วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาไฟฟ้า มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล
ลดราคา!

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล

฿ 75.00

ขื่อหนังสือ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล
ผู้แต่ง คณะอนุกรรมกามาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล
รหัสมาตรฐาน 2006-52
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2 สิงหาคม 2556
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิกที่นี่
ขนาด 17 MB
การรับรองมาตรฐาน วงรอบรับรองจากสภาวิศวกร
(11 ก.ค. 2565 – 10 ก.ค.2570)

 

รหัสสินค้า: 10204-56 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 2 ฉบับนี้ นับเป็นฉบับที่สองซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับแรก โดย มีคำอธิบายมาตรฐานเพิ่มเติมเพื่อผู้ใช้งานได้นำไปประยุกต์ใช้งานได้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของมาตรฐานนี้สถานพยาบาลเป็นสถานประกอบการที่มีผู้ใช้บริการ การติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับบริเวณสถานพยาบาลจึงเป็นมาตรการหนึ่งในป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการใช้ไฟฟ้า ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อบุคลากร และผู้ใช้บริการ วสท. จึงจัดทำมาตรฐานนี้เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดสำหรับวิศวกรหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการออกแบบ การติดตั้ง การเลือกใช้อุปกรณ์ การตรวจสอบและการบริหารโครงการ รวมถึงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพให้บริการของสถานพยาบาล หรือสถานที่อื่นที่คล้ายคลึงกัน เพื่อนำไปสู่ความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการและทรัพย์สินด้วย

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 สิงหาคม 2556
ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565

โดยมีวงรอบการรับรองมาตรฐานปฏิบัติวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 – 10 กรกฎาคม 2570
“Recognized by Council of Engineers from year AD 2022 to year AD 2027”

ขอบเขตงาน ครอบคลุม
-การประเมินคุณลักษณะทั่วไป
-การเลือกและการติตดั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า
-การทวนสอบ

-ภาคผนวก (ใช้บังคับ) การแบ่งประเภทระบบไฟฟ้านิรภัยสำหรับบริเวณสถานพยาบาล
(ใช้เป็นข้อมูล) ตัวอย่างของการแบ่งกลุ่มและแบ่งประเภทของระบบไฟฟ้านิรภัย
การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า

มาตรฐานนี้ใช้สำหรับการติดตั้งทางไฟฟ้าในบริเวณสถานพยาบาลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ซึ่งครอบคลุมถึงการติดตั้งทางไฟฟ้าในโรงพยาบาล  คลินิกเอกชน  สถานฝึกหัดของแพทย์และทันตแพทย์  ศูนย์ดูแลสุขภาพ  และห้องพยาบาลในสถานที่ทำงาน
หมายเหตุ 1     เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของสถานที่ อาจมีความจำเป็นต้องแก้ไขการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอยู่แล้วให้สอดคล้องกับมาตรฐานนี้ ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในสถานที่ที่มีการบำบัดภายในหัวใจ (intracardiac procedure)
หมายเหตุ 2     มาตรฐานนี้สามารถใช้ได้กับคลินิกสัตวแพทย์  ข้อกำหนดนี้ไม่ใช้กับบริภัณฑ์ไฟฟ้าทางการแพทย์
หมายเหตุ 3     บริภัณฑ์ไฟฟ้าทางการแพทย์  ให้อ้างอิงกับมาตรฐาน IEC 60601

ประเภทงานที่สามารถนำมาตรฐานนี้ไปใช้
-วิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า  บริษัทที่ปรึกษา
-โรงพยาบาล  คลินิกเอกชน  สถานฝึกหัดของแพทย์และทันตแพทย์  ศูนย์ดูแลสุขภาพ  และห้องพยาบาลในสถานที่ทำงาน กระทรวงสาธารณสุข
-นักวิชาการ นักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์-สาขาไฟฟ้า สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอื่นๆ ที่เปิดสอนด้านวิชาไฟฟ้า
-ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรฐานด้านสถานพยาบาล
-สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
-บริษัทผู้ผลิต และจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานต้องสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง