วันอาทิตย์, ธันวาคม 3, 2023
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือคู่มือ คู่มือสาขาคอมพิวเตอร์ แนวปฏิบัติการบริหารโครงการในระดับองค์กร
ลดราคา!

แนวปฏิบัติการบริหารโครงการในระดับองค์กร

฿ 190.00

ชื่อหนังสือ แนวปฏิบัติการบริหารโครงการในระดับองค์กร
ผู้แต่ง คณะอนุกรรมการแนวปฏิบัติการบริหารโครงการในระดับองค์กร
รหัสมาตรฐาน น 102001-22
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 (March 2022)
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่
ขนาด 7.39 MB
รหัสสินค้า: 21103-65 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวปฏิบัติการบริหารโครงการในระดับองค์กร

        วันนี้ประเทศไทยกำลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของด้านเทคโนโลยีการบริหารจำกัดอย่างรุนแรงที่พึ่งองค์กรของรัฐและองค์กรของเอกชนต้องมีการปรับเปลี่ยน (Transformation) อย่างไม่มีทางเลือก ทั้งองค์กรของรัฐและองค์กรเอกชนต้องทำงานร่วมกันตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2560 มาตรา 65 ที่บังคับใช้ในสาระเรื่องยุทธศาสตร์แห่งชาติที่การบริหารจัดการทั้งระบบต้องร่วมทำงานให้สอดคล้องกัน นั่นหมายถึงทั้งองค์กรและระหว่างองค์กรต้องมีระบบใหม่ที่เรียกว่า “การบริหารโครงการในระดับองค์กร” (Organization Project Management) ให้ทำงานให้ราบรื่นและได้ผลงาน (Output) ทั้งในระดับล่างถึงบน คือ Project, Program, Portfolio Management ที่ถูกกำหนดผลลัพธ์ (Outcome) วัดผลได้ตามระเบียบของสำนักงบประมาณ, กระทรวงการคลัง และตามแผนงานที่วางแผนของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

        หนังสือแนวปฏิบัติการบริหารโครงการในระดับองค์กรเล่มนี้จึงจำเป็นต้องใช้ประกอบกับมาตรฐานการบริหารโครงการในระดับองค์กร คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงถือได้ว่าเหมาะสมทั้งในด้านเวลาและเนื้อหาที่จะช่วยให้องค์กร หรือ/และระหว่างองค์กรได้ถือปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนระบบบริหารโครงการที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ทั้งนี้ก็สอดคล้องกับ พรบ.ยุทธศาสตร์แห่งชาติ (20 ปี) พ.ศ.2560 และรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มาตรา 65 ด้วย

       วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ใคร่ขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการแนวปฏิบัติการบริหารโครงการในระดับองค์กร  (A Guide for Organizational Project Management)  ในคณะกรรมการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้เสียสละเวลาและนำประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญต่าง ๆ มาช่วยกันปรับปรุงมาตรฐานเล่มนี้จนแล้วเสร็จ หากผู้อ่านมีข้อมูลหรือข้อมูลเสนอแนะเพิ่มเติมประการใด ขอโปรดแจ้งกลับมาที่ วสท. เพื่อปรับปรุงแก้ไขในฉบับปรับปรุงต่อไป