เทคนิคพิจารณ์ “มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 3 ความปลอดภัยในขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ”

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดยคณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ซึ่งกำกับดูแลโดย คณะอนุกรรมการบริหารงานก่อสร้าง สาขาวิศวกรรมโยธา ได้จัดเทคนิคพิจารณ์ "มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 3 ความปลอดภัยในขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ" เพื่อชี้แจงข้อมูลและขอข้อคิดเห็นในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ทั้งในฐานะนักวิชาการ วิศวกร ผู้บริหารโครงการก่อสร้าง...

เยี่ยมชมการผลิตและประกอบรถโบกี้ไฟฟ้ากำลังปรับอากาศ

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมโดย รศ.ดร.พิชัย ปมาณิกบุตร ประธานสาขาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ เข้าเยี่ยมชนการผลิตและประกอบรถโบกี้ไฟฟ้ากำลังปรับอากาศ ณ บริษัท กิจการร่วมค้า ไซโนเจน-ปิ่นเพชร จำกัด สถานีรถไฟบ้านพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนายเมธัส เลิศเศรษฐการ กรรมการรองผู้จัดการให้การต้อนรับเป็นอย่างดี การขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มีความต้องการที่จะผลักดันให้เกิดกระบวนการผลิตและประกอบรถไฟฟ้าโดยผู้ประกอบการในประเทศ...

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานแห่งชาติจาก สมอ. คณะกรรมการนโยบายมาตรฐาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกำหนดมาตรฐานแห่งชาติ SDOs”

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้จัดอบรมนโยบายมาตรฐานแห่งชาติให้แก่บุคลากร คณะกรรมการ หรือตัวแทนจากสาขาวิชาการ ของ วสท. โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราภิชานพูลพร แสงบางปลา ประธานคณะกรรมการองค์กรกำหนดมาตรฐานแห่งชาติ SDOs กล่าวเปิดงาน สืบเนื่องจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานแห่งชาติจาก สมอ. คณะกรรมการนโยบายมาตรฐาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกำหนดมาตรฐานแห่งชาติ...

วสท. แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร คนใหม่

วันนี้ เวลา 14.10 น. นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข อุปนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ และนายอุทัย คำเสนาะ เหรัญญิก เข้าพบ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับนายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และหารือความร่วมมือระหว่างสององค์กร ณ อาคารสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร  

วสท. แสดงความยินดี ตำแหน่ง ศาสตราภิชาน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการอำนวยการ วสท. มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ รศ.พูลพร แสงบางปลา ประธานสาขาวิศวกรรมยานยนต์ ในโอกาสได้รับตำแหน่ง ศาสตราภิชาน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแสดงความยินดีกับ นายพิศาล จอโภชาอุดม ประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโอกาสจบการศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.      

พิธีเปิดอาคาร ห้องสมุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง จังหวัด นครศรีธรรมราช

วันนี้ เวลา 09.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้บริหาร บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด เข้าเฝ้าฯ ถวายอาคารห้องสมุดซึ่งเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณสำเร็จรูปให้แก่ศูนย์การเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ซึ่งได้นับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อเดือนมกราคม 2560) 26 พฤษภาคม 2560 รับชมข่าวในพระราชสำนัก คลิ๊ก *ขอขอบคุณพระคุณแหล่งที่มาของข่าว...

วสท. แถลงข่าวเตือนภัยอาคารเก่า แนะวิธีตรวจสอบและป้องกัน

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 59 เวลา 13.30 น. ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ เลขาธิการ วสท. พร้อมด้วย รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท. จัดแถลงข่าวภายใต้หัวข้อเรื่อง “กันสาดอาคารพานิชย์ถล่ม...สัญญาณเตือนภัยอาคารเก่า” สืบเนื่องจากเหตุการณ์กันสาดอาคารพาณิชย์เก่าบริเวณหลังตลาดประชานิเวศน์ 1...

วสท. จัดเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานการใช้บริการวิชาชีพวิศวกรรม

วันนี้ (18 ส.ค. 59) ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้มีการจัดเทคนิคพิจารณ์ ภายใต้หัวเรื่อง “มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรม” ฉบับจัดพิมพ์ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง วสท. และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ เลขาธิการ วสท. และนายสุพจน์  โล่ห์วัชรินทร์ นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย...