วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือคู่มือ คู่มือสาขาโยธา คู่มือโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure Handbook)
ลดราคา!

คู่มือโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure Handbook)

฿ 300.00

ชื่อหนังสือ คู่มือโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure Handbook)
ผู้แต่ง คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก พ.ศ. 2565
รหัสมาตรฐาน วสท. น 013002-22
ISBN 978-616-396-088-7
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2565
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ ที่นี่
ขนาด 97.3 MB
รหัสสินค้า: 20130-66 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงสร้างเหล็ก นับว่าเป็นระบบโครงสร้างที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกับงานก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ด้วยหลากเหตุหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนค่าก่อสร้างที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น จากการลดแรงงานก่อสร้างที่อัตราค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้นจากเดิม และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างที่หน้างาน ตลอดจนการบรรเทาปัญหาค่าพลังงาน ด้วยโครงสร้างเหล็กมีน้ำหนักเบา สามารถขนส่งได้สะดวก ใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ขนาดไม่ใหญ่มาก ลดจำนวนการขนส่งวัสดุเข้าสู่หน้างาน ลดจำนวนครั้งในการยกติดตั้ง ทั้งยังสามารถแปรรูปทำเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาจากโรงงานเพื่อมาประกอบติดตั้งที่หน้างาน นอกจากนี้เหล็กยังเป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% การใช้ระบบโครงสร้างเหล็กจึงมีนัยสำคัญต่อการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development) ของภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมก่อสร้าง และเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (low-carbon economy) ของประเทศในอนาคต

ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นแรงผลักดันให้กลุ่มวิศวกรโยธาสาขาวิศวกรรมโครงสร้างของเรา ต้องพัฒนาความรู้ความเข้าใจถึงหลักการเชิงพฤติกรรมในการรับแรงขององค์อาคารโครงสร้างเหล็ก ควบคู่ไปกับทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ที่เป็นเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์คำนวณโครงสร้าง เพื่อให้สามารถดำเนินการออกแบบบนพื้นฐานของความเข้าใจที่ถูกต้อง พฤติกรรมมีความสอดคล้องกับเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดในแบบจำลองโครงสร้าง สามารถตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์และการออกแบบจากเครื่องมือดังกล่าวได้ นอกจากนี้วิศวกรยังควรต้องทำความเข้าใจกับวัสดุและผลิตภัณฑ์ ชั้นคุณภาพ กระบวนการในการผลิต ด้วยเหตุที่ความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ข้างต้นจะไปสะท้อนต้นทุนในงานก่อสร้าง คุณภาพของงานก่อสร้าง และเวลาที่ใช้ในงานก่อสร้าง จากการเลือกวัสดุและผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กที่เหมาะสม

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก มีมติให้ดำเนินการจัดทำ “คู่มือโครงสร้างเหล็ก” โดยนำข้อมูลที่ผ่านการเผยแพร่ในเพจเฟซบุ๊ก “We love steel construction” มาจัดหมวดหมู่ เพิ่มเติม และปรับแต่งข้อความใหม่ให้มีความเหมาะสมด้านคำศัพท์เทคนิคและด้านการใช้ภาษาที่ดียิ่งขึ้น โดยมีคณะที่ปรึกษา ทั้งที่มาจากคณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก ภายใต้สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และมาจากการสนับสนุนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่สนใจในกิจกรรมดังกล่าว มาช่วยตรวจทาน และปรับปรุงแก้ไข จนได้เป็นคู่มือโครงสร้างเหล็ก “Steel Structure Handbook” ฉบับนี้ขึ้น

คู่มือฉบับนี้ มีรูปแบบการนำเสนอในเชิงบรรยายให้ข้อมูล อธิบายพฤติกรรมของโครงสร้างเหล็กโดยอ้างอิงสมการที่ใช้ในการคำนวณ ตามมาตรฐานของสถาบันเหล็กก่อสร้างแห่งอเมริกา หรือ AISC (American Institute of Steel Construction) ซึ่งเป็นมาตรฐานหลักที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใช้ในการอ้างอิงเพื่อจัดทำ “มาตรฐานการออกแบบสำหรับอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (วสท. 011038) จำแนกออกเป็นบทย่อย ๆ จำนวน 13 บท คู่มือฉบับนี้จึงเป็นเสมือนเอกสารสำหรับการอ่านประกอบมาตรฐานฯ (complementary) เพื่อเติมเต็มความรู้ความเข้าใจ และการอธิบายพื้นฐานที่แสดงออกมาในรูปของสมการที่ปรากฏในมาตรฐานฯ ให้กับวิศวกรและผู้ที่สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี

ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำคู่มือโครงสร้างเหล็กนี้ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ปรึกษาทุก ๆ ท่าน ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าของท่าน ขอขอบพระคุณท่านประธานสาขาวิศวกรรมโยธา รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ และท่านนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.ธเนศ วีระศิริ ที่ได้ให้การสนับสนุน จนทำให้คู่มือโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure Handbook) สำเร็จลุล่วง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์ต่อวงการวิศวกรรมของประเทศอย่างที่ได้ตั้งใจไว้ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาดแต่ประการใด โปรดติดต่อมายังเจ้าหน้าที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก เพื่อการพิจารณาสำหรับการปรับปรุงคู่มือฯ ในลำดับถัดไป

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “คู่มือโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure Handbook)”