มาตรฐานที่มีจำหน่าย

มาตรฐานที่มีจำหน่าย

available-for-sale

มาตรฐานการจัดลำดับแบบก่อสร้างอาคารและรายละเอียดงานที่ควรมี

รหัสมาตรฐาน CE 1022-51 มาตรฐานการจัดลำดับแบบก่อสร้างอาคารและรายละเอียดงานที่ควรมีมาตรฐานการจัดลำดับแบบก่อสร้างอาคารและรายละเอียดงานที่ควรมีฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยคณะทำงานฯ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสองสมาคม คือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ซึ่งการจัดลำดับแบบก่อสร้างนี้มีผลอย่างมาก ต่อการจัดระบบระเบียบของงานออกแบบและงานเขียนแบบงานอาคารต่าง ๆ อีกทั้งเนื้อหาในฉบับนี้ยังได้กล่าวถึงเลขที่ชุดแบบตามเกณฑ์เบื้องต้นที่งานอาคารหนึ่งพึงมี เพื่อให้งานแบบนั้นมีความสมบูรณ์ ดังนั้นงานอาคารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานที่มีงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมซับซ้อนน้อยหรือซับซ้อนมาก พื้นที่ใช้สอยน้อยหรือพื้นที่ใช้สอยมาก ก็สามารถนำมาตรฐานการจัดลำดับแบบก่อสร้างอาคารฯ ที่กำหนดในฉบับนี้ไปอ้างอิงใช้งานได้ โดยทั่วไปการจัดลำดับแบบก่อสร้างนั้นผู้ออกแบบได้กำหนดใช้กันอยู่แล้วตามแต่องค์กรนั้น...

มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

รหัสมาตรฐาน SE 112002-59 มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นมาตรฐานที่ใช้เพื่อกำหนดแนวทางการออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมทั้งระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองได้ตลอดเวลาขณะที่กระแสไฟฟ้าหลักดับหรือขัดข้อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสถานประกอบการ โรงพยาบาล อาคารสูง สถานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ อาคารสำนักงานชั่วคราว โรงงานอุตสาหกรรมบางชนิดที่ไม่สามารถหยุดเครื่องจักรได้ เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงานมีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง มาตรฐานเล่มนี้กำหนดตามเกณฑ์อย่างต่ำของความปลอดภัย ในกรณีที่มีกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดนอกเหนือจากมาตรฐานนี้ให้ทำตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นที่กำหนดไว้ นอกเหนือจากนั้นให้เป็นไปตามมาตรฐานออกแบบและติดตั้งนี้ มาตรฐานนี้ในส่วนระบบต้นกำลังกล่าวถึงเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลไม่รวมพลังงานอื่น ๆ เนื้อหามาตรฐานครอบคลุมเรื่องห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฐานแท่นเครื่อง ตำแหน่งติดตั้ง...

มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

รหัสมาตรฐาน ME 031001-59 มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 (edition 4) มีเนื้อหาจำนวน 10 บท เพิ่มเติมจากฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3  ปีพ.ศ. 2556 อีกหนึ่งบทเรื่อง “การตรวจสอบระบบควบคุมควันไฟและระบบอัดอากาศที่บันไดหนีไฟ” เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ให้กับการตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร ปีพ.ศ. 2522 สำหรับ 9 บทที่พิมพ์ตามฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3...

มาตรฐานระบบลิฟต์

รหัสมาตรฐาน ME 032012-19 มาตรฐานระบบลิฟต์วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแจ้งให้สมาชิกและผู้สนใจทราบ ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป วสท. จะพิมพ์จำหน่าย มาตรฐานระบบลิฟต์ ตามรหัส  มาตรฐาน วสท. 032012-19 (EIT Standard 032012-19) ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานลิฟต์จำนวน 3 ฉบับ รวมอยู่ในเล่มเดียวกัน ดังต่อไปนี้ มาตรฐานลิฟต์โดยสารและลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ(Passenger...

มาตรฐานการบริหารโครงการไอซีที

รหัสมาตรฐาน CP 102001-58 มาตรฐานการบริหารโครงการไอซีทีมาตรฐานการบริหารโครงการไอซีที ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นวิศวกร ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง สามารถบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการบริหารโครงการไอซีทีให้ประสบความสำเร็จ ผู้บริหารโครงการจะต้องมีความรู้ที่แท้จริง ในการบริหารโครงการในหลายมิติ คือ การบริหารงาน การบริหารคน การบริหารเงิน และการบริหารเวลา โดยเรื่องบริหารงานโครงการ เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ในหลายประเด็น จึงเห็นได้ว่า ทุกสภาวการณ์ของการบริหารโครงการนั้น ไอซีที จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่นำมาใช้เป็นตัวช่วย...

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พ.ศ.2565

รหัสมาตรฐาน EE 022013-22 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พ.ศ. 2565ระบบผลิตพลังไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ที่สภาวะปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความสะดวกและความปลอดภัย ทางสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุง มาตรฐานการติดตั้งระบบผลิตพลังไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ฉบับพิมพ์เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 แม้ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีของระบบผลิตพลังไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ที่แตกต่างไปจากดั้งเดิม ในการออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาของมาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ ยังคงไว้ในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ดำเนินการติดตั้ง ผู้ใช้งาน...

มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

รหัสมาตรฐาน EE 021002-19 มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระทางด้านการออกแบบ การติดตั้ง และการตรวจสอบ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้สำหรับใช้เตือนอัคคีภัยกับอาคารทั่วไปเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต และลดความสูญเสียต่อทรัพย์สิน ทั้งนี้ไม่รวมส่วนของอาคารที่ใช้เพื่อการผลิต การใช้ การเก็บสาร หรือวัสดุอันตราย เช่น วัตถุระเบิด สารไวไฟ สารเคมี และสารกัมมันตรังสี เป็นต้น ซึ่งต้องใช้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางประกอบการออกแบบด้วย เนื้อหาในมาตรฐานกล่าวถึงนิยามเพื่อให้เข้าใจคำ หรือข้อความที่ใช้ในมาตรฐานนี้...

มาตรฐานปฏิบัติการทำเหมืองหิน

รหัสมาตรฐาน MN 062003-21เหมืองหินเป็นประเภทเหมืองแร่ส่วนใหญ่ที่มีในประเทศไทย เป็นงานที่ต้องมีทั้งการระเบิด และการย่อยหิน ดังนั้น การจัดทำมาตรฐานปฏิบัติการทำเหมืองหินไว้ จะช่วยให้วิศวกรเหมืองแร่และผู้ประกอบการเหมืองหินมีแนวทางที่ดีที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเหมืองที่ดีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของชุมชน มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และคุ้มทุน การทำงานของวิศวกรเหมืองแร่แบบมืออาชีพ จำเป็นต้องมีจิตสำนึกต่อสาธารณะเรื่องความปลอดภัย การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมูลค่าที่เกี่ยวกับการทำเหมือง ตลอดจนคำนึงถึงการส่งมอบคุณค่าประโยชน์หลังจากสิ้นสุดการทำเหมืองอีกด้วย ส่งผลให้การประกอบการเหมืองมีประสิทธิภาพ ประหยัด มีต้นทุนต่ำ ที่เป็นไปตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างแพร่หลาย และเป็นบันไดสู่การประกอบอาชีพข้ามชาติ และพัฒนาตัวเองด้านวิชาชีพวิศวกรรม ผ่านผลงานไปที่เหมือง...

มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

รหัสมาตรฐาน EE 2004-58 มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉินมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในการออกแบบ ติดตั้งและตรวจสอบ สำหรับอาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน และอาคารสาธารณะทั่วไป รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้ผู้ใช้สถานที่สามารถหนีภัยออกจากอาคารได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย เมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉินขึ้น มาตรฐานนี้กำหนดตามเกณฑ์อย่างต่ำของความปลอดภัย เพื่อให้มีการออกแบบ ติดตั้ง รวมถึงการใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ใช้งานอาคารได้รับความปลอดภัยในระดับสากล มาตรฐานฉบับนี้ได้รับการพิจารณาให้เป็นต้นร่างของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว 2 ฉบับ คือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดส่องสว่างจากภายในสำหรับอาคาร มอก.2430-2552 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการติดตั้งโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดส่องสว่างจากภายในสำหรับอาคาร มอก.2539-2554 ...

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณ โดยวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก

รหัสมาตรฐาน CE 1020-51 มาตรฐาานการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณ โดยวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุกมาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณ โดยวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก วสท. 1020-51 ฉบับนี้ ได้ใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งเป็นระบบหน่วยสากลและได้มีการรวบรวมศัพท์ และความหมายในส่วนท้ายของมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใช้มาตรฐานสามารถอ้างอิงได้ หลักการออกแบบในมาตรฐานนี้เป็นวิธีตัวคูณความต้านและน้ำหนักบรรทุก (Load & Resistance Factor Design) โดยเรียบเรียงจากมาตรฐาน AISC พ.ศ. 2543 1015-40...