แนวทางเพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยบริการแบบคลาวด์สู่เศรษฐกิจดิจิทัลสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

9916

หนังสือ วสท. น 102002-22  แนวทางเพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยบริการแบบคลาวด์สู่เศรษฐกิจดิจิทัลสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

แนวทางเพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยบริการแบบคลาวด์สู่เศรษฐกิจดิจิทัลสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 

      ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในปัจจุบันที่มีทั้งการแข่งขันทั้งด้านนวัตกรรมของสินค้าและบริการที่แปลกใหม่ มีคุณภาพที่ดี แล้วยังต้องแข่งขันกันด้วยความรวดเร็วในการผลิต ความเร็วในการเข้าถึงตลาดผ่านช่องทางใหม่ ๆ ที่หลากหลาย ความเร็วในการส่งมอบสินค้าและบริการ รวมไปถึงการรักษาต้นทุนที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้ด้วยบนความหลากหลายของความต้องการจากลูกค้า จึงเป็นเงื่อนไขใหม่ในการทำธุรกิจในปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้การนำเครื่องมือ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยดำเนินธุรกิจทำให้เกิดความแตกต่าง ประสิทธิภาพ เข้าถึงความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันด้วยความเร็วสูงนั้น เครื่องมือเทคโนโลยีเหล่านี้จะต้องมีต้นทุน ค่าใช้จ่ายที่สามารถปรับขึ้นลงได้
ตามสภาวการณ์ของธุรกิจทั้งในช่วงที่มีรายได้สูงหรือช่วงที่ประสบกับช่วงขาลงที่มีรายได้ต่ำ
อย่างสอดคล้องลงตัว

      ในปัจจุบัน เครื่องมือด้านเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความยืดหยุ่นในด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งมีความสามารถเป็นสื่อที่เข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ในปัจจุบันเราเรียกเทคโนโลยีเหล่านี้ว่า คลาวด์คอมพิวติ้ง หรือคลาวด์

      คลาวด์ จึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นโครงสร้างหลักในการประกอบธุรกิจในปัจจุบันที่จะสร้างข้อได้เปรียบทั้งด้านความเร็วในการเข้าถึงลูกค้าและคู่ค้า และยังมีความยืดหยุ่นในการลงทุนค่าใช้จ่ายอีกด้วย ในเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะนำเสนอการใช้บริการคลาวด์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ สร้างความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

แนวทางเพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยบริการแบบคลาวด์สู่เศรษฐกิจดิจิทัลสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

รายนามคณะอนุกรรมการแนวทางเพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยบริการแบบคลาวด์สู่เศรษฐกิจดิจิทัลสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

พ.ศ. 2560-2565


คณะกรรมการประจำมาตรฐาน

1.น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ประธาน
2.ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี กรรมการ
3.ดร.รัฐนันทน์ นันทิยะกุล กรรมการ
4.ดร.อดิศักดิ์ ศรีนครินทร์ กรรมการ
5.นายเกรียงไกร ภูวณิชย์ กรรมการ
6.นายชัยพร ทบแป กรรมการ
7.นายทวีวัฒน์ จันทรเสโน กรรมการ
8.นายนริส อุไรพันธ์ กรรมการ
9.นายเพชรไพฑูรย์ กรุงวงศ์ กรรมการ
10.นายยิ่งศักดิ์ ศรีสุขสวัสดิ์ กรรมการ
11.นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล กรรมการ
12.นายวิง แซ่เหวียน กรรมการ
13.นายศรายุทธ ฉายสุริยะ กรรมการ
14.นายเอกฉัตร บ่ายคล้อย กรรมการ
15.ร.อ.พีรพงษ์ วสิษฐ์ธำรงค์ กรรมการ
คณะอนุกรรมการ
1.นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ประธาน
2.ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ อนุกรรมการ
3.ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุท อนุกรรมการ
4.นายกิตติ ปั้นศิริ อนุกรรมการ
5.นายเขมรัฐ โชคมั่งมี อนุกรรมการ
6.นายโฆษิต สุขสิงห์ อนุกรรมการ
7.นายนุวัฒน์ ศิลาพัฒน์ อนุกรรมการ
8.นายพวัสส์ ธนวุฒิศิรวัชร์ อนุกรรมการ
9.นายพิพัฒน์ เอี่ยมชีรางกูร อนุกรรมการ
10.นายภาสพงศ์ ไทยทัตกุล อนุกรรมการ
11.นายรชฏ อิศรางกูร ณ อยุธยา อนุกรรมการ
12.นายศิริโชติ สิงห์ษา อนุกรรมการ
13.นายสาโรจน์ ปุญญพัฒนกุล อนุกรรมการ
14.นายอรรถวุฒิ คำประดิษฐ์ อนุกรรมการ
15.นางสาวอารีย์ ชนะกิจการชัย อนุกรรมการและเลขานุการ
16.นางสาวสราญรัตน์ พงษ์ต้น ผู้ช่วยเลขานุการ
บทความก่อนหน้านี้มาตรฐานปฏิบัติการทำเหมืองหิน
บทความถัดไปมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกับโลหะเหลว