มาตรฐานระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์

รหัสมาตรฐาน AE 8001-50 มาตรฐานระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันมีแนวโน้มสูงขึ้น จนทำให้ผู้บริโภคหันมาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์มากขึ้น เนื่องจากต้นทุนราคาต่ำกว่าและสามารถผลิตได้เองภายในประเทศ อย่างไรก็ตามการใช้ก๊าซธรรมชาติมีข้อพึงระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้ประกอบการ ผู้ติดตั้งและผู้ใช้งาน โดยการใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานการติดตั้งและทดสอบที่ถูกวิธี และการใช้งานที่เหมาะสมถูกต้อง จึงกำหนดมาตรฐานระบบการใช้งานก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการติดตั้งและทดสอบให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ก๊าซอัดเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ มาตรฐานระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ เป็นมาตรฐานที่แปลจากมาตรฐาน ISO 15501-1 และ ISO 15501-2 ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวได้รับการยอมรับในระดับสากล สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านมาตรฐานของประเทศก็อ้างอิงมาตรฐาน ISO  เป็นหลัก...