กิจกรรมอบรมสัมมนามาตรฐาน

กิจกรรมอบรมสัมมนามาตรฐาน

อบรมสัมมนาสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย

วันที่ ชื่องาน รายละเอียด 16-17 ตุลาคม 2562 การอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 13 คลิ๊ก

อบรมสัมมนาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

วันที่ ชื่องาน รายละเอียด

อบรมสัมมนาสาขาวิศวกรรมโยธา

วันที่ ชื่องาน รายละเอียด 19 – 21 กรกฎาคม 2562 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง (Strength Design Method) สำหรับโครงสร้างพิเศษ คลิ๊ก  20-21 กรกฎาคม 2562 การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 5 คลิ๊ก

อบรมสัมมนาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วันที่ ชื่องาน รายละเอียด 26-27 กรกฎาคม 2562 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” จ.ภูเก็ต คลิ๊ก 2 - 3 สิงหาคม 2562 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 3  คลิ๊ก 24 - 25 สิงหาคม 2562 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า รุ่นที่ 2 คลิ๊ก 29 - 31...