มาตรฐานที่มีจำหน่าย

มาตรฐานที่มีจำหน่าย

available-for-sale

มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย

รหัสมาตรฐาน EE 022012-59 มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทยมาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย เป็นมาตรฐานใหม่ที่ยังไม่เคยจัดพิมพ์มาก่อนซึ่งใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ติดตั้ง ปฏิบัติการและการดูแลบำรุงรักษาดาตาเซนเตอร์ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทยมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศโดยรวม ที่สำคัญต้องสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ในประเทศไทยและภูมิภาคนี้ด้วย วสท. เห็นประโยชน์ของมาตรฐานดังกล่าวที่จะมีส่วนช่วยองค์กรด้านวิศวกรรมในหารขับเคลื่อนประเทศด้านนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล ซึ่งเป็นพัฒนาการใหม่ของโลกจะมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตต่อไปมาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2559 นี้นับเป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นใหม่ ยังไม่มีการจัดทำมาตรฐานนี้มาก่อนมาตรฐานฉบับปรับปรุงยังไม่กำหนดขึ้นกับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐาน อย่างไรก็ตามภายใน...

มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

รหัสมาตรฐาน CE 1003-18  มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างอาคารปัจจุบันงานก่อสร้างอาคารได้เพิ่มปริมาณขึ้นมาก รวมทั้งมีการนำเอาเทคนิคทางด้านวิชาการใหม่ๆ มาใช้ การใช้เครื่องจักร  อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ  เพื่อทุ่นแรง ประหยัดเวลาให้งานรวดเร็วขึ้น แต่มีสิ่งหนึ่งที่มองข้ามคืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และต่อทรัพย์สินมากมาย ด้านนายจ้างมีค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบเนื่องจากอุบัติเหตุ เช่น ค่าเสียหายของทรัพย์สิน ค่าสูญเสีย จำนวนคน-ชั่วโมงทำงาน ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ฯลฯ ซึ่งทำให้สูญเสียค่าใช้จ่าย...

ขอบเขตและหน้าที่การให้บริการวิชาชีพการบริหารงานก่อสร้าง

รหัสมาตรฐาน CE 1013-40 ขอบเขตและหน้าที่การให้บริการวิชาชีพการบริหารงานก่อสร้างการบริการงานก่อสร้าง (Construction Management)นับเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันโครงการมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น และมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการมากมายหลายฝ่าย การที่จะทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้นั้นจึงไม่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หากแต่เป็นผลอันเนื่องมาจากการบริหารงานที่ดีหรือจากการใช้บริการทางวิชาชีพด้านบริหารงานก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้างถือว่าเป็นวิชาชีพที่ค่อนข้างใหม่สำหรับวงการก่อสร้างในประเทศไทย บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านนี้ยังไม่มีการกำหนดขอบเขตเป็นมาตรฐานที่แน่นอนและชัดเจน การให้บริการมีรูปแบบและขอบเขตที่ค่อยข้างหลากหลายบางรายก็มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องคุณภาพงานโดยอาศัยการตรวจและทดสอบเป็นหลัก บางรายก็มุ่งเน้นเรื่องของการควบคุมราคา และการให้บริการติดตามประเมินมูลค่าของผลงานในแต่ละงวด บางรายก็ถือเอาเรื่องของการควบคุมระยะเวลาและกำหนดการทำงานเป็นหลัก หรือบางรายก็ให้บริการที่ครอบคลุมในทุกๆเรื่องที่กล่าวมานี้ ความไม่ชัดเจนในเรื่องขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบเหล่านี้ทำให้โครงการหลายโครงการต้องประสบกับปัญหาอันเนื่องมาจากความซ้ำซ้อนในการทำงาน การประสานงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก หรือแม้กระทั่งหาผู้รับผิดชอบหลักในงานบางอย่างไม่ได้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นผลมาจากความไม่ชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ...

แนวทางการวัดปริมาณงานก่อสร้างอาคาร ในส่วนงานของโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม

รหัสมาตรฐาน CE 1011-48 แนวทางการวัดปริมาณงานก่อสร้างอาคาร ในส่วนงานของโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมแนวทางการวัดปริมาณงานก่อสร้างอาคารในส่วนของงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมเล่มนี้ เป็นฉบับที่ได้รับการปรับปรุงมาจากแนวทางการวัดฯฉบับแรก ที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ไว้ในเบื้องต้นเมื่อปีพุทธศักราช 2538 ในการปรับปรุงครั้งที่ 2 นี้ ได้ปรับปรุงรายละเอียดของเนื้อหาเดิมให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่เกิดขึ้นจริงกำหนดวิธีการวัดให้ชัดเจนขึ้น  แบ่งงานชนิดเดียวกันที่มีต้นทุนแตกต่างกันมากออกจากกันและปรับหน่วยวัดทั้งหมดให้เป็นระบบเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้ทำการเพิ่มเติมส่วนที่สำคัญอีก 2 ส่วน คือ ภาคผนวก ก ซึ่งเป็นรูปภาพประกอบพร้อมคำอธิบาย และภาคผนวก ข ซึ่งเป็นตัวอย่างบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง...

มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

รหัสมาตรฐาน EE 2004-58 มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉินมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในการออกแบบ ติดตั้งและตรวจสอบ สำหรับอาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน และอาคารสาธารณะทั่วไป รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้ผู้ใช้สถานที่สามารถหนีภัยออกจากอาคารได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย เมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉินขึ้น มาตรฐานนี้กำหนดตามเกณฑ์อย่างต่ำของความปลอดภัย เพื่อให้มีการออกแบบ ติดตั้ง รวมถึงการใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ใช้งานอาคารได้รับความปลอดภัยในระดับสากล มาตรฐานฉบับนี้ได้รับการพิจารณาให้เป็นต้นร่างของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว 2 ฉบับ คือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดส่องสว่างจากภายในสำหรับอาคาร มอก.2430-2552 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการติดตั้งโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดส่องสว่างจากภายในสำหรับอาคาร มอก.2539-2554 ...

ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ

รหัสมาตรฐาน CE 1019-46 ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะมาตรฐานฉบับนี้เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 พฤศจิกายน 2554 สำหรับการอ้างอิงงานก่อสร้างฐานรากในส่วนงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ  มาตรฐานนี้มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับวัสดุและการก่อสร้างเสาเข็มเจาะหล่อในที่  ครอบคลุมถึงเสาเข็มเจาะแห้ง เสาเข็มเจาะเปียก โดยใช้ของเหลวพยุงเสถียรภาพหลุมเจาะ  คุณสมบัติคอนกรีตและเหล็กเสริมสำหรับงานเสาเข็มเจาะ  และเสาเข็มเจาะโดยใช้สว่านเจาะต่อเนื่องมาตรฐานฉบับปัจจุบันเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 พฤศจิกายน 2554 โดยจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2546มาตรฐานยังไม่มีแผนปรับปรุงคณะกรรมการร่างมาตรฐานเสาเข็มเจาะ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา 1.นายสืบศักดิ์         พรหมบุญ               ประธานคณะกรรมการร่างฯ 2.นายมนูญ             อารยะศิริ ...

มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ.2555

รหัสมาตรฐาน CE 012025-57 มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ.2555สืบเนื่องจากงานประมาณราคาก่อสร้างของงานอาคารในประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานการจัดเรียงรหัสต้นทุนสำหรับงานก่อสร้าง  ทำให้การจัดทำราคาของหน่วยงานต่างๆ ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้  เนื่องจากมีวิธีการจัดเรียงและการจัดกลุ่มค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน  จึงเป็นที่มาของการจัดทำมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ.2555 ขึ้น มาตรฐานนี้ไม่ใช่มาตรฐานสำหรับการจัดทำประมาณราคาการก่อสร้างแต่เป็นมาตรฐานสำหรับการจัดเรียงข้อมูลต้นทุนและการกำหนดรหัสต้นทุนโดยอิงหลักมาตรฐานสากลและมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทย  มาตรฐานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรฐานอ้างอิงในการจัดเรียงรหัสต้นทุนสำหรับการทำประมาณราคางานก่อสร้างของประเทศไทย  ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำประมาณราคาโดยใช้หลักการจัดเรียงรหัสที่มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ  ทำให้สามารถเก็บเป็นข้อมูลในฐานเดียวกันเมื่อผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโครงการ  ที่ปรึกษาหรือผู้รับเหมามีการเก็บข้อมูลโครงการไว้ก็จะสามารถนำไปหาต้นทุนสำหรับโครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะงานแบบเดียวกันหรือสามารถเปรียบเทียบราคากับอีกโครงการได้ อันจะทำให้ทราบว่าแต่ละโครงการมีการจัดการต้นทุนอย่างไร  อันจะนำไปสู่การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปฉบับปัจจุบันของมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ.2555  ฉบับนี้นับเป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน ในปี พ.ศ.2560 ...