มาตรฐานที่มีจำหน่าย

มาตรฐานที่มีจำหน่าย

available-for-sale

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย: บริเวณอันตราย พ.ศ. 2564

รหัสมาตรฐาน EE 022015-22          มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ฉบับปี พ.ศ. 2556 ได้เผยแพร่และใช้งานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการติดตั้ง วสท. จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยฉบับนี้ โดยได้ปรับปรุงจากฉบับเดิมเป็นครั้งที่ 3 โดยปรับเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามหลักการวิศวกรรม เป็นมาตรฐานฯ...

มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน พ.ศ. 2565

รหัสมาตรฐาน EE 022011-22มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน ฉบับปี พ.ศ. 2557 ได้เผยแพร่และใช้งานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการใช้งานอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงาน วสท. จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงมาตรฐานฯ ฉบับนี้ โดยได้ปรับปรุงจากฉบับเดิมเป็นครั้งที่ 1 ให้มีเนื้อหาทันสมัยสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม มาตรฐานฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปี พ.ศ. 2565 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์...

มาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ พ.ศ. 2565

รหัสมาตรฐาน ME 032013-22 มาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติมาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติเป็นมาตรฐานจัดทำใหม่ เป็นมาตรฐานประเภทที่ให้ปฏิบัติตาม เพื่อให้การใช้งาน การติดตั้ง การบำรุงรักษา มีความปลอดภัย มีคุณภาพ ยกระดับมาตรฐาน และประการสำคัญจะต้องลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ปลอดภัย ติดไฟได้ง่าย และเป็นอันตราย ขอบเขตของมาตรฐานเล่มนี้ครอบคลุมถึงบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ และอันตรายที่สำคัญ สถานการณ์ และเหตุการณ์อันตรายของบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติรวมถึงระบบควบคุมที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวกับบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติมีข้อขัดแย้งกับข้อกำหนดของมาตรฐานเล่มนี้ ให้ยึดถือข้อกำหนดของมาตรฐานเล่มนี้เป็นแนวทางและให้ใช้มาตรฐานเล่มนี้เป็นหลักในการออกแบบ สร้าง และอุปกรณ์การติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ วัตถุประสงค์ของมาตรฐานเพื่อกำหนดกฎด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติในการป้องกันบุคคล และสิ่งของจากความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานปกติ การบำรุงรักษา...

มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน พ.ศ. 2565

รหัสมาตรฐาน EE 021004-22    มาตรฐานนี้กำหนดตามเกณฑ์อย่างต่ำของความปลอดภัย เพื่อให้มีการออกแบบ การติดตั้ง การตรวจสอบ และการใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ให้ผู้ใช้งานอาคารได้รับความปลอดภัยและสามารถระงับเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมาตรฐานฯ นี้พิมพ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2545 มีการปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 2551, 2554, 2557, 2561  ปัจจุบันเป็นฉบับ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการปรับปรุงครั้งที่ 5 ในการอ้างอิงนั้นให้ยึดถือชื่อ "มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน"...

มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย พ.ศ.2565 ส่วนเพิ่ม 1 (Addendum 1)

รหัสมาตรฐาน EE 022012-22มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย พ.ศ.2565 ส่วนเพิ่ม 1 (Addendum 1) ฉบับนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากมาตรฐานดาตาเซนเตอร์ฉบับ มีนาคม พ.ศ. 2559 ซี่งมีบางบทที่ยังเว้นว่างอยู่ คือบทที่ 12, 13 และ 15 เพื่อให้ครอบคลุมวิศวกรรมงานระบบที่เกี่ยวข้องรวมถึงการจัดประเภทงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย กับเพิ่มเนื้อหาบทที่ 5 เกี่ยวกับการเลือกทำเลที่ตั้ง และบทที่ 10...

มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกับโลหะเหลว

รหัสมาตรฐาน MN 062004-22การถลุงแร่เป็นปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างแร่และสารลดออกซิเจน (Reducing Agent) โดยมีความร้อนเป็นตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา ทำให้โลหะแยกตัวออกเป็นของเหลว นอกจากได้โลหะจะได้ผลิตภัณฑ์อื่น เช่น สแลก ก๊าซต่าง ๆ และผงฝุ่น เป็นผลพลอยได้ จากโลหะดิบที่เราได้จากเตาถลุงนั้นขั้นตอนถัดไปคือการทำให้โลหะมีความบริสุทธิ์มากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กรรมวิธีออกซิเดชันและรีดักชัน เพื่อไล่สารมลทินออกจากน้ำโลหะเมื่อได้โลหะที่ค่อนข้างบริสุทธิ์หรือบริสุทธิ์แล้วโลหะจึงนำไปใช้งานได้ ขณะหลอมโลหะนั้นอันตรายเบื้องต้นจะมาจากความร้อน เนื่องจากอุณหภูมิที่ใช้หลอมโลหะจะสูงในระดับที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายบาดเจ็บที่รุนแรง จนอาจถึงแก่ชีวิตได้  นอกจากนี้แล้วปฏิกิริยาของการเผาไหม้ การเกิดออกซิเดชันของเศษโลหะและส่วนผสมอื่น ๆ จะเกิดฝุ่นควัน สารพิษและก๊าซพิษ ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการหลอมหรือการถลุงโลหะจากแร่ลดลง และโรงงานบางแห่งได้ปิดตัวลง...

มาตรฐานปฏิบัติการทำเหมืองหิน

รหัสมาตรฐาน MN 062003-21เหมืองหินเป็นประเภทเหมืองแร่ส่วนใหญ่ที่มีในประเทศไทย เป็นงานที่ต้องมีทั้งการระเบิด และการย่อยหิน ดังนั้น การจัดทำมาตรฐานปฏิบัติการทำเหมืองหินไว้ จะช่วยให้วิศวกรเหมืองแร่และผู้ประกอบการเหมืองหินมีแนวทางที่ดีที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเหมืองที่ดีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของชุมชน มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และคุ้มทุน การทำงานของวิศวกรเหมืองแร่แบบมืออาชีพ จำเป็นต้องมีจิตสำนึกต่อสาธารณะเรื่องความปลอดภัย การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมูลค่าที่เกี่ยวกับการทำเหมือง ตลอดจนคำนึงถึงการส่งมอบคุณค่าประโยชน์หลังจากสิ้นสุดการทำเหมืองอีกด้วย ส่งผลให้การประกอบการเหมืองมีประสิทธิภาพ ประหยัด มีต้นทุนต่ำ ที่เป็นไปตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างแพร่หลาย และเป็นบันไดสู่การประกอบอาชีพข้ามชาติ และพัฒนาตัวเองด้านวิชาชีพวิศวกรรม ผ่านผลงานไปที่เหมือง...

มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนเพื่องานวิศวกรรม

รหัสมาตรฐาน CE 012033-22 มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนเพื่องานวิศวกรรม มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนเพื่องานวิศวกรรม มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนเพื่องานวิศวกรรมนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง วสท. กับสภาวิศวกร เพื่อให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพด้านการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คน ซึ่งปัจจุบันมีการนำมาใช้งานแพร่หลาย จากการที่เทคโนโลยีการสำรวจด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนมีลักษณะเป็นระบบอัตโนมัติจึงทำให้บุคคลทั่วไปนำไปใช้ในการสำรวจโดยขาดความรู้ความเข้าใจถึงปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามที่ต้องการโดยจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานหลายด้าน จึงเป็นที่มาของการกำหนดมาตรฐานขึ้น มาตรฐานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดทำมาตรฐานประจำปี 2561 จากสภาวิศวกร ซึ่งสภาวิศวกรมีนโยบายส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพจัดทำมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทั้งการร่างขึ้นใหม่หรือปรับปรุงมาตรฐานให้มีความทันสมัยขึ้น วสท.คาดหวังว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยผลักดันให้วิศวกรและผู้เกี่ยวข้องมีการนำมาตรฐานไปใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการทำงานสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนเพื่องานวิศวกรรมต่อไป วสท. ขอขอบพระคุณคณะทำงานทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ สำหรับความร่วมมือที่ทุกท่านได้เสียสละเวลาในการจัดทำมาตรฐานจนแล้วเสร็จ จนสามารถพิมพ์เผยแพร่ได้ และหากผู้ใช้มาตรฐานนี้มีข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำประการใด กรุณาแจ้งให้ วสท. ทราบด้วยเพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานในโอกาสต่อไป มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนเพื่องานวิศวกรรม ฉบับพิมพ์ครั้งที่...

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564

รหัสมาตรฐาน EE 022001-22 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ได้ใช้งานมาแล้วระยะหนึ่งนั้น ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านวัสดุ อุปกรณ์ การติดตั้ง และมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะมาตรฐานการผลิตสายไฟฟ้าที่จัดทำโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.11-2553 และ มอก.11 เล่ม 101-2559 ประกอบกับมีข้อบกพร่องบางประการที่ตรวจพบ ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฯ นี้ขึ้น มาตรฐานฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ บทที่...

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พ.ศ.2565

รหัสมาตรฐาน EE 022013-22 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พ.ศ. 2565ระบบผลิตพลังไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ที่สภาวะปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความสะดวกและความปลอดภัย ทางสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุง มาตรฐานการติดตั้งระบบผลิตพลังไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ฉบับพิมพ์เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 แม้ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีของระบบผลิตพลังไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ที่แตกต่างไปจากดั้งเดิม ในการออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาของมาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ ยังคงไว้ในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ดำเนินการติดตั้ง ผู้ใช้งาน...