มาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม

5929

รหัสมาตรฐาน IE 042003-63

มาตรฐานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบโรงงานตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เป็นมาตรฐานการดำเนินงานในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ  มาตรฐานนี้เพื่อรองรับการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม  ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มประกอบกิจการ หรือกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยจากการประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งต้องมีการตรวจสอบอุบัติเหตุและอุบัติภัยดังกล่าว  มาตรฐานฉบับนี้มีเพื่อเสริมคู่มือการตรวจสอบโรงงานที่ออกโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมาย หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมได้ใช้อ้างอิงในการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งคณะกรรมการร่างมาตรฐานได้รวบรวมจากกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ทั้งนี้การใช้มาตรฐานต้องศึกษาทำความเข้าใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงในสาระของกฎหมาย และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามการปรับปรุงมาตรฐานฉบับนี้ด้วย เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

     ฉบับนี้เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563

คณะกรรมการร่าง
มาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม
ประจำปี พ.ศ. 2562
คณะกรรมการประจำมาตรฐาน
1 รศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร  กรรมการ
2 ผศ.สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์  กรรมการ
3 นายอภิวัฒน์ เธียรพิรากุล  กรรมการ
4 ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต  กรรมการ
 5  นายรัชตะ พันธุ์เพ็ง  กรรมการ
6 รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร กรรมการและเลขานุการ
คณะทำงาน
1 รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร ประธาน
2 นายอภิวัฒน์ เธียรพิรากุล คณะทำงาน
3 นายณรงค์ชัย แจ่มจำรัส คณะทำงาน
4 ผศ.รติรัตน์ กิตติปัญญาพัฒน์ คณะทำงาน
5 ผศ.ดร.คณิศร ภูนิคม คณะทำงาน
6 ผศ.ดร.รณชัย ศิโรเวฐนุกูล คณะทำงาน
7 นายวิทยา รัตนสุภา คณะทำงาน
8 ผศ.ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ คณะทำงาน
9 ผศ.ดร.เกษรินทร์ พูลทรัพย์ คณะทำงาน
10 นายอลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก คณะทำงาน
11 ผศ.ดร.สุพัฒตรา เกษราพงศ์ คณะทำงานและเลขานุการ

แผนการปรับปรุงมาตรฐาน

อย่างน้อย 5 ปี หลังการจัดพิมพ์มาตรฐานจึงจะมีการปรับปรุง