หน้าหลัก หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาโยธา ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2
Sale!

ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2

฿ 225.00 ฿ 170.00

ชื่อหนังสือ ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2
ผู้แต่ง คณะทำงานข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต
รหัสมาตรฐาน  011014-19
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2562 (แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2)
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่
ขนาด 2.25 MB
รหัสสินค้า: 10108-62 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีตฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน เจ้าของงาน ผู้ประกอบการก่อสร้าง นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีต ได้ใช้เป็นสิ่งอ้างอิงในการศึกษาและทำงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานคอนกรีตได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้โครงสร้างคอนกรีตที่มีความแข็งแรง ปลอดภัย และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานตามต้องการ

การจะได้คอนกรีตที่ดี จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์และออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและเหมาะสมกับสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อมขณะใช้งานของโครงสร้าง ตลอดจนมีการก่อสร้างที่ดี เป็นไปตามการออกแบบและมีการควบคุมการก่อสร้างที่ดี การดำเนินงานเพื่อให้ได้โครงสร้างคอนกรีตที่มีคุณภาพตามต้องการข้างต้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยากนักเพราะต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับคอนกรีตและวัสดุตลอดจนวิธีการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะทำงานร่าง และแก้ไข ภายใต้คณะอนุกรรมการคอนกรีตและวัสดุ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องจัดทำเอกสารวิชาการเรื่องดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่ายได้นำไปใช้เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น

ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับวัสดุและงานก่อสร้างคอนกรีตนี้ ได้รวบรวมข้อมูลจากมาตรฐานของหลาย ๆ ประเทศ ประกอบกับข้อมูลของประเทศไทยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อกำหนดมาตรฐานที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยได้มีการจัดทำเสร็จขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ 2540 โดยได้ปรับปรุงครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2545 และปรับปรุงครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2559 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางวัสดุและการก่อสร้างคอนกรีตในปัจจุบัน ทางคณะทำงานร่างฯ และ คณะทำงานแก้ไขฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อกำหนดมาตรฐานฯ ฉบับแก้ไขครั้งที่สองนี้ จะสามารถช่วยทำให้คุณภาพของโครงสร้างคอนกรีตในประเทศไทยมีมาตรฐานดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในการบัญญัติศัพท์ภายในเล่มจะเป็นคำเดียวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหรรม (สมอ.) ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับคำศัพท์ในราชบัณฑิต เนื่องจากเอกสารอ้างอิงส่วนใหญ่ใช้ตามมาตรฐาน สมอ.

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใด ๆ ที่ท่านผู้อ่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาข้อกำหนดมาตรฐานฯ ฉบับนี้ ขอได้โปรดแจ้งให้คณะทำงานฯ ทราบ จักเป็นพระคุณยิ่ง