แนวปฏิบัติการบริหารโครงการในระดับองค์กร

10253

หนังสือ วสท. น 102001-22 แนวปฏิบัติการบริหารโครงการในระดับองค์กร

แนวปฏิบัติการบริหารโครงการในระดับองค์กร

        วันนี้ประเทศไทยกำลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของด้านเทคโนโลยีการบริหารจำกัดอย่างรุนแรงที่พึ่งองค์กรของรัฐและองค์กรของเอกชนต้องมีการปรับเปลี่ยน (Transformation) อย่างไม่มีทางเลือก ทั้งองค์กรของรัฐและองค์กรเอกชนต้องทำงานร่วมกันตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2560 มาตรา 65 ที่บังคับใช้ในสาระเรื่องยุทธศาสตร์แห่งชาติที่การบริหารจัดการทั้งระบบต้องร่วมทำงานให้สอดคล้องกัน นั่นหมายถึงทั้งองค์กรและระหว่างองค์กรต้องมีระบบใหม่ที่เรียกว่า “การบริหารโครงการในระดับองค์กร” (Organization Project Management) ให้ทำงานให้ราบรื่นและได้ผลงาน (Output) ทั้งในระดับล่างถึงบน คือ Project, Program, Portfolio Management ที่ถูกกำหนดผลลัพธ์ (Outcome) วัดผลได้ตามระเบียบของสำนักงบประมาณ, กระทรวงการคลัง และตามแผนงานที่วางแผนของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

        หนังสือแนวปฏิบัติการบริหารโครงการในระดับองค์กรเล่มนี้จึงจำเป็นต้องใช้ประกอบกับมาตรฐานการบริหารโครงการในระดับองค์กร คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงถือได้ว่าเหมาะสมทั้งในด้านเวลาและเนื้อหาที่จะช่วยให้องค์กร หรือ/และระหว่างองค์กรได้ถือปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนระบบบริหารโครงการที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ทั้งนี้ก็สอดคล้องกับ พรบ.ยุทธศาสตร์แห่งชาติ (20 ปี) พ.ศ.2560 และรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มาตรา 65 ด้วย

       วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ใคร่ขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการแนวปฏิบัติการบริหารโครงการในระดับองค์กร  (A Guide for Organizational Project Management)  ในคณะกรรมการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้เสียสละเวลาและนำประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญต่าง ๆ มาช่วยกันปรับปรุงมาตรฐานเล่มนี้จนแล้วเสร็จ หากผู้อ่านมีข้อมูลหรือข้อมูลเสนอแนะเพิ่มเติมประการใด ขอโปรดแจ้งกลับมาที่ วสท. เพื่อปรับปรุงแก้ไขในฉบับปรับปรุงต่อไป

แนวปฏิบัติการบริหารโครงการในระดับองค์กร

พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

รายนามคณะอนุกรรมการแนวปฏิบัติการบริหารโครงการในระดับองค์กร

พ.ศ. 2563


ที่ปรึกษา

1. ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร
2. ดร.พิศาล จอโภชาอุดม
3. น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
4. นายเกรียงไกร ภูวณิชย์
5. นายศิริโชติ สิงห์ษา
คณะอนุกรรมการ
1. ร้อยเอกพีรพงษ์ วสิษฐ์ธำรงค์ ประธาน
2. ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุท อนุกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ ศรีสุขสวัสดิ์ อนุกรรมการ
4. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน อนุกรรมการ
5. ดร.ภญ.ธีรยา มะยะกูล อนุกรรมการ
6. ดร.วศิน ศรีสวัสดิ์ อนุกรรมการ
7. ดร.ปรัชญ์ สง่างาม อนุกรรมการ
8. ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี อนุกรรมการ
บทความก่อนหน้านี้มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนเพื่องานวิศวกรรม
บทความถัดไปมาตรฐานปฏิบัติการทำเหมืองหิน