้ บางหน่วยงานอาจจะมีข้อมูลที่ซ้ำกันอยู่บ้าง เช่น หน่วยงานทางทหาร ก็จะได้นำมารวบรวมไว้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น การรวบรวมกฎหมายในครั้งนี้ได้จัดหมวดหมู่ตามส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้ง 13 หน่วยงานที่ รวบรวมข้อห้าม ข้อจำกัดฯ เหล่านี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เพราะยังขาดอีกหลายหน่วยงานเช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม คณะกรรมการจัดสรรที่ดินฯลฯ เป็นต้น คาดว่าจะได้รับแจ้งในเวลา ต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับทราบได้ที่กองควบคุมอาคารสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

     ผู้รวบรวมใคร่ขอขอบพระคุณ คุณมั่น ศรีเรือนทอง ผู้ช่วยดำเนินการตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือให้ครบสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และคุณศุรีรัตน์ โสระธนะศักดิ์ ผู้จัดพิมพ์ จัดทำอาร์ดเวิร์ดและรูปเล่มหนังสือทั้งหมด