วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือคู่มือ คู่มือสาขาโยธา คู่มือการก่อสร้างอาคารด้วยผนังระบบเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ชนิดไม่รับน้ำหนัก
ลดราคา!

คู่มือการก่อสร้างอาคารด้วยผนังระบบเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ชนิดไม่รับน้ำหนัก

฿ 150.00

ชื่อหนังสือ คู่มือการก่อสร้างอาคารด้วยผนังระบบเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ชนิดไม่รับน้ำหนัก
ผู้แต่ง คณะทำงานจัดทำคู่มือการก่อสร้างอาคารด้วยผนังระบบเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ชนิดไม่รับน้ำหนัก พ.ศ. 2566
รหัสมาตรฐาน น 012005-23
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1  เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 (September 2023)
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี
ขนาด 6.25 MB
รหัสสินค้า: 20131-66 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือการก่อสร้างอาคารด้วยผนังระบบเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ชนิดไม่รับน้ำหนัก

เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยการพิมพ์ 3 มิติ เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดระยะเวลาและแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง และเพิ่มขีดความสามารถในการก่อสร้างให้มีความยืดหยุ่นในการออกแบบรูปทรงและลวดลายของชิ้นส่วนโครงสร้างอีกด้วย สามารถตอบโจทย์ความต้องการในด้านการออกแบบได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยการพิมพ์ 3 มิติ เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีกระบวนการทำงานที่แตกต่างจากการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีเดิมในปัจจุบัน รวมไปถึงการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของโครงสร้างพิมพ์ 3 มิติยังมีอยู่ในวงจำกัด ทำให้ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารที่มีการใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยการพิมพ์ 3 มิติ ส่งผลให้การนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในงานก่อสร้างยังมีอย่างจำกัด  คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นข้อดีของเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยการพิมพ์ 3 มิติ ที่จะสามารถช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และเพื่อให้มีความเข้าใจเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยการพิมพ์ 3 มิติอย่างแพร่หลาย  จึงได้จัดทำคู่มือการก่อสร้างอาคารที่ก่อสร้างด้วยผนังระบบเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ชนิดไม่รับน้ำหนักขึ้นเป็นฉบับแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการก่อสร้างอาคารด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยการพิมพ์ 3 มิติให้แพร่หลาย และยกระดับการก่อสร้างให้มีความรวดเร็วในการก่อสร้างมากขึ้น โดยคู่มือฉบับนี้จะนำไปสู่การจัดทำคู่มือสำหรับโครงสร้างอาคาร 3DCP ในลักษณะอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

คณะผู้จัดทำขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคู่มือฉบับนี้ ขอขอบคุณนักวิจัยทั้งในภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้าง และบำรุงรักษา (CONTEC) ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยการพิมพ์ 3 มิติ ขอขอบคุณโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ และโครงการทุนศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวัสดุศาสตร์ การก่อสร้าง และเทคโนโลยีการบำรุงรักษา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ในการสนับสนุนให้สามารถจัดทำคู่มือฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดี และรวดเร็ว

คณะผู้จัดทำหวังว่าคู่มือก่อสร้างอาคารด้วยผนังระบบเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ชนิดไม่รับน้ำหนักฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารด้วยระบบเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติในทุกระดับ รวมถึง นักเรียน นักศึกษา ผู้ออกแบบ และผู้ที่สนใจศึกษาการก่อสร้างอาคารด้วยระบบเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะช่วยยกระดับการทำงาน ทำความเข้าใจ และช่วยพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านการก่อสร้างของประเทศไทยให้ก้าวไปในอีกระดับหนึ่ง