วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือคู่มือ คู่มือสาขาโยธา วิศวกรรมชายฝั่งและการนำไปใช้งาน
ลดราคา!

วิศวกรรมชายฝั่งและการนำไปใช้งาน

฿ 450.00

ชื่อหนังสือ วิศวกรรมชายฝั่งและการนำไปใช้งาน
ผู้แต่ง รศ.ดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช
รหัสมาตรฐาน 20127
ISBN 978-616-396-046-7
ปีที่พิมพ์ 2564 (2021)
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่
ขนาด 93.1 MB

 

รหัสสินค้า: 20127-64 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

    

ตำราเล่มนี้ได้ถูกแต่งขึ้นมาจากความตั้งใจอันแน่วแน่ของ รศ.ดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช ผู้ได้ปฏิบัติงานทั้งในด้านการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการออกแบบโครงสร้างป้องกันคลื่น รวมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสมุทรศาสตร์และสัณฐานชายฝั่ง ให้กับภาครัฐและเอกชนมามากกว่า 100 โครงการ ทำให้มีความรู้ที่สามารถนำมาแต่งตำราด้านวิศวกรรมชายฝั่งตั้งแต่ทฤษฎีพื้นฐานจนถึงการนำไปประยุกต์ใช้ หลายครั้งที่โครงสร้างบริเวณชายฝั่งได้รับความเสียหาย ซึ่งเกิดจากผู้ออกแบบโครงสร้างดังกล่าวไม่มีพื้นฐานด้านวิศวกรรมชายฝั่งที่เพียงพอ จนต้องทำให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งได้รับความเดือดร้อน ภาคเอกชนต้องสูญเสียทรัพย์สิน และภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณโดยไม่จำเป็น

ประเทศไทยต้องการวิศวกรชายฝั่งจำนวนมากเพื่อพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การออกแบบเขื่อนกันคลื่นเพื่อท่าเรือและพื้นที่ถมทะเล การประเมินความรุนแรงของคลื่นที่ปะทะกับโครงสร้างในทะเล หรือแม้แต่การจัดทำแบบจำลองคณิตศาสตร์ด้านวิศวกรรมชายฝั่งเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีตำราด้านวิศวกรรมชายฝั่งที่มีเนื้อหาที่ครอบคลุมตั้งแต่ทฤษฎีเบื้องต้นจนถึงการนำไปประยุกต์ใช้เลยแม้แต่เล่มเดียว รศ.ดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช จึงได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจแต่งตำราเล่มนี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่กำลังศึกษาศาสตร์ด้านวิศวกรรมชายฝั่ง ได้ใช้เป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติหรือใช้เป็นตำราในการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

ตำราเล่มนี้สามารถถูกนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวางเพื่อประโยชน์ทั้งการปฏิบัติงานจริงและด้านการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (พ.ศ.2560) รายวิชา03521444 วิศวกรรมชายฝั่ง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ (พ.ศ.2560) รายวิชา 01209322 พลศาสตร์ชายฝั่ง และรายวิชา 01209432 การป้องกันชายฝั่งทะเล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (พ.ศ.2559) รายวิชา 01209531 วิศวกรรมชายฝั่งทะเล และรายวิชา 01209532 การออกแบบเขื่อนป้องกันคลื่น เป็นต้น

รศ.ดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตำราเล่มนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย และจะสร้างความรู้ จุดประกายความคิดให้แก่วิศวกร นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ให้ตระหนักถึงความจำเป็นของการพัฒนาชายฝั่งอย่างยั่งยืนด้วยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชายฝั่ง