วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาไฟฟ้า มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย: บริเวณอันตราย พ.ศ. 2564
ลดราคา!

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย: บริเวณอันตราย พ.ศ. 2564

฿ 225.00

ชื่อหนังสือ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย: บริเวณอันตราย พ.ศ. 2564
ผู้แต่ง คณะกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
รหัสมาตรฐาน 022015-22
ISBN 978-616-396-073-3
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2565
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่
ขนาด 1.49 MB

รายละเอียดเพิ่มเติม

         มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ฉบับปี พ.ศ. 2556 ได้เผยแพร่และใช้งานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการติดตั้ง วสท. จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยฉบับนี้ โดยได้ปรับปรุงจากฉบับเดิมเป็นครั้งที่ 3 โดยปรับเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามหลักการวิศวกรรม เป็นมาตรฐานฯ ฉบับปี พ.ศ. 2564 โดยในบทที่ 7 บริเวณอันตรายได้ปรับปรุงเนื้อหาโดยมีข้อกำหนดเพิ่มเติมและได้เพิ่มข้อกำหนดบริเวณอันตรายในพื้นที่เฉพาะ เพื่อให้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยฉบับปี 2564 ใช้งานได้สะดวกจึงได้แยกบทที่ 7 ออกมาเป็นเล่มต่างหาก โดยใช้ชื่อว่า มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย: บริเวณอันตราย พ.ศ.2564

       คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยนั้น ประกอบด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงาน เช่น การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย  สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร คณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ผู้ผลิต และผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

มาตรฐานฉบับนี้บังคับใช้เฉพาะผู้ใช้ไฟเท่านั้น มิได้บังคับครอบคลุมการออกแบบหรือติดตั้งของการไฟฟ้าฯ  มาตรฐานฉบับนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับการอบรม หรือผู้ที่มีความรู้ทางด้านการออกแบบ การติดตั้งระบบไฟฟ้า หรือการตรวจสอบระบบไฟฟ้า เป็นอย่างดีเท่านั้น ผู้ใช้มาตรฐานฯ ควรใช้อย่างระมัดระวังและมีวิจารณญาณ กรณีที่ไม่มั่นใจควรขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินใจ วสท. ไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลใด ๆ รวมทั้งการบาดเจ็บหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากการเผยแพร่การใช้หรือการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ และไม่ได้รับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ ในมาตรฐานฯ ฉบับนี้

        วสท. ขอขอบพระคุณท่านที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานฯ และผู้สนับสนุนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ ที่ท่านได้เสียสละเวลาและนำประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญต่าง ๆ มาช่วยจนสามารถปรับปรุงมาตรฐานฉบับนี้แล้วเสร็จ หากผู้ใช้มาตรฐานนี้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะประการใด โปรดแจ้งให้ทาง วสท. ทราบด้วย เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงมาตรฐานให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย: บริเวณอันตราย พ.ศ. 2564”